Detail modulu Fungování tržní ekonomiky

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Fungování tržní ekonomiky

Kód modulu

63-m-4/AL50

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

37 - Doprava a spoje

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

66 - Obchod

Komplexní úloha

Fungování tržní ekonomiky

Obory vzdělání - poznámky

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro vzdělávací obory s různým zaměřením a bude realizován na teoretickém základu. Žák si osvojí základní ekonomické pojmy a základy fungování tržní ekonomiky s důrazem na tržní zákony.

Očekávané výsledky učení

Výsledky učení ve vazbě na RVP:

 • posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku

Žák:

 1. správně používá a aplikuje základní ekonomické pojmy
 2. vysvětlí fungování trhu a jeho zákony
 3. pomocí grafického znázornění popíše fungování tržního mechanismu
 4. charakterizuje a pomocí vlastních příkladů vysvětlí výrobní faktory
 5. charakterizuje hospodářský proces

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Potřeby, statky, služby, spotřeba, vzácnost
 • Trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, cena, racionální chování spotřebitele
 • Výroba, výrobní faktory, hospodářský proces

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem

Metody praktické:

 • aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech s odbornou podporou učitele

Učební činnosti

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu v hodině
 • svou činnost doplňuje o práci s odborným textem
 • vyhledává a využívá informace získané z elektronických zdrojů
 • konzultuje danou problematiku s učitelem
 • teoretické poznatky využívá při řešení praktických příkladů
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu
 • vypracované zadání prezentuje před třídou a učitelem

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

1. Posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku

 • ve skupině žáků, pomocí vlastních příkladů a grafického znázornění popíše vliv cen a dalších faktorů na vývoj nabídky a poptávky na trhu
 • ve spolupráci s učitelem definuje převis nabídky nad poptávkou a převis poptávky nad nabídkou
 • vysvětlí a na příkladu ilustruje elasticitu poptávky
 • na příkladech aplikuje teoretické znalosti o konkurenci
 • ve spolupráci s učitelem charakterizuje a vysvětlí selhání trhu

2. Správně používá a aplikuje a základní ekonomické pojmy

 • samostatně definuje ekonomii, její základní rozdělení a vztah k ostatním vědám
 • ve skupině žáků na příkladech ilustruje základní ekonomické otázky a vysvětlí jejich vliv na ekonomické systémy
 • na příkladech ilustruje základní ekonomické zákony - zákon vzácnosti a zákon ekonomie času
 • samostatně definuje statky, služby, potřeby a pomocí vlastních příkladů vysvětlit jejich členění a uspokojování

3. Pomocí grafického znázornění popíše fungování tržního mechanismu

 • samostatně definuje trh, vysvětlí jeho členění a subjekty na trhu
 • samostatně definuje nabídku s poptávkou, jejich druhy a faktory, jež je ovlivňují
 • rozliší zákony trhu, to znamená zákon nabídky a poptávky, na který ve skupině žáků aplikuje vlastní příklad
 • pomocí grafu, ve spolupráci s učitelem, vysvětlí interakci nabídky a poptávky a vytvoření rovnovážné ceny na základě této interakce
 • ve spolupráci s učitelem charakterizuje a vysvětlí selhání trhu
 • samostatně vyjádří a určí rovnovážnou cenu
 • posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku

4. Charakterizuje a pomocí vlastních příkladů vysvětlí výrobní faktory

 • ve skupině žáků definuje výrobní faktory a jejich vliv na rovnovážnou cenu, které vysvětlí na příkladech a graficky znázorní
 • ve spolupráci s učitelem popíše a graficky znázorní hranici produkčních možností

5. Charakterizuje hospodářský proces

 • samostatně definuje hospodářský proces
 • vysvětlí fáze hospodářského procesu

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, 1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • Písemné zkoušení: se skládá z pěti otevřených otázek ověřujících osvojení si teoretických znalostí a jejich aplikaci na vlastní příklady, popřípadě ilustrace pomocí grafického zobrazení.
  • Okruhy otázek jsou následující:
   • základní ekonomické pojmy
   • trh a jeho zákony
   • fungování tržního mechanismu
   • hospodářský proces
 • Ústní zkoušení: se skládá ze dvou otázek. V první otázce žák prezentuje získané znalosti. Druhá otázka sleduje transformaci teoretických poznatků do grafů, případně vlastních příkladů.

Kritéria hodnocení

 • Písemné zkoušení: každá otázka je hodnocena 20 body; celkové maximální hodnocení je 100 bodů (100%). Žák uspěl při prokázání 50% znalostí, v tomto případě získání minimálně 50 bodů.
 • Ústní zkoušení: žák uspěl, pokud zodpověděl alespoň 1 otázku, tedy prokázal osvojení si 50% znalostí.
 • U obou typů zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů, samostatnost při prezentaci a schopnost obhajoby výsledku. Podmínkou je účast na modulu ve výši 70%.

Doporučená literatura

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice. Zlín: CEED, 2019. ISBN 978-80-87301-24-1.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Krejzová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné