Detail modulu Míčové hry – netradiční (M)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Míčové hry – netradiční (M)

Kód modulu

ZD-m-4/AL70

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

ZD - Člověk, jeho osobnost, zdraví a bezpečí

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

64

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul je bez nároku na předchozí znalosti a dovednosti.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Obsahový okruh: Tělesná výchova

Obsahový podokruh: Míčové hry

Cílem modulu je seznámit žáky se základy čtyř vybraných netradičních míčových her (např. softbal, ragby, kin-bal, florbal), vyzkouší si herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, standardní situace, herní systémy a rozhodování utkání. Kromě samotného cvičení je součástí i osvojení základních pravidel, základy názvosloví základních poloh, pohybů a typické rozcvičovací cviky a průpravné hry.

Očekávané výsledky učení

a) rozcvičí se před hlavní pohybovou činností a ukončí ji v souladu s hlavní pohybovou činností 

b) zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře

c) dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

d) užívá základy názvosloví základních poloh, pohybů a pravidel

e) rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího

f) spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

a) základní pravidla

b) herní činnosti jednotlivce typické pro danou míčovou hru

c) herní kombinace

d) herní systémy

e) utkání a jeho spolurozhodování

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Osvojí si herní činnosti jednotlivce typické pro danou míčovou hru. 

Ve dvojicích si nacvičí jednoduché herní kombinace. 

V celém kolektivu nacvičí vybrané herní systémy, standardní situace a samotnou hru. 

Osvojí si spolurozhodování utkání. 

Osvojí si přípravu na tuto pohybovou činnost a její ukončení, základy názvosloví základních poloh a pohybů, dodržování pravidel a základních myšlenek fair-play.

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ad Očekávané výsledky učení 

a) rozcvičí se před hlavní pohybovou činností a ukončí ji v souladu s hlavní pohybovou činností

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem; 

b) zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem;

c) dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem;

d) užívá základy názvosloví základních poloh, pohybů a pravidel na úrovni hráče a rozhodčího

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem; 

e) rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem;      

f) spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem.

Kritéria hodnocení

Ad očekávané výsledky učení

a) rozcvičí se před hlavní pohybovou činností a ukončí ji v souladu s hlavní pohybovou činností

předvede alespoň 10 rozcvičovacích cviků (průpravných her), které jsou v souladu s náplní hlavní činnosti; 

b) zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře

předvede v různých cvičeních a hrách požadované pohybové dovednosti;      

c) dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

dokáže se domluvit se spoluhráčem na vybrané taktice a dodržuje ji;      

d) užívá základy názvosloví základních poloh, pohybů a pravidel na úrovni hráče a rozhodčího

správně používá názvosloví; 

e) rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího

dokáže rozlišit roli hráče a rozhodčího a z toho plynoucích práv a povinností;      

f) spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

zvládne spolurozhodovat či samostatně rozhodovat různé hry, soutěže i utkání.

Doporučená literatura

Poznámky

Doporučené rozvržení výuky:

  • ideální rozvržení 16 hodin v ročníku
  • 4 hodiny v řadě vždy ve 2 navazujících týdnech na jednu míčovou hru v každém pololetí
  • v každém ročníku se vystřídají dvě míčové hry 
  • lze rozvrhnout podle potřeb školy i jinak

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Petr Polívka, Vít Somr. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné