Detail modulu Speaking (Mluvení)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Speaking (Mluvení)

Kód modulu

CJ-m-4/AL92

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

CJ - Cizí jazyky

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

48

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je osvojení odpovídajících očekávaných výstupů RVP ZV v oblasti Jazyk a jazyková komunikace, cizí jazyk, mluvení (osvojení dovednosti mluvení na úrovni A2 podle SERR).

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul pokrývá obsahový okruh Speaking (Mluvení) a je nutno ho využívat ve spojení se vzdělávacími moduly pro ostatní řečové dovednosti – listening, reading, writing, se kterými je úzce propojen. Žáci se učí v mluvených projevech komunikovat v cizím jazyce v různých komunikačních situacích, a to jak v samostatném ústním projevu, tak i v rámci jazykové interakce, zvolit vhodnou formu promluvy adekvátní účelu a volit odpovídající komunikační strategie a jazykové prostředky.

V odborném jazyce žáci pronesou jasný a srozumitelný souvislý text, který je očekáván v daném profesionálním kontextu, s důrazem na splnění komunikačního cíle a zachování vhodného stupně formality.

Očekávané výsledky učení

Žák

a) souvisle a srozumitelně komunikuje v rámci samostatného ústního projevu i jazykové interakce, přiměřeně účelu a komunikační situaci;

b) vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity, sdělí a zdůvodní svůj názor;

c) pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem;

d) přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na jednoduché dotazy publika;

e) vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí;

f) v rámci jazykové interakce se účastní aktivně rozhovoru na všeobecná témata nebo na známé téma z oblasti jeho zájmu;

g) volí adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Předmětem modulu je jak samostatný ústní projev, tak i mluvení v rámci jazykové interakce, a to v rámci různých komunikačních situacích. Ústní komunikace se týká všeobecných témat i odborných témat z oblasti daného oboru vzdělávání.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • zásady a principy ústního projevu v cílovém jazyce
 • nácvik správné výslovnosti a intonace
 • nácvik jazykových prostředků a funkcí pro jednotlivé formy ústního projevu (monolog, dialog, prezentace) a různé komunikační situace a různý stupeň formality projevu
 • nácvik jazykových prostředků pro zahájení, pokračování a ukončení promluvy a pro změnu tématu
 • využití autentických nebo upravených vzorových mluvených textů
 • řízený ústní projev, role play
 • řešení modelových situací

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je užíváno prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení. 

Závěrečné hodnocení na konci studia u výsledků učení a) až c) a e) až g) je ověřováno v rámci státní maturitní zkoušky z CJ. Výsledek učení d) může být ověřován jak v rámci maturitní zkoušky, tak i v rámci samostatné odborné práce.

Výsledky učení jsou ověřovány formou samostatného ústního projevu na požadované téma a rozhovorem se zkoušejícím v rámci řešení modelové situace. 

Kritéria hodnocení

Při průběžném hodnocení dosahovaných jednotlivých výsledků učení se u všech výsledků učení používá především formativní hodnocení, přičemž důraz je kladen na skutečnost, že hodnocení je nástrojem vedoucím ke zvyšování úrovně daných dovedností.

Závěrečné hodnocení je prováděno především formou samostatného ústního projevu a rozhovoru na dané téma.

V ústním projevu se hodnotí:

 1. Splnění zadání – obsah promluvy, účelnost, srozumitelnost a míra podrobnosti, linearita myšlenek, souvislost a samostatnost promluvy.
 2. Lexikální kompetence – šíře a správnost použité slovní zásoby.
 3. Gramatická kompetence – šíře a správnost použitých mluvnických prostředků a prostředků textové návaznosti.
 4. Fonologická kompetence – plynulost projevu, výslovnost a intonace.

Žák v modulu uspěl, pokud uspěl v každém výsledku učení.

Doporučená kritéria pro vyjádření výsledku učení známkou:

Převodník dosažené úspěšnosti na známku 

 • úspěšnost žáka pod 40 % = nedostatečný 
 • úspěšnost žáka od 40 do 55 % = dostatečný 
 • úspěšnost žáka od 56 do 70 % = dobrý 
 • úspěšnost žáka od 71 do 85 % = chvalitebný 
 • úspěšnost žáka v testu od 86 do 100 % = výborný

Doporučená literatura

Učebnice, jazykové časopisy a další výukové materiály dle potřeb vyučujícího včetně on-line zdrojů.

Poznámky

Nedoporučuje se vyučovat modul samostatně, ale v součinnosti s moduly pro ostatní řečové dovednosti.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Klára Kunešová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné