Detail modulu Kašírování

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Kašírování

Kód modulu

82-m-4/AK76

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je pro žáky seznámit se a osvojit si techniku kašírování a papírmaše. Seznámí se s možnostmi modelování z hlíny.  Učí se vnímat prostor a seznamuje se s úskalími převedení kresebného návrhu do prostorového objektu. Umí si z hlíny vytvořit prostorový objekt, z kterého si umí odlít sádrovou formu, kterou využije pro kašírování. 

Po absolvování modulu žák modeluje z hlíny, ovládá techniku kašírování a papírmaše.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • vytváří objekty pomocí kašírovací techniky
 • pracuje s prostorem a základně ovládá modelování
 • modeluje a  využívá různé modelovací nástroje
 • rozvíjí svojí kreativitu a myšlení ve vztahu ke kresebnému návrhu a manuálnímu procesu kašírování (modelování formy, kašírování a konečná úprava objektu)
 • rozvíjí svůj osobitý projev při celkovém zpracování objektu masky
 • prezentuje a obhájí své dílo 
 • rozvíjí své měkké klíčové kompetence (trpělivost, estetické hodnoty)

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Materiály pro kašírování
 • modelářská hlína
 • sádra
 • klih
 • potahové materiály (př. drátěné pletivo)
 • novinový a buničitý papír
 • emulze na izolování forem
 1. Nářadí pro kašírování
 • modelovací škrabky (špachtle)
 • vykrajovací nože
 •  řezbářské nástroje 
 1. Stroje a nástroje vhodné pro kašírování
 • pracovní stolice
 • řezačka na papír
 • okružní pila
 • bruska
 •  leštička
 • sušicí boxy
 • odsávací zařízení pro výlisky z plastů
 • žhavicí ařezací nářadí pro tvarování umělých hmot 
 1. Práce s hlínou - tvorba hliněného modelu
 2. Vytváření sádrové formy z hliněného modelu
 3. Základy kašírování nebo papírmaše 
 4. Základy sochařské práce
 5. Tvorba vlastního papírmaše nebo kašírovaného objektu
 6. Tvorba vlastní kašírovaného masky

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu, znalost postupů tvorby (diskuze, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná práce 
 • hodnocený domácí úkol

Specifikace samostatné práce:

 • vytvoření sádrové formy
 • vytvoření kašírované masky

Specifikace domácího úkolu:

 • powerpointová prezentace, kde se žák dle výběru seznámí  s různým významem masek v různých typech společenství (primitivní národy Afriky, Austrálie a Oceánie, Jižní Ameriky, masopust, benátský karneval, řecké masky v divadle, japonské divadlo Nó)

Učební činnosti žáků:

 • používá základy modelování při práci s hlínou
 • rozvíjí svou manuální zručnost při tvorbě masky
 • používá techniku kašírování
 • vytvoří vlastní odlitou formu ze sádry
 • pracuje projektově od návrhu, výroby sádrové formy, kašírování a konečného dotvoření masky
 • rozvíjí své měkkné klíčové kompetence (trpělivost, estetické hodnoty)

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení:

 • samostatná práce žáků 
 • domácí úkol

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • práce s hlínou 
 • vytváření sádrové formy
 • základy kašírování nebo papírmaše
 • základy sochařské práce
 • tvorba vlastního papírmaše nebo kašírovaného objektu
 • tvorba vlastní kašírovaného masky

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

1 - výstupní objekty jsou kvalitně vyvedené, výslededná práce je kvalitní a nese v sobě napadité zpracování, pouze s menšími nedostatky, žák dokáže pracovat samostatně 

2 - výstupní objekty nesou všechny náležitosti zadání, bez podstatných nedostatků, zpracování je estetické, bez větších nedostatků, žák pracuje samostatně s menší podporou od pedagoga
3 - výstupní objekty zvládl žák zpracovat, ve finálním výstupu se objevují větší nedostatky, zprácování je méně estetické a méně napadité, žák pracuje samostatně s větším přispěním pomoci od pedagoga
4 - ve výstupních objetech jsou větší nedostatky, celkové zpracování není příliš estetické, zavažné nedostatky dokáže pod vedením pedagoga žák opravit, při samostatné práci se žák potýká s obtížemi

hranice úspěšnosti, výstupní objekty mají vážné nedostatky, žák není schopný chyby opravit ani s pomocí učitele, není schopen samostatného studia

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové zvyky. Nakladatelství Lidové noviny, ISBN 80-7106-525-0

ČAPEK, Josef. Nejskromnější umění.  Dauphin, ISBN 80-86019-46-2

HEROLD, Erich. Africké masky. Odeon 1970,

Kolektiv autorů. Maska, kostým a lidové divadlo. Dar Ibn Rushd, Česká orientalistická společnoST, ISBN 80-8614-931-5

EBELOVÁ, Kateřina. Maska v proměnách času a kultur. Grada 2012, ISBN 978-80-247-2470-6

DVOŘÁČEK, Petr. Masky, Mysterium proměny, Masky šesti kontinentů. ISBN 978-80-7336-478-6

 

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Markéta Stará. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné