Detail komplexní úlohy Reálie UK a USA, praktické využití obchodní angličtiny a anglické verze programu Autodesk

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Reálie UK a USA, praktické využití obchodní angličtiny a anglické verze programu Autodesk

Kód úlohy

CJ-u-4/AF93

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

CJ - Cizí jazyky

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Vyšší odborná škola a Stř.průmysl.škola, Gen. Krátkého, Šumperk

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

15. 12. 2019 21:49

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

12

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je zaměřena na získání a prohloubení znalostí reálií UK a USA, prohloubení odborné slovní zásoby se zaměřením na využití v praxi a orientaci v základních situacích obchodního/kancelářského světa (s přihlédnutím na možnost pracovat v zahraničí).

Řešením komplexní úlohy si žáci ověří, jak by získané vědomosti mohli uplatnit v praxi.

Zjistí, jak se dovedou orientovat v nepřeberném množství informací v angličtině, které poskytuje internet.

Žáci si oživí již dříve nabyté znalosti a zkušenosti a uplatní je při řešení nově zadaných úkolů.

Prací s moderními technologiemi si zdokonalí své další schopnosti.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • procvičí práci se slovníkem, s moderními technickými zařízeními
 • zjistí kulturní rozdíly mezi Českou republikou a anglicky mluvícím světem
 • seznámí se s běžnými situacemi obchodního světa / kanceláře
 • zlepší svou schopnost rozeznávat, která informace je podstatná a která nikoliv
 • připraví se na možnost v budoucnu pracovat s anglickou verzí konstrukčního programu
 • dokáže kvalitně utřídit a poté prezentovat získané informace

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Metodická doporučení

1. dílčí část

 • učitel zadá úkol a naznačí možné zpracování
 • žáci řeší úlohu pomocí prostředkům moderních technologií (jednotlivě, ve dvojicích i ve skupinkách)
 • žáci své zpracování prezentují
 • učitel vyhodnotí kvalitu odvedené práce

2. dílčí část

 • učitel zadá úkol a naznačí možné zpracování
 • žáci řeší úlohu pomocí prostředkům moderních technologií (jednotlivě, ve dvojicích i ve skupinkách)
 • žáci své zpracování prezentují
 • učitel vyhodnotí kvalitu odvedené práce

3. dílčí část

 • učitel seznámí s běžnými kancelářskými situacemi a zadá úkol
 • žáci řeší úlohu pomocí prostředkům moderních technologií (jednotlivě, ve dvojicích i ve skupinkách)
 • učitel uvede příklad správného životopisu (dále CV)
 • žáci jednotlivě zpracovávají své CV
 • učitel vyhodnotí kvalitu odvedené práce

4. dílčí část

 • učitel motivuje žáky – vysvětlí význam znalosti anglické odborné terminologie
 • učitel zadá úkol
 • žáci řeší úlohu pomocí PC s programem Autocad (nejprve slovní zásobu, poté na základě učitelova diktátu v angličtině se pokouší konstruovat jednoduchý model)
 • žáci formou ‚printscreen‘ odešlou svůj zpracovaný úkol
 • učitel práce vyhodnotí a upozorní (anonymně) na časté chyby

Způsob realizace

Teoreticko-praktická oblast (proběhne výklad včetně příkladů, pak realizují zadané úkoly žáci)

Odborná jazyková učebna, počítačová učebna, odborná učebna strojírenství

Pomůcky

Dataprojektor s plátnem, PC, mobilní telefony (vlastní), tablety (iPad), Apple TV, wifi, slovníky, software (MS Word, MS PowerPoint, Autocad)

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část: žáci v MS Word vytvoří seznam základních informací o životě v UK s přihlédnutím k využitelnosti při pobytu tamtéž a zároveň bude sloužit jako pomůcka k přípravě na ústní maturitní zkoušku. Žáci formou prezentace v PowerPoint seznámí třídu se splněním svého zadání.

2. dílčí část: žáci v MS Word vytvoří seznam základních informací o životě v USA s přihlédnutím k využitelnosti při pobytu tamtéž a zároveň bude sloužit jako pomůcka k přípravě na ústní maturitní zkoušku. Žáci formou prezentace v MS PowerPoint seznámí třídu se splněním svého zadání.

3. dílčí část: žáci si vytvoří svou vlastní brožurku obsahující základní fráze z obchodní angličtiny a sestaví své CV.

4. dílčí část: žáci sestaví anglicko-český slovníček základních pojmů potřebných pro práci s konstrukčním programem Autocad.

Kritéria hodnocení

Ve všech dílčích částech učitel vyhodnotí úroveň splnění zadaných úkolů, př. vyplněných pracovních listů. Soustředí se na žákovské prezentace včetně jejich obsahu, provedení i předvedení, a to s důrazem na správnost anglického jazyka (lexikální i gramatickou). Při hodnocení konstrukčního diktátu (Autocad) bude sledovat porozumění anglickým pokynům.

Doporučená literatura

Poznámky

Časová náročnost:

 • 1. dílčí část: 3 hodiny
 • 2. dílčí část: 3 hodiny
 • 3. dílčí část: 3 hodiny
 • 4. dílčí část: 3 hodiny

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švábová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné