Detail modulu Finanční a pojistné produkty

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Finanční a pojistné produkty

Kód modulu

99-m-3/AL51

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný průřezový

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Všechny obory vzdělání kategorie H, L0 a M s průřezovou ekonomikou.

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

 • Podnikatelský záměr

 • Orientace v hospodaření podniku – pojmy

 • Kalkulace

 

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro obory vzdělání s různým zaměřením a bude realizován jako průřezový. Žák se seznámí se zákonnou legislativou, která řeší finanční a pojistné produkty. Seznámí se s rozmanitou škálou finančních a pojistných produktů na všech úrovních (podnikatelské i soukromé). Žáci se naučí orientovat v různých nabídkách spolupráce i poskytovaných produktů. Také se naučí, kdy je důležité použít finanční a pojistné produkty v praktickém životě, ať už v soukromém, či podnikatelském prostředí.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. orientuje se ve finančních a pojistných produktech
 2. sestaví osobní finanční rozpočet
 3. orientuje se v příslušné legislativě
 4. orientuje se v platebním styku

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Platební styk
 • Finanční a pojistné produkty
 • Osobní finanční rozpočet
 • Příslušné legislativní předpisy

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, elektronické zdroje

Metody praktické:

 • aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech s odbornou podporou učitele

Učební činnosti

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s odborným textem
 • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • konzultuje danou problematiku s učitelem
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu
 • zpracované zadání prezentuje před třídou a učitelem

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 1. Orientuje se ve finančních a pojistných produktech
  • ve skupině s ostatními žáky vyhledá příklady nejčastějších finančních a pojistných produktů
  • ve spolupráci s učitelem zhodnotí výhodnost jednotlivých srovnatelných produktů
 2. Sestaví osobní finanční rozpočet
  • ve spolupráci s učitelem připraví jednoduchý rozpočet domácnosti
  • ve spolupráci s učitelem určí vhodné produkty pro přebytkový a schodkový rozpočet
  • ve skupině s ostatními žáky vyhledá na internetu příklady investování volných finančních prostředků
 3. Orientuje se v příslušné legislativě
  • ve spolupráci s učitelem vyhledá předpisy upravující pojistné a finanční produkty
  • ve spolupráci s učitelem vysvětlí svá práva jakožto spotřebitele
  • vysvětlí, proč je důležité číst smlouvy a obchodní podmínky, když chce využít finanční nebo pojistný produkt
 4. Orientuje se v platebním styku
  • ve spolupráci s učitelem popíše náležitosti platebního styku
  • ve skupině s ostatními žáky vyplní formuláře pro platební styk
  • ve spolupráci s učitelem vysvětlí směnné kurzy zahraničních měn

Zařazení do učebního plánu, ročník

Pro všechny obory vzdělání:

zařazení do 2. případně 3. ročníku

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnocení sestává z písemné práce a ústního zkoušení

Písemná práce:

 • sestává z odpovědí na 5 otevřených otázek zaměřených na orientaci v problematice osobních financí a na výpočet příkladů.

Ústní zkoušení:

 • skládá se ze 3 otevřených otázek, ověřujících osvojení si teoretických znalostí a jejich aplikace do vlastních příkladů, popřípadě na reálnou situaci.

Kritéria hodnocení

Písemná práce:

 • učitel hodnotí používání správných termínů, správnost výpočtů a schopnost aplikovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů. Žák uspěl, pokud získá alespoň 40 % možných bodů. Váha písemného zkoušení v celkovém hodnocení modulu je 50 %.

Ústní zkoušení:

 • žák uspěl při ústním zkoušení, pokud zodpověděl alespoň 1,5 otázky, tedy prokázal osvojení si 50% znalostí. Váha ústního zkoušení v celkovém hodnocení modulu je 50 %.

Pro splnění modulu je potřeba získat alespoň 40% možných bodů a minimální účast žáka je 70 %.

Doporučená literatura

ŠVARCOVÁ, Jana a kolektiv. Ekonomie 2017 : Stručný přehled. Zlín: CEED, 2018. ISBN 978-80-87301-23-4

KLÍNSKÝ, Petr, Otto MÜNCH a Danuše CHROMÁ. Ekonomika: ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Osmé, upravené vydání. Praha: Eduko, 2017. ISBN 978-80-88057-40-6.

ZLÁMAL, Jaroslav a Zdeněk MENDL. Ekonomie nejen k maturitě. Vyd. 3. Kralice na Hané: Computer Media, 2012. ISBN 978-80-7402-130-5.

HLAČINA, Tibor, Ladislav OBDRŽÁLEK, Alena LONGAUEROVÁ a Martina ČERNÁ. Bankovnictví a pojišťovnictví. 3. aktualizované vydání. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2017. ISBN 978-80-7314-382-4.

BUČKOVÁ, Veronika, Alena FABIČOVICOVÁ a Monika NOVÁKOVÁ. Ekonomika pro střední školy - úvod. Brno: Didaktis, c2013. ISBN 978-80-7358-203-6.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Vlková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné