Detail modulu Kde se umění daří

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Kde se umění daří

Kód modulu

UK-m-4/AL18

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

UK - Umění a kultura (včetně literatury)

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je osvojení odpovídajících očekáváných výstupů RVP ZV ve vzdělávací oblasti:

  • literární výchova (rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní; rozlišuje základní literární druhy a žánry; uvádí základní literární směry a jejich významné představitele); 
  • umění a kultura (vyhledává souvislosti mezi literaturou a jinými druhy umění); 
  • člověk a společnost (orientuje se na časové ose a řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu; uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví; demonstruje na jednotlivých příkladech přínos antické kultury; zrod křesťanství a souvislost s judaismem; porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti; uvede příklady románské a gotické kultury; rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede příklady významných kulturních památek; zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho kulturní prostředí).

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura a do obsahových okruhů Projevy umění a Kultura. Žáci si v průběhu modulu osvojují znalosti a související dovednosti v oblasti základních kulturních center historie i současnosti s důrazem na Českou republiku a region, ve kterém žijí. Dokáží se orientovat v uměleckých směrech a obdobích, na základě obrazových materiálů je jsou schopni rozeznat. Při vyhledávání informací pracují s ICT.

Očekávané výsledky učení

Žák:

a) rozlišuje a srovnává jednotlivá umělecká období a směry;

b) ovládá práci s mapou a orientuje se v centrech umění jednotlivých uměleckých směrů a období;

c) rozliší trendy v současném umění, dovede pojmenovat významné instituce zabývající se současným uměním;

d) rozezná nejvýznamnější památky České republiky a přiřadí je k uměleckému směru;

e) dovede při práci používat ICT.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Žák pracuje s výsledky tvůrčí činnosti umělců (text, obraz, fotografie, hudební skladba, stavba, divadelní představení, užité umění aj.) a vztahuje je k historickým, literárně historickým, obecně kulturním, nábožensko-filozofickým i politickým kontextům.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

  • Práce s pracovními listy k textům / fotografiím / jiným obrazovým materiálům;
  • práce s pracovními listy, úlohami může probíhat individuálně i ve skupinách;
  • rozpoznání základních kulturních památek na základě ukázek;
  • identifikace uměleckých směrů a období na základě ukázek;
  • práce s PC, vyhledávačem; webové stránky nejvýznamnějších kulturních institucí;
  • hledání souvislostí mezi jednotlivými konkrétními výsledky tvůrčí činnosti umělců. 

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je prováděno hodnocení s využitím prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení.

a) rozlišuje a srovnává jednotlivá umělecká období a směry;

v průběhu modulu ověřováno prostřednictvím pracovních listů

b) ovládá práci s mapou a orientuje se v centrech umění jednotlivých uměleckých směrů a období;

v průběhu modulu ověřováno prostřednictvím pracovních listů

c) ovládá práci s mapou, rozliší trendy v současném umění, dovede pojmenovat významné instituce zabývající se současným uměním;

v průběhu modulu ověřováno prostřednictvím pracovních listů

d) rozezná nejvýznamnější památky České republiky a přiřadí je k uměleckému směru;

v průběhu modulu ověřováno prostřednictvím pracovních listů

e) dovede při práci používat ICT;

v průběhu celého modulu hodnoceno prostředky formativního hodnocení


Výsledky učení a)–d) ověřovány v závěru modulu souhrnným testem, jehož specifikací jsou předmětné výsledky učení. Základní nastavení specifikace testu je 20% zastoupení každého výsledku učení a)–d). Výsledek učení e) je hodnocen formativně. Toto nastavení lze měnit podle potřeb jednotlivých vyučujících, přičemž zastoupení jednotlivých výsledků učení nesmí klesnout pod 10 %. Procentuální zastoupení výsledku učení je odvozeno od maximálního získatelného počtu bodů za daný výsledek učení (nikoli tedy od počtu úloh – může se jednat o dramatický rozdíl).

Kritéria hodnocení

Při průběžném hodnocení dosahovaných jednotlivých výsledků učení je využíváno pracovních listů (souborů úloh), které zaručují vysokou objektivitu hodnocení – hodnocení na úrovni stanovení mezní hranice úspěšnosti a od ní odvozených bodových rozmezí pro případné vyjádření výsledku žáka známkou nebo jiným číselným či slovním způsobem je u jednotlivých výsledků učení v kompetenci vyučujícího. Zároveň se doporučuje souběžně využít prvků formativního hodnocení. 

Při závěrečném ověřování dosažených výsledků učení souhrnným pracovním listem / testem jsou doporučená kritéria nastavena následovně:

Mezní úroveň úspěšnosti je stanovena na 40 %. 

Převodník dosažené úspěšnosti na známku

úspěšnost žáka v testu pod 40 % = nedostatečný 

úspěšnost žáka v testu od 40 do 55 % = dostatečný 

úspěšnost žáka v testu od 56 do 70 % = dobrý 

úspěšnost žáka v testu od 71 do 85 % = chvalitebný 

úspěšnost žáka v testu od 86 do 100 % = výborný

Nastavená obtížnost testu / pracovního listu musí odpovídat dovednostem žáků, jejichž studium je zakončeno maturitní zkouškou, tzn. doporučuje se používat úlohy s průměrnou a vyšší úrovní obtížnosti. Zařazení nepřiměřeně snadných úloh by vyvolávalo potřebu posunovat mezní hranici úspěšnosti a použitý evaluační nástroj (test / soubor úloh) by vykazoval nevyhovující psychometrické charakteristiky.

Doporučená literatura

Bradbury M.: Atlas literatury. Praha, Ottovo nakladatelství 2003.

Kovářík, V.: Literární toulky po Čechách. Praha, Albatros 1984.

Kovářík, V.: Literární toulky Moravou. Praha, Albatros 1978.

Kovářík, V.: Literární toulky Prahou. Praha, Albatros 1980.  

učebnice a další výukové materiály dle potřeb vyučujícího

Poznámky

Doporučuje se pracovat s texty obsahově blízkými zájmům žáků.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Richard Rejthar. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné