Detail modulu Půjčujeme si

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Půjčujeme si

Kód modulu

SV-m-4/AL07

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

SV - Člověk a svět práce

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Bez nároků na vstupní předpoklady.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti finanční gramotnosti.

Cílem modulu je osvojení žákovských kompetencí v oblasti zápůjčky peněz, orientace žáka v množství úvěrů a půjček, které jsou na bankovním i nebankovním trhu k dispozici.

Po absolvování modulu je žák schopen posoudit, zda je vhodné si do budoucna vytvořit závazek, zhodnotí oprávněnost částky, kterou požaduje za zápůjčku poskytovatel, a vytvoří si reálnou představu o tom, zda bude dlužník schopen půjčenou částku splácet.

Očekávané výsledky učení

Žák:

a) rozliší jednotlivé druhy zápůjček; 

b) ví, jak postupovat při poskytnutí zápůjčky;

c) spočítá si pomocí splátkové kalkulačky výši měsíční splátky, výši úroku, potřebnou dobu splácení;

d) porovná nabídky zápůjček;

e) rozpozná nekalé praktiky poskytovatele zápůjčky.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Modul zahrnuje témata:

 • účelové úvěry pro podnikatele;
 • účelové úvěry spotřebitelům
  • spotřebitelské úvěry;
  • splátkový prodej;
  • hypoteční úvěr;
  • půjčky P2P (peer to peer);
 • neúčelové úvěry pro podnikatele (podnikatelský úvěr, eskontní úvěr);
 • neúčelové úvěry pro podnikatele i spotřebitele
  • kontokorentní úvěr;
  • kreditní karty;
 • neúčelové úvěry pro spotřebitele
  • osobní půjčka, rychlá půjčka;
  • americká hypotéka;
  • studentská půjčka;
 • postup poskytnutí zápůjčky, výše RPSN;
 • porovnání zápůjček;
 • nekalé praktiky při zápůjčkách.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • výklad
 • práce s webovými stránkami poskytujícími informace o nabídce jednotlivých poskytovatelů zápůjček
 • využití internetu při práci se splátkovými kalkulačkami při výpočtu výše měsíční splátky, výše úroku, potřebné doby splácení
 • práce s pracovními listy zaměřenými na rozvoj a ověřování výsledků učení s následnou analýzou řešení pod vedením vyučujícího

Součástí učebních činností žáků je domácí příprava a procvičování.

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je prováděno hodnocení s využitím prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení.

Výsledky učení a) a b) jsou ověřovány ústní a písemnou zkouškou. Ústní zkouška je zaměřena na ověření znalostí teoretických podkladů daných výsledků učení.

Výsledek učení c), d) a e) je ověřován prostřednictvím pracovních listů se zadáním problémových situací směřujících k porovnání nabídek zápůjček. Práce žáků probíhá ve skupinách. 

Kritéria hodnocení

Výsledek ústní zkoušky je vyjádřen známkou.  

Výsledek písemné zkoušky / písemných zkoušek je vyjádřen procentuální úspěšností: 

Mezní hranice úspěšnosti je stanovena na 40 %. V písemné zkoušce / písemných zkouškách uspěl každý žák, který dosáhl úspěšnosti 40 % a více. Neuspěli žáci, kteří dosáhli nižší než 40% úspěšnosti. 

Pracovní listy se zadáním problémových situací jsou hodnoceny následovně:

70% váhu v hodnocení má vlastní řešení úlohy, 10% váha připadá na přesnost zpracování, 20% váhu má schopnost zapojení do skupinové práce a komunikace ve skupině. Na této části hodnocení se mohou podílet žáci. Mezní hranice úspěšnosti je stanovena na 40 %.

Celkové hodnocení:

Žák v modulu uspěl v případě, že splnil každý ze způsobů ověřování výsledků učení a)–e). Tzn. žák uspěl alespoň na stupeň dostatečný u ústní zkoušky, dosáhl minimálně 40% úspěšnosti v písemné práci / písemných pracích a minimálně 40% úspěšnosti při řešení pracovního listu / pracovních listů se zadáním problémových situací. 

Doporučená literatura

Internetové stránky např.: https://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/kalkulacky-a-aplikace/splatkovy-kalkulator/

KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O., FRYDRYŠKOVÁ, Y., ČECHOVÁ, J.: Ekonomika pro ekonomicky zaměřené obory středních škol (Eduko, 2018 akt.)

Uvedené zdroje jsou pouze ilustrativním příkladem. Výběr studijní literatury je v kompetenci vyučujícího v závislosti na konkrétních podmínkách školy.

Poznámky

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jaroslava Hánová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné