Detail komplexní úlohy Moravský gender salon

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Moravský gender salon

Kód úlohy

UK-u-4/AF86

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

UK - Umění a kultura (včetně literatury)

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Moravská střední škola s.r.o., Pasteurova, Olomouc

Klíčové kompetence

Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence, Personální a sociální kompetence, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, Digitální kompetence

Datum vytvoření

15. 12. 2019 18:45

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

2

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

16

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

25

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha primárně propojuje vzdělávací oblasti umění a kultura a jazyk a jazyková komunikace, souběžně také všeobecnou a odbornou složku vzdělávání a zároveň přesahuje do dalších vzdělávacích oblastí. Celkové pojetí úlohy je mezioborové, čímž se zvyšuje její potenciál zaujmout žáky - práce na komplexní úloze napomáhá osvojení dovedností potřebných k absolvování studia včetně úspěšného vykonání maturitní zkoušky.

Obsah:

Žáci vytvoří plakáty týkající se diskriminace žen, menšin atp. Tento projekt bude mezipředmětový, v každém předmětu se budou žáci podílet na jiné práci. Zapojeny budou výtvarné i gastro obory:

 • Literatura a kultura: seznámení s díly Simone de Beauvoir a jiných feministických autorek
 • Český jazyk: Odborný funkční styl a tvorba kurátorské řeči k vytvořeným plakátům 
 • Společenskovědní základ: výuka o diskriminaci, homofobii atp.
 • Gastronomie: Příprava občerstvení na vernisáž 
 • Grafický design: Grafická podoba plakátů, které se budou zabývat diskriminací, realizace výstavy, na které budou plakáty vyvěšeny
 • Informatika: Umístění výsledných děl na instagram a facebook

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

a) žák porozumí historickým a kulturním kontextům literatury o feminismu

b) žák vytvoří antidiskriminační plakát

c) žák reflektuje problematiku diskriminace ve společnosti

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Literatura a kultura: seznámení s díly Simone de Beauvoir a jiných feministických autorek – 4 hodiny

Český jazyk: odborný funkční styl a tvorba kurátorské řeči k vytvořeným plakátům – 2 hodiny

Společenskovědní základ: výuka o diskriminaci, homofobii atp.– 2 hodiny

Gastronomie: příprava občerstvení na vernisáž – 2 hodiny

Grafický design: grafická podoba plakátů, které se budou zabývat diskriminací, realizace výstavy, na které budou plakáty vyvěšeny – 6 hodin

Informatika: umístění výsledných děl na instagram a facebook – 2 hodiny

Metodická doporučení

Úloha je provázána s oblastmi:

 • Jazyk a jazyková komunikace – český  jazyk, Informatika a ICT, Člověk, jeho osobnost a zdraví, Člověk a kultura, Člověk a společnost
 • Český jazyk, Anglický jazyk, Literatura, Grafika, Obchodnictví, Gastronomie
 • Komunikace v mateřském jazyce, Kompetence k práci s digitálními technologiemi,  Smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření

Způsob realizace

Individuální práce žáků na plakátu

Tvorba facebookové stránky

Realizace výstavy

Řízená prezentace feminismu v literatuře

Výklad o diskriminaci

Příprava pohoštění na vernisáž

Pomůcky

 • počítač s možností připojení na internet
 • příslušenství umožňující prezentace
 • pomůcky k tvorbě plakátů
 • pomůcky a suroviny k tvorbě občerstvení

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Ad očekávané výsledky učení

a) žák porozumí historickým a kulturním kontextům ve vývoji literatury o feminismu

 • porozumí historickým a kulturním souvislostem, v nichž vznikala díla a působili autoři

b) žák vytvoří v rámci informačního funkčního stylu plakátové heslo

 • prokáže porozumění užitým jazykovým a kompozičním prostředkům výstavby informačního funkčního stylu – interpretuje napsaný text

 c) žák porozumí souvislostem týkajících se diskriminace žen a menšin

 • interpretuje informace z textu
 • využívá přečtený text k práci s jinými druhy textu
 • obhajuje vyslovené názory a argumenty

Kritéria hodnocení

Ad Očekávané výsledky učení

a) žák porozumí historickým a kulturním kontextům literatury o feminismu

 • ověřováno prostřednictvím pracovních listů; vysoká objektivita hodnocení – hodnocení na úrovni stanovení mezní hranice úspěšnosti a od ní odvozených bodových rozmezí pro případné vyjádření výsledku žáka známkou nebo jiným číselným či slovním způsobem
 • v případě žákovských projektů doporučeno při hodnocení výstupů (referát, prezentace apod.) využít prvků formativního hodnocení

b) žák vytvoří informativní plakátové heslo

 • ověřováno prostřednictvím pracovních listů tak, aby východiskem žákovy práce byl text na plakát v českém jazyce
 • v rámci přípravy na maturitní zkoušku lze využít tematických testových nástrojů s jednoznačně stanovenými kritérii hodnocení individualizovanými pro každý užitý evaluační nástroj     

c) žák reflektuje problematiku feminismu a diskriminace

 • ověřováno prostřednictvím diskuse v rámci workshopu o diskriminaci nejen žen ve stylu samostatných vystoupení žáků ve třídě včetně učitelem řízené diskuse – zejména využití prvků formativního hodnocení; východisko hodnocení zaměřeno na to, co žák dokázal, jakého dosáhl pokroku, nikoli opačně; při hodnocení tohoto výsledku učení doporučeno nehodnotit známkami

Doporučená literatura

Simone de Beauvoir: Druhé pohlaví

Poznámky

Ideální rozvržení je 4 hodiny týdně po dobu čtyř navazujících týdnů; lze rozvrhnout podle potřeb školy i jinak.

1.–4. ročník oborů M a L0, případně 1.–3. ročník oboru H (zařazení do konkrétního ročníku závislé za zařazení modulu do ŠVP).

Vstupním předpokladem je osvojení očekáváných výstupů RVP ZV v oblasti literární výchovy, jazyka a komunikace aj., především těch, které se týkají práce s odbornými texty.

Komplexní úloha je bez nároku na předchozí znalosti v dané oblasti.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vendula Rulcová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné