Detail komplexní úlohy Odborníkem (i) s českým jazykem

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Odborníkem (i) s českým jazykem

Kód úlohy

ČJ-u-4/AF85

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

ČJ - Český jazyk

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého, Valašské Meziříčí

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence

Datum vytvoření

15. 12. 2019 18:21

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

8

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cíl úlohy:

 • zvládnout vytvoření popisu pracovního postupu ve své odbornosti
 • umět aplikovat odborné znalosti do správné jazykové podoby
 • naučit se používat terminologii svého oboru

Komplexní úloha slouží k praktickému využití odborných znalostí za svého oboru v oblasti jazykové, má ukázat znalost aplikace odborné terminologie v konkrétním slohovém útvaru – popisu pracovního postupu. Současně systemizuje již probrané jazykovědné učivo 1. a 2. ročníku z oblasti stylistiky a lexikologie. Písemný výstup vede žáky k normativnímu zpracování informací (průprava k písemné maturitní zkoušce).

Komplexní úloha:

 • má napomoci k upevnění poznatků ze stylistiky – z odborného stylu
 • napomáhá propojení odbornosti s českým jazykem
 • vede žáky k přesnosti ve vyjadřování
 • vede žáky k systematickému zpracovávání již získaných odborných znalostí
 • vede žáky k normativnímu zpracovávání písemných textů
 • vede žáky k práci s různými zdroji informací

Obsah:

1. stylistika – znalost charakteristiky odborného funkčního stylu

2. lexikologie – znalost dělení slovní zásoby a využívání terminologie

3. procvičování zpracovávání různých zdrojů informací

4. ICT – normativnost zpracování výstupu

Doporučená literatura:

 • Učebnice ČJ pro střední školy – stylistika a lexikologie
 • Pravidla českého pravopisu
 • Slovník cizích slov
 • Zdroje informací studovaného oboru

Lze využít i jiná díla odpovídajícího charakteru.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák

a) porozumí základním jazykovědným termínům

b) umí pracovat s různými zdroji informací ze svého oboru

c) zvládne vytvořit popis pracovního postupu ze svého oboru

d) osvojí si základy normativního zpracovávání písemných textů s ohledem na PMZ

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

1. opakování poznatků ze stylistiky (funkční styly, slohové postupy) a lexikologie (dělení národního jazyka – tzv. jazykový pavouk) – 1 hodina

 • frontální opakování
 • písemné ověření znalostí

2. odborný styl – 2 hodiny

 • charakteristika různých typů odborných textů    
 • vysvětlení zásad tvorby odborného textu                                                         

3. terminologie – 2 hodiny

 • začlenění do slovní zásoby  
 • práce s odbornými texty
 • spolupráce s odbornými předměty                                                  

4. samostatná práce žáka – 2 hodiny

 • příprava na vypracování popisu pracovního postupu
 • vypracování vlastní slohové práce 

5. vyhodnocení prací učitelem, rozbor nedostatků – 1 hodina                 

 • vhodná je spolupráce s vyučujícími odborných předmětů                                  

Metodická doporučení

Při realizaci je nutné vycházet ze znalostí učiva ČJ z 1. a 2. ročníku – z obecné jazykovědy, vývoje jazyka, stylistiky, lexikologie.

Při zpracovávání výstupu práce žák využívá znalostí z hodin odborných předmětů, vhodná je spolupráce s učiteli odborných předmětů (vzájemné náslechy odborný předmět x ČJ).

Při výběru tématu lze spolupracovat i se žáky.

Způsob realizace

Realizace probíhá v běžných učebnách, popř. odborné učebně

Samostatná práce je realizována dle podmínek žáka

Pracovní listy k opakování učiva

Frontální opakování

Písemná práce/test k prověření znalostí

Slohová práce – vycházet z požadavků PMZ

Pomůcky

Učebnice ČJ

DUMy

Pracovní listy

Testové úlohy / písemná práce

Listy na psaní slohové práce

Odborné učebnice/texty dle studovaného oboru

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Výstupem komplexní úlohy je slohová práce – popis pracovního postupu ze studovaného oboru, práce má požadovanou grafickou úpravu a doporučený rozsah (dle požadavků PMZ). Na základě prostudovaných materiálů:

a) žák porozumí základním jazykovědným termínům

 • orientuje se v základních termínech obecné jazykovědy

b) žák umí charakterizovat odborný styl

 • rozezná jeho různé úrovně

c) žák umí napsat popis pracovního postupu

 • zná zásady psaní popisu pracovního postupu
 • dovede zpracovat zadané téma ze studovaného oboru

d) žák je schopen zpracovat popis pracovního postupu v rozsahu PMZ

 • vytvoří odborný text odpovídající úrovni SŠ

Kritéria hodnocení

a) žák porozumí základním jazykovědným termínům

 • správně vysvětlí základní jazykovědné termíny

b) žák je schopen zpracovat popis pracovního postupu ze studovaného oboru

 • zná zásady psaní popisu pracovního postupu
 • je schopen adekvátně využívat terminologii studovaného oboru

c)  žák si osvojí základy normativního zpracovávání písemných textů

 • zpracuje úkol na úrovni odpovídající SŠ
 • dodrží požadavky na grafické zpracování práce

Doporučená literatura

učebnice ČJ používané ve škole

učební texty studovaného oboru

Poznámky

Vstupním předpokladem je osvojení očekávaných výstupů RVP v oblasti stylistiky, především těch, které se týkají odborného funkčního stylu.

Vymezení požadované úrovně:

 • základní znalosti stylistiky (funkční styly, slohové postupy, odborný styl a jeho slohové útvary)
 • základy jazykovědy (dělení, terminologie)
 • znalosti lexikologie – dělení slovní zásoby

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Bolechová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné