Detail modulu Myslíme ekonomicky

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Myslíme ekonomicky

Kód modulu

SV-m-4/AL04

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

SV - Člověk a svět práce

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

8

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Bez nároků na vstupní předpoklady.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti finanční gramotnosti.

Cílem modulu je rozvoj ekonomického myšlení žáka v oblasti osobních financí. Žáci jsou vedeni k zodpovědnému stanovení a vyhodnocení finančních cílů.

Po absolvování modulu je žák schopen orientovat se v přehledu svých příjmů a výdajů, umí si zvolit vhodné produkty spoření na blízké cíle i na stáří, ví, co je finanční rezerva a zda potřebuje pojištění, zná pravidla zodpovědného zadlužování.

Očekávané výsledky učení

Žák:

a) sestaví vlastní finanční plán; 

b) rozezná rizika, která je třeba zajistit, a ví, jak rizikům čelit;

c) rozpozná, co je finanční rezerva;

d) rozezná dobré a špatné dluhy.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Modul zahrnuje témata:

 • zjištění stavu své finanční situace;
 • stanovení reálných finančních cílů;
 • vyhodnocení cílů (seřazení podle důležitosti);
 • zjištění potřebných finančních prostředků;
 • zajištění finančního plánu (rizika, která jsou potřeba zajistit)
  • ztráta majetku;
  • ztráta příjmu z důvodu nemoci, invalidity, úmrtí;
  • škoda, kterou jsme způsobili;
 • tvorba finanční rezervy;
 • pravidla zodpovědného zadlužování.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • práce s webovými stránkami poskytujícími informace o sestavení osobního finančního plánu
 • práce s úlohami zaměřenými na sestavení osobního finančního plánu
 • práce s pracovními listy zaměřenými na rozvoj a ověřování výsledků učení s následnou analýzou řešení pod vedením vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je prováděno hodnocení s využitím prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení.

Závěrečné hodnocení modulu probíhá následovně:

Výsledky učení a) a d) jsou ověřeny na základě pracovního listu, jehož specifikací jsou dovednosti v získávání a zpracování informací v předmětné oblasti.

Výsledky učení b) a c) jsou ověřovány prostřednictvím zadané úlohy.

Kritéria hodnocení


Pracovní listy se zadáním problémových situací jsou hodnoceny následovně:

70% váhu v hodnocení má vlastní řešení úlohy, 10% váha připadá na přesnost zpracování, 20% váhu má schopnost zapojení do skupinové práce a komunikace ve skupině. Na této části hodnocení se mohou podílet žáci. Mezní hranice úspěšnosti je stanovena na 40 %.

Celkové hodnocení:

Výsledky učení b) a c) jsou při závěrečném ověřování hodnoceny na škále splnil – nesplnil.

Doporučená literatura

Internetové stránky např.: https://www.penize.cz/investice/15109-jak-sestavit-osobni-financni-plan

KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O., FRYDRYŠKOVÁ, Y., ČECHOVÁ, J.: Ekonomika pro ekonomicky zaměřené obory středních škol (Eduko, 2018 akt.)

Uvedené zdroje jsou pouze ilustrativním příkladem. Výběr studijní literatury je v kompetenci vyučujícího v závislosti na konkrétních podmínkách školy.

Poznámky

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jaroslava Hánová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné