Detail modulu Bourání masa – úvod

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Bourání masa – úvod

Kód modulu

29-m-3/AJ87

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (tříleté, EQF úroveň 3)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

29 - Potravinářství a potravinářská chemie

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

29-51-E/01 Potravinářská výroba

29-56-H/01 Řezník-uzenář

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul poskytuje žákům základní poznatky z obsluhy strojního a technologického vybavení bourárny.

Modul je přípravou pro navazující činnosti vedoucí k bourání masa jatečných zvířat s využitím technologických postupů a hygienických zásad zacházení s jatečně upravenými těly (JUT) jatečných zvířat a čerstvým masem.

Očekávané výsledky učení

V RVP pro obor vzdělání 29-51-E/01 Potravinářská výroba jsou tyto výsledky vztahující se k modulu:

 • vyjmenuje a osvětlí pravidla a způsoby dělení, kostění a třídění jednotlivých druhů masa;
 • obsluhuje jednoduché stroje a zařízení;
 • rozliší veterinární značení masa;
 • vysvětlí význam opatření týkajících se kritických bodů ve výrobě.

Žák:

 • Popíše technologické zařízení a vybavení bourárny
 • Popíše strojní vybavení bourárny a pomůcky pro bourání
 • Vyjmenuje základní ochranné pomůcky řezníka
 • Charakterizuje požadavky na surovinu
 • Charakterizuje rozdíly mezi periodickým bouráním masa a bouráním na lince
 • Popíše charakteristické znaky bouraného masa podle využití:
  • Výsek
  • Výroba
  • Chladírny, mrazírny
  • Export
 • Vysvětlí rozdíly mezi pojmy osobní a provozní hygiena
 • Uvede kritéria sanitačního řádu pro provoz bourárny
 • Vyjmenuje jednotlivé hygienické předpisy
 • Rozliší specifická rizika související s manipulací se strojním zařízením a vlastním výkonem pracovní činnosti při bourání masa
 • Uvede význam opatření týkajících se kritických bodů (systém HACCP při bourání masa)

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. Bourání masa teoretické vysvětlení – podle účelu
  • bourání pro mrazírny
  • bourání masa pro export
  • bourání masa pro výsek
  • bourání masa pro výrobu
 2. Technologické zařízení – požadavky na zařízení
  • pásová pila
  • stolní kotoučová pila
  • ruční disková pila
  • bourárenské dopravníky
  • pracovní stoly
  • stahovačka kůží
  • separátory
  • sterilizátory nožů a pil
  • váhy
 3. Vybavenost bouráren masa
  • zdroj nezávadné vody
  • likvidace odpadů
  • křížení pracovních cest
  • větrání a temperace, osvětlení provozovny
 4. Stanovení požadavků na surovinu – maso
 5. Obsluha strojního vybavení a technologického vybavení bourárny
 6. Seznámení s hygienicko-sanitační činností v provozech masného průmyslu, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
 7. Obecné principy sledování kritických bodů (HACCP)
  • analýza nebezpečí v provoze bourárny, stanovení kritického bodu výrobního procesu
  • zavedení ověřovacích postupů
  • stanovení znaků a kritických mezí
  • stanovení nápravných opatření
  • zavedení postupů sledování kritických bodů ve výrobním postupu

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Při teoretické výuce se budou využívat:

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem

Metody názorně-demonstrační:

 • Připravená Power Pointová prezentace
 • Práce s dokumenty stavební vybavenosti provozovny – modelová situace – stavebnice
 • Model dokumentu pro zaznamenávání systému HACCP
 • Práce na počítači s přístupem k internetu

Žáci:

 • Sledují při výkladu Power Pointovou prezentaci, provádějí si do ní poznámky
 • Seznamují se na základě výkladu se zákony o potravinách
 • Posuzují jednotlivé způsoby bourání masa podle účelu a porovnávají je
 • Seznamují se s vybavením bourárny
 • Učí se jednotlivé procesy zápisu systému HACCP
 • Zapisují obecné principy HACCP
 • Popisují základní strojní vybavení bouráren a jeho obsluhu
 • Uvádějí příklady rizik souvisejících s manipulací se strojním zařízením a vlastním výkonem pracovní činnosti při bourání masa z hlediska BOZP
 • Uvádějí rizika křížení cest ve výrobě
 • Vypracovávají kontrolní otázky do pracovních listů
 • Popisují požadavky na vstupní surovinu bouráren – maso
 • Doplňují a komentují připravenou prezentaci z webu
 • Pracují s učebnicemi, obrazovou dokumentací
 • Vyhledávají základní znaky a rozdíly v provozovnách bourání jednotlivých JUT
 • Pracují s pomocí ICT techniky na vlastních tvorbě prezentace s probraným učivem
 • Pracují s odbornou literaturou a prohlížejí si publikace s odbornou tematikou
 • Charakterizují užitkové vlastnosti bouraného masa na základě výkladu učitele
 • Pracují s platnou právní úpravou týkající se dodržování systému hygieny a sanitace provozu
 • V rámci exkurze se seznámí s provozovnami masné výroby smluvních partnerů školy
 • Provádějí záznamy z odborných praxí a exkurzí
 • Připravují si modelové příklady z praxe

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučuje se vyučovat ve 2. ročníku v oborech E, H.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ústní ověřování znalostí (zkoušení)

Písemné ověřování znalostí

Při skupinové práci se zohlední aktivní vystupování žáka. Žák je hodnocen v průběhu probíraného tématu dílčími známkami (formou písemného i ústního zkoušení). Do hodnocení se zařazuje také aktivita během vyučovací hodiny, vypracovávání zadaných samostatných prací a jejich prezentace, účast na exkurzích.

Kritéria hodnocení

 • Uvést technologické zařízení a stavební vybavení bourárny
 • Popsat strojní vybavení bourárny včetně jeho obsluhy a pomůcek pro bourání masa
 • Uvést základní ochranné pomůcky řezníka
 • Uvést požadavky na vstupní surovinu bouráren
 • Vysvětlit základní znaky a rozdíly v provozovnách bourání masa
 • Charakterizovat způsoby bourání masa a porovnat je
 • Popsat charakteristické znaky bouraného masa podle využití
 • Vysvětlit rizika křížení cest při výrobě
 • Uvést obecné principy sledování kritických bodů
 • Uvést požadavky na hygienu osobní a hygienu provozní
 • Vysvětlit jednotlivé procesy v zápisu systému HACCP
 • Popsat systém dodržování hygieny a sanitace v masném provozu
 • Rozlišit specifická rizika související s manipulací se strojním zařízením a vlastním výkonem pracovní činnosti při bourání masa

Doporučená literatura

http://search.seznam.cz/?q=stavebn%C3%AD+vybavenost+zpracovny+masa&url

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavla Sedláčková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné