Detail modulu Reading with comprehension (M)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Reading with comprehension (M)

Kód modulu

CJ-m-4/AL91

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

CJ - Cizí jazyky

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je osvojení dovednosti čtení na úrovní A2 podle RVP ZV, která vychází z úrovní definovaných v SERR (CEFR), modul představující jazykovou dovednost reading patří do skupiny vzdělávacích modulů ostatních dovedností: speaking, writing, listening.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul Reading patří do okruhu jazykových dovedností, jejichž znalost je nutná ke zvládnutí cizího jazyka na určité úrovni. Tento vzdělávací modul se soustředí na čtecí dovednosti s porozuměním textu. V průběhu modulu  si žáci prohlubují znalosti slovní zásoby, správnou výslovnost, schopnost reakce na dané informace v textu a směřují k celkovému pochopení a vyjádření hlavních myšlenek daného textu a vlastní reprodukci textu. Studijní texty jsou již orientovány k přesně danému tématu a v návaznosti k interakci. Žák si tak rozšiřuje nejen čtecí, ale i řečové dovednosti v určitých přesně daných oblastech.  Výběr textů závisí na odborném zaměření vzdělávací instituce.

Očekávané výsledky učení

Žák

a) si osvojí nové lexikální prostředky včetně vybrané frazeologie v rozsahu tematických okruhů, receptivně si osvojí další lexikální jednotky tak, aby byl schopen porozumět psaným textům obsahujícím určité procento neznámých výrazů

b) čte s porozuměním informativní texty na dané téma, jednoduché texty odborné literatury a firemní literatury (prospekty, pracovní návody)

c) je schopen rozlišit základní a rozšiřující informace v textech na dané téma a dále v jednoduchých odborných a firemních textech rozezná záměr a postoj autora

d) umí využívat ilustrací, tabulek, schémat, které jsou součástí textů, a vyjádřit uceleně hlavní myšlenku textu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahem vzdělávacího modulu je čtení s porozuměním se zaměřením na daná témata – odborné texty. Pozornost je věnována užití vhodné strategie čtení v závislosti na záměru a obtížnosti textu (scanning, skimming), čtení se správnou výslovností. Žák umí postihnout logickou strukturu jazykově i věcně náročnějšího textu, pochopí téma, záměr autora a formuluje hlavní myšlenku daného textu.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

  • práce se slovní zásobou (soubor úloh na upevnění stávající slovní zásoby a její rozšíření pro jednotlivá témata, přiřazování, doplňování, vyhledávání, definice)
  • čtení textů zaměřených na určité téma, čtení jednodušších odborných textů
  • vyhledávání základních a rozšiřujících informací
  • využití grafů, tabulek, schémat k vyjádření ucelených informací z textu
  • vypracování souboru úloh, které ověří pochopení textů (úlohy doplňovací – žák odpověď sám tvoří, úlohy dichotomické – žák volí odpověď ze dvou možností, pravda x nepravda, úlohy s výběrem odpovědí – žák volí jedinou správnou odpověď
  • reprodukce hlavních myšlenek textu

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnocení je prováděno průběžně, závěrečné hodnocení je složeným výsledkem různých způsobů ověřování jednotlivých výsledků učení.

a) osvojí si nové lexikální prostředky včetně vybrané frazeologie v rozsahu tematických      okruhů, receptivně si osvojí další lexikální jednotky tak, aby byl schopen porozumět psaným textům obsahujícím nízké procento neznámých výrazů

Výsledek učení lze ověřovat souborem úloh / pracovních listů.

b) čte s porozuměním informativní texty na dané téma, jednoduché texty odborné literatury a firemní literatury (prospekty, pracovní návody)

Výsledek učení lze ověřovat analýzou reálného projevu žáka.            

c) je schopen rozlišit základní a rozšiřující informace v textech na dané téma a dále v jednoduchých odborných a firemních textech rozezná záměr a postoj autora

Výsledek učení lze ověřovat souborem úloh / pracovních listů.

d) umí využívat ilustrací, tabulek, schémat, které jsou součástí textů, a vyjádřit uceleně hlavní myšlenku textu

Výsledek učení lze ověřovat analýzou reálného projevu žáka. 

Kritéria hodnocení

Průběžné hodnocení výsledků učení a) a c) je realizováno na základě souboru úloh / pracovních listů. Stanovená mezní hranice úspěšnosti a výše bodové škály je v kompetenci vyučujícího. Doporučená mezní hranice úspěšnosti je 45 %. Podle úrovně obtížnosti textů a  v návaznosti na tuto úroveň zvyšující se náročnost souboru úloh (pracovních listů) lze sledovat pokrok každého žáka. K hodnocení výsledku učení bodu b) a d) je užito formativního hodnocení, rozlišuje se pouze škála uspěl – neuspěl.

Celkové hodnocení modulu:

V modulu uspěl každý žák, který splnil a) a c) na 45 % a v bodě b) a d) uspěl.

Doporučená kritéria pro vyjádření výsledku učení známkou:

Převodník dosažené úspěšnosti na známku 

úspěšnost žáka v testu pod 45 % = nedostatečný 

úspěšnost žáka v testu od 45 do 55 % = dostatečný 

úspěšnost žáka v testu od 56 do 70 % = dobrý 

úspěšnost žáka v testu od 71 do 85 % = chvalitebný 

úspěšnost žáka v testu od 86 do 100 % = výborný

Žák v modulu uspěl, pokud uspěl v každém výsledku učení.

Doporučená literatura

učebnice a další výukové materiály dle potřeb 

výkladové a překladové slovníky, např. Lingea, Lexicon 5 internetové slovníky

tematické texty z učebnic a anglických časopisů pro školy (Bridge, Friendship)

Poznámky

Doporučuji vhodný výběr textů vzhledem k danému oboru a ročníku vzdělávání.

Jazyková dovednost reading úzce souvisí s ostatními jazykovými dovednostmi – speaking, writing, listening. Doporučuji  absolvování ostatních modulů těchto jazykových dovedností.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zina Omelková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné