Detail modulu Odborný cizí jazyk

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Odborný cizí jazyk

Kód modulu

CJ-m-4/AL90

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

CJ - Cizí jazyky

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

64

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je osvojení odpovídajících očekáváných výstupů RVP ZV v oblasti Jazyk a jazyková komunikace, cizí jazyk  na úrovní A2 podle SERR.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace pokrývá obsahový okruh Odborný cizí jazyk. Doplňuje vzdělávací moduly pro základní řečové dovednosti reading, writing, listening, speaking a je vhodné ho využívat v úzké součinnosti s těmito moduly.

Žáci si osvojí jazyk, který potřebují k dosažení profesních cílů. Učí se využívat vhodné komunikační strategie v odborných komunikačních situacích, naučí se volit formu mluveného i písemného projevu adekvátní účelu textu. Využívají přitom znalosti základních řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení), které vhodně uplatní v odborném kontextu podle oboru svého vzdělávání. Modul zahrnuje mluvení, poslech, čtení, psaní a slovní zásobu ve vztahu k odbornému jazyku příslušného oboru vzdělávání.

Očekávané výsledky učení

Žák

a) komunikuje v běžných situacích s kolegy, nadřízenými, případně zákazníky  o problematice týkající se oboru jeho studia (mluvení);

b) pronese krátký mluvený projev popisující problém týkající se oboru jeho studia (mluvení);

c) porozumí slyšeným informacím, instrukcím a pokynům týkajícím se jejich zaměření, a to jak v přímém, tak i v telefonickém styku (poslech);

d) porozumí cizojazyčným instrukcím a návodům týkajícím se oboru jeho studia (čtení);

e) orientuje se v novinkách ve svém oboru pomocí vyhledávání informací a článků na internetu (čtení);

f) napíše jasný a srozumitelný souvislý text, který je očekáván v daném profesionálním kontextu, s důrazem na splnění komunikačního cíle (psaní);

g) napíše e-mail se zachováním vhodného stupně formality, který odpovídá komunikační situaci v oboru jeho studia (psaní);

h) osvojí si odbornou slovní zásobu v míře nezbytné pro účelnou komunikaci v oboru jeho studia.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Předmětem modulu je úspěšné zvládnutí komunikace pro různé komunikační situace v oboru jeho studia, v psané i mluvené podobě.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • modelová komunikace v situacích odpovídajících oboru studia;
 • formální i neformální interakce (mluvená, psaná v papírové i elektronické podobě);
 • využívání poznatků své odbornosti pro porozumění slyšeným i psaným textům;
 • poslech odborných monologických, dialogických i smíšených textů vztahujících se k danému oboru vzdělávání;
 • čtení přiměřeně náročných spojitých i nespojitých textů a pochopení významu a souvislostí;
 • nalezení relevantní informace v odborném textu;
 • práce s elektronickými formami textů při čtení i psaní;
 • psaní specifických žánrů a forem textů, které jsou očekávány v daném profesionálním kontextu, s důrazem na splnění komunikačního cíle;
 • psaní textů pro běžné komunikační situace odpovídající oboru studia (formální i neformální korespondence – administrativní interakce);
 • psaní jednoduchého odborného textu v souladu s oborem studia;
 • práce se slovní zásobou (osvojení si základní odborné slovní zásoby a kolokací vztahujících se k oboru studia, odhadování významu z kontextu a na základě poznatků své odbornosti, práce s překladovými a výkladovými slovníky).

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je užíváno prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení. Závěrečné hodnocení u výsledků učení f) a g) má podobu žákem vytvořeného písemného projevu podle zadaných kritérií. U výsledku učení a) – e) a h) je žák hodnocen na škále uspěl – neuspěl, a to na základě průběžného hodnocení. Předmětem hodnocení je zde především dosažený pokrok v dovednostech potřebných k uplatnění cizího jazyka v profesním životě.

Kritéria hodnocení

Při průběžném hodnocení dosahovaných jednotlivých výsledků učení u se všech výsledků učení používá formativní hodnocení, přičemž důraz je kladen na skutečnost, že hodnocení je nástrojem vedoucím ke zvyšování úrovně daných dovedností.

Závěrečné hodnocení žákova písemného projevu /výsledky učení f) a  g)/ se provádí podle kritérií hodnocení, která zahrnují:

 • splnění komunikačního cíle, adekvátnost formy písemného projevu účelu textu;
 • výstavbu textu, jeho linearitu a propojení;
 • funkčnost a správnost užité slovní zásoby;
 • funkčnost a správnost užitých mluvnických prostředků.

Každé kritérium má v celkovém hodnocení písemného projevu váhu 25 %. Všechna kritéria jsou hodnocena na škále uspěl – neuspěl. Případné bodové hodnocení v rámci jednotlivých kritérií je v kompetenci vyučujícího v závislosti na podmínkách konkrétní školy. Žák v této části uspěl, pokud uspěl ve všech kritériích.

Žák v modulu uspěl, pokud uspěl v každém výsledku učení.

Doporučená literatura

Učebnice jazykové i odborné, internet a další výukové materiály dle potřeb vyučujícího

Poznámky

Doporučuje se modul zařadit nejdříve po absolvování 1. ročníku studia a v součinnosti s odbornými předměty tak, aby žák mohl využívat poznatků ze své odbornosti.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Eva Píšová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné