Detail modulu Listening with comprehension (Poslech s porozuměním)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Listening with comprehension (Poslech s porozuměním)

Kód modulu

CJ-m-4/AL89

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

CJ - Cizí jazyky

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

48

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je osvojení odpovídajících očekáváných výstupů RVP ZV v oblasti Jazyk a jazyková komunikace, cizí jazyk, poslech s porozuměním (osvojení dovednosti poslechu na úrovní A2 podle SERR).

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul pokrývá obsahový okruh Listening with comprehension (Poslech s porozuměním) a je nutno ho využívat ve spojení se vzdělávacími moduly pro ostatní řečové dovednosti – speaking, reading, writing, se kterými je úzce propojen. Žáci se učí porozumět slyšenému textu v různých komunikačních situacích, využívat vhodné strategie pro pochopení hlavní myšlenky i pro získání požadovaných klíčových či specifických informací ze slyšeného textu. V rámci jazykové interakce se učí pochopit záměr mluvčího tak, aby mohli zvolit vhodnou formu odpovědi adekvátní účelu, a to při respektování dané komunikační situace. 

V odborném jazyce žáci porozumí slyšeným informacím, instrukcím a pokynům týkajícím se jejich zaměření.

Očekávané výsledky učení

Žák

a) rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskuzím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním tempu;

b) ve slyšeném textu nalezne hlavní i vedlejší myšlenky a požadované informace;

c) v rámci jazykové interakce na téma z oblasti svého zájmu porozumí replikám partnera do té míry, aby mohl zformulovat adekvátní odpověď;

d) porozumí slyšenému odbornému textu z oblasti daného oboru vzdělávání; 

e) porozumí slyšeným instrukcím a pokynům týkajícím se jeho oboru vzdělávání.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Předmětem modulu je poslech a porozumění textům jak souvislým, tak i replikám v rámci jazykové interakce, a to v rámci různých komunikačních situací. Poslechové texty se týkají všeobecných témat i odborných témat z oblasti daného oboru vzdělávání.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

  • poslech s porozuměním textů monologických, dialogických i kombinovaných
  • poslech autentických i neautentických textů s využitím různých zdrojů, např. nahrávky k učebnicím, TV, video, DVD, písničky, ICT technologie, internet, rodilí mluvčí, ale i promluva učitele a žáků v cílovém jazyce
  • rozvíjení poslechových strategií, např. vyhledání klíčových slov, odhad významu slov z kontextu
  • nácvik vyhledání hlavní myšlenky ve slyšeném textu (listening for gist)
  • nácvik získání specifické informace z textu (listening for specific information)
  • poslech za účelem komunikace – formální i neformální interakce – nácvik pochopení otázky, postoje mluvčího apod. pro možnost správně formulovat odpověď
  • zařazení předposlechových, poslechových a následných aktivit
  • poslech odborných monologických, dialogických i smíšených textů vztahujících se k danému oboru vzdělávání

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je užíváno prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení. 

Závěrečné hodnocení na konci studia u výsledků učení a) a b) je ověřováno formou didaktického testu v rámci státní maturitní zkoušky z CJ. Výsledek učení c) je ověřován v rámci ústní části státní maturitní zkoušky z CJ.

Kritéria hodnocení

Při průběžném hodnocení dosahovaných jednotlivých výsledků učení se u všech výsledků učení používá především formativní hodnocení, přičemž důraz je kladen na skutečnost, že hodnocení je nástrojem vedoucím ke zvyšování úrovně daných dovedností.

Závěrečné hodnocení v rámci didaktického testu je prováděno především formou uzavřených úloh (úlohy s výběrem odpovědi, dichotomické úlohy, přiřazování) a otevřených úloh s krátkou odpovědí. Kritériem je správnost odpovědí.

Závěrečné hodnocení poslechu v rámci ústní části zkoušky (správné porozumění otázce) není prováděno samostatně a je spojeno s hodnocením produktivní dovednosti mluvení (na základě porozumění správně formulovat odpověď). Bez správného porozumění otázce však není možné splnit komunikační cíl. 

Žák v modulu uspěl, pokud uspěl v každém výsledku učení.

Doporučená kritéria pro vyjádření výsledku učení známkou:

Převodník dosažené úspěšnosti na známku 

úspěšnost žáka v testu pod 40 % = nedostatečný 

úspěšnost žáka v testu od 40 do 55 % = dostatečný 

úspěšnost žáka v testu od 56 do 70 % = dobrý

úspěšnost žáka v testu od 71 do 85 % = chvalitebný 

úspěšnost žáka v testu od 86 do 100 % = výborný

Doporučená literatura

Učebnice, časopis Bridge  a další výukové materiály dle potřeb vyučujícího včetně on-line zdrojů

Poznámky

Nedoporučuje se vyučovat modul samostatně, ale v součinnosti s moduly pro ostatní řečové dovednosti.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Eva Píšová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné