Detail modulu Víme, co říkáme

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Víme, co říkáme

Kód modulu

ČJ-m-4/AL16

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

ČJ - Český jazyk

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je osvojení odpovídajících očekáváných výstupů RVP ZV v oblasti komunikace a slohu.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul pokrývá obsahový okruh Komunikace a sloh a je úzce propojen s moduly Mluvíme správně česky a Víme, co píšeme. 

Žáci se učí využívat různé komunikační strategie v proměnlivých komunikačních situacích, naučí se volit formu mluveného projevu adekvátní účelu textu, a to při respektování slohotvorných činitelů. Využívají přitom znalosti základních charakteristických rysů vybraných funkčních stylů a slohových postupů a útvarů. Za současného respektování zásad jazykové kultury vytvářejí myšlenkově strukturované texty určené k ústní komunikaci.

Očekávané výsledky učení

Žák:

a) používá v mluveném projevu výrazové prostředky adekvátní komunikační situaci;

b) pronese krátký připravený i nepřipravený mluvený projev v různých komunikačních situacích vyžadujících formální i neformální interakci.  

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Předmětem modulu je vytváření připravených i nepřipravených mluvených projevů pro různé komunikační situace. Žáci si upevňují a dále rozvíjejí dovednosti zejména v oblasti kladení otázek, formulování odpovědí, monologická vystoupení, vyjádření vlastních stanovisek, vedení a řízení diskuse na různá témata a na různé úrovni formálnosti, komunikace v problematických situacích.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

  • příprava textů určená k užití pro běžné životní komunikační situace
  • vedení diskusí na různých úrovních formálnosti
  • monologická vystoupení žáků (o vlastní osobě)
  • formální i neformální interakce
  • modelová komunikace v problematických situacích (kritika, manipulace, konflikt…)
  • nácvik souladu prostředků verbální a nonverbální komunikace
  • aktivní role vyučujícího – porovnání výhod/nevýhod prostředků užívaných v mluvených projevech, vytváření modelových komunikačních situací…   

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je užíváno prvků formativního hodnocení, předmětem hodnocení je zde především dosahovaný pokrok v dovednostech potřebných k uplatnění v běžných mluvených komunikačních situacích, a to s přihlédnutím k individuálním možnostem žáků.

Kritéria hodnocení

Při průběžném hodnocení dosahovaných jednotlivých výsledků učení se u obou výsledků učení používá formativní hodnocení, přičemž důraz je kladen na skutečnost, že hodnocení je nástrojem vedoucím ke zvyšování úrovně daných individuálních dovedností žáka. 

Na konci modulu je žák hodnocen na škále uspěl – neuspěl, a to na základě průběžného   hodnocení. 

Žák v modulu uspěl, pokud uspěl v každém výsledku učení a)–b).

Doporučená literatura

Štícha, F: O nepřesnosti našeho vyjadřování. Jazyk jako produkt intuitivního myšlení. Praha, Academia 2016.

Just, V.: Velký slovník floskulí. Praha, Leda 2009.

učebnice a další výukové materiály dle potřeb vyučujícího

 

Poznámky

Doporučuje se modul zařadit až po absolvování modulu Mluvíme správně česky.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je František Brož. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné