Detail modulu Základy floristiky

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Základy floristiky

Kód modulu

41-m-3/AB04

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (tříleté, EQF úroveň 3)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Zpracování rostlinného materiálu

Obory vzdělání - poznámky

41-52-E/01 Zahradnické práce

41-52-H/01 Zahradník

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupní požadavky nejsou stanoveny. 

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je získání teoretických znalostí a následně praktických dovedností při vytváření základních typů vazeb a při zpracování rostlinného materiálu.

Součástí modulu je praktický nácvik technik vazby a aranžování rostlin a způsobů zpracování rostlinného materiálu formou praktických cvičení ve vazačské dílně. Důraz při praktických cvičeních je kladen na uplatňování estetických principů a zákonů při vazbě a aranžování květin a hospodárnému využívání zpracovávaného materiálu.

Po ukončení modulu by měl žák vhodně a správně uplatňovat estetické principy a zákony při vazbě a aranžování květin. Pro danou vazbu používat nejvhodnější přípravné a hlavní techniky. Žák by měl umět zpracovávat rostlinný materiál technikami vhodnými pro uchování a zlepšení vlastností rostlin.

Očekávané výsledky učení

Žák:

  • charakterizuje jednotlivé estetické prvky a zákonitosti
  • popíše přípravné a hlavní techniky ve floristice a určí možnosti jejich použití
  • popíše postup jednotlivých technik zpracování rostlinného materiálu
  • zpracovává rostliny sušením, barvením, bělením

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

1. Obsahový okruh Sadovnictví, venkovní květinářství a vazačství

učivo Vazačské a aranžérské činnosti

  • estetické zákonitosti
  • vazačské a aranžérské techniky

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Při teoretickém vyučování je použit frontální způsob výuky s doplněním fotografickým materiálem a hotovými aranžérskými výrobky, řízený rozhovor, diskuse, skupinová i individuální práce s informacemi.

Pro získání praktických dovedností je třeba doplnit výuku o skutečné aranžérské výrobky, rostlinný materiál, nářadí a pomocný materiál nutný pro vazbu a aranžování rostlin.

K nácviku praktických dovedností – postupy přípravných a hlavních vazačských a aranžérských technik, postupy zpracování rostlinného materiálu – je nezbytné zařazení praktických cvičení do učebního plánu teoretického vyučování, která by měla probíhat v aranžérské dílně.

Pro efektivně vedenou výuku je zapotřebí mít připraveno dostatečné množství obrazového materiálu, nářadí, pomocný technický i dekorační materiál, rostlinný materiál.

Žáci si při výuce pořizují zápisy z výkladu, pracují s informacemi z internetu a odborné literatury, pracují s rostlinným materiálem.

Zařazení do učebního plánu, ročník

Modul je vhodné zařadit do 1.ročníku studia.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Pro teoretické ověření výsledků vzdělávání bude k dispozici standartní učebna, vhodné je vybavení PC a dataprojektorem.

Ověřování výsledků vzdělávání lze uskutečnit formou písemných testů, ústním ověřováním znalostí, řešením projektů a praktickými činnostmi.

Pro praktické ověření výsledků vzdělávání je nutno mít k dispozici vazačskou dílnu s kompletním vybavením nářadím i pomocným materiálem, a dále dostatečné množství rostlinného materiálu pro praktický nácvik přípravných a hlavních technik ve floristice a pro nácvik technik zpracování rostlinného materiálu.

Kritéria hodnocení

Při hodnocení bude kladen důraz:

  • na hloubku porozumění učivu a schopnost aplikovat poznatky v praxi,
  • přesnost vyjadřování a správnost používání odborné terminologie.

kritérium:

- charakterizuje jednotlivé estetické prvky a zákonitosti

hodnocení: výborně

Žák samostatně vyjmenuje všechny estetické prvky a zákonitosti a správně je charakterizuje, žák učivu porozuměl.

hodnocení: chvalitebně

Žák plně zvládá učivo, vyjmenuje všechny estetické prvky a zákonitosti a všechny je charakterizuje s drobnějšími chybami v interpretaci.

hodnocení: dobře

Žák se orientuje v problematice, reaguje na doplňovací otázky a za pomoci učitele vyjmenuje většinu estetických prvků a zákonitostí, některé dokáže charakterizovat.

hodnocení: dostatečně

Žák má obtíže se zvládnutím učiva, v problematice se orientuje se značnými obtížemi, za pomoci vyučujícího vyjmenuje některé estetické prvky a zákonitosti.

hodnocení: nedostatečný

Žák nezvládá učivo, chybí základní orientace v problematice, na doplňovací otázky odpovídá chybně nebo vůbec, nedokáže využít ani příkladů z praxe.

- popíše přípravné a hlavní techniky ve floristice a určí možnosti jejich použití

hodnocení: výborně

Žák samostatně popíše všechny přípravné a hlavní techniky ve floristice, samostatně určí možnosti použití těchto technik.

hodnocení: chvalitebně

Žák plně zvládá učivo, popíše všechny přípravné a hlavní techniky ve floristice s drobnějšími chybami v intepretaci.

hodnocení: dobře

Žák se orientuje v problematice, reaguje na doplňovací otázky a za pomoci učitele popíše většinu přípravných a hlavních technik ve floristice.

hodnocení: dostatečně

Žák má obtíže se zvládnutím učiva, v problematice se orientuje se značnými obtížemi, za pomoci vyučujícího popíše některé přípravné a hlavní techniky ve floristice.

hodnocení: nedostatečný

Žák nezvládá učivo, chybí základní orientace v problematice, na doplňovací otázky odpovídá chybně nebo vůbec, nedokáže využít ani příkladů z praxe.

- popíše postup jednotlivých technik zpracování rostlinného materiálu

hodnocení: výborně

Žák samostatně popíše postup u jednotlivých technik zpracování rostlinného materiálu.

hodnocení: chvalitebně

Žák plně zvládá učivo, popíše postup u jednotlivých technik zpracování rostlinného materiálu s drobnějšími chybami v interpretaci.

hodnocení: dobře

Žák se orientuje v problematice, reaguje na doplňovací otázky a za pomoci učitele popíše postup u většiny jednotlivých technik zpracování rostlinného materiálu.

hodnocení: dostatečně

Žák má obtíže se zvládnutím učiva, v problematice se orientuje se značnými obtížemi, za pomoci vyučujícího popíše postup u některých technik zpracování rostlinného materiálu.

hodnocení: nedostatečný

Žák nezvládá učivo, chybí základní orientace v problematice, na doplňovací otázky odpovídá chybně nebo vůbec, nedokáže využít ani příkladů z praxe.

- zpracovává rostliny sušením, barvením, bělením

hodnocení: výborně

Žák samostatně umí zpracovávat rostlinný materiál sušením, barvením a bělením. Sám si připraví potřebný materiál, nářadí a pomůcky.

hodnocení: chvalitebně

Žák plně zvládá učivo, umí s drobnou pomocí vyučujícího zpracovávat rostlinný materiál sušením, barvením a bělením. Sám si připraví potřebný materiál, nářadí a pomůcky.

hodnocení: dobře

Žák se orientuje v problematice, za pomoci učitele zpracuje rostlinný materiál sušením, barvením a bělením. Potřebný materiál, nářadí a pomůcky si nachystá za pomoci vyučujícího.

hodnocení: dostatečně

Žák má obtíže se zvládnutím učiva, v problematice se orientuje se značnými obtížemi, pod stálým dozorem a vedením vyučujícího zpracovává rostlinný materiál sušením, barvením a bělením.

hodnocení: nedostatečný

Žák nezvládá učivo, chybí základní orientace v problematice, nedokáže ani pod vedením vyučujícího zpracovávat rostlinný materiál základními technikami.

Výsledná známka modulu je určena aritmetickým průměrem dílčích výsledků vzdělávání.

Doporučená literatura

kolektiv autorů: Floristika. Praha, Profi Press s.r.o., 2011, s.406. ISBN 978-80-86726-43-4

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeňka Davidová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné