Detail modulu Míčové hry – tradiční (M)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Míčové hry – tradiční (M)

Kód modulu

ZD-m-4/AL68

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

ZD - Člověk, jeho osobnost, zdraví a bezpečí

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

64

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul je bez nároku na předchozí znalosti a dovednosti.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Obsahový okruh: Tělesná výchova

Obsahový podokruh: Míčové hry

Cílem modulu je seznámit žáky se základy čtyř vybraných „tradičních“ míčových her (např. fotbal, basketbal, volejbal, házená, florbal), vyzkouší si herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, standardní situace, herní systémy a rozhodování utkání. Kromě samotného cvičení je součástí i osvojení základních pravidel, základy názvosloví základních poloh a pohybů a typické rozcvičovací cviky a průpravné hry.

Očekávané výsledky učení

a) rozcvičí se před hlavní pohybovou činností a ukončí ji v souladu s hlavní pohybovou činností 

b) zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře

c) dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

d) užívá základy názvosloví základních poloh, pohybů a pravidel

e) rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího

f) spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

a) základní pravidla

b) herní činnosti jednotlivce typické pro danou míčovou hru

c) herní kombinace

d) herní systémy a standardní situace

e) utkání a jeho spolurozhodování

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Osvojí si herní činnosti jednotlivce typické pro danou míčovou hru. 

Ve dvojicích si nacvičí jednoduché herní kombinace. 

V celém kolektivu nacvičí vybrané herní systémy, standardní situace a samotnou hru. 

Osvojí si spolurozhodování utkání. 

Osvojí si přípravu na tuto pohybovou činnost a její ukončení, základy názvosloví základních poloh a pohybů, dodržování pravidel a základních myšlenek fair-play.

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ad Očekávané výsledky učení

a) rozcvičí se před hlavní pohybovou činností a ukončí ji v souladu s hlavní pohybovou činností

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem; 

b) zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem;

c) dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem;

d) užívá základy názvosloví základních poloh, pohybů a pravidel na úrovni hráče a rozhodčího

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem; 

e) rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem;      

f) spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem.

Kritéria hodnocení

Ad očekávané výsledky učení 

a) rozcvičí se před hlavní pohybovou činností a ukončí ji v souladu s hlavní pohybovou činností

předvede alespoň 10 rozcvičovacích cviků (průpravných her), které jsou v souladu s náplní hlavní činnosti; 

b) zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře

předvede v různých cvičeních a hrách požadované pohybové dovednosti;      

c) dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

dokáže se domluvit se spoluhráčem na vybrané taktice a dodržuje ji;      

d) užívá základy názvosloví základních poloh, pohybů a pravidel na úrovni hráče a rozhodčího

správně používá názvosloví; 

e) rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího

dokáže rozlišit roli hráče a rozhodčího a z toho plynoucích práv a povinností;      

f) spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

zvládne spolurozhodovat či samostatně rozhodovat různé hry, soutěže i utkání.

Doporučená literatura

Poznámky

Doporučené rozvržení výuky:

  • ideální rozvržení 16 hodin v ročníku
  • 4 hodiny v řadě vždy ve 2 navazujících týdnech na jednu míčovou hru v každém pololetí
  • v každém ročníku se vystřídají dvě míčové hry
  • lze rozvrhnout podle potřeb školy i jinak

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Petr Polívka, Vít Somr. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné