Detail komplexní úlohy Zmapování pracovních příležitostí ve svém okolí

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Zmapování pracovních příležitostí ve svém okolí

Kód úlohy

SV-u-4/AF84

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

SV - Člověk a svět práce

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Obchodní akademie Neveklov, Školní, Neveklov

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

15. 12. 2019 17:57

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

36

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

8

Charakteristika/anotace

Hlavním cílem komplexní úlohy je zmapování potenciálních zaměstnavatelů (podniků) v daném okolí.

Úkolem žáků bude nejprve vyhledat na internetu nejklíčovější zaměstnavatele v okolí cca 30 km, u kterých by případně v budoucnu mohli v rámci svého oboru najít uplatnění. Ke každému zaměstnavateli zaznamenat nejdůležitější informace, které jsou zjistitelné z jejich webových stránek. Tzn. název, sídlo, předmět podnikání…

Další postup:

 • domluvit osobní schůzku (nebo alespoň uskutečnit telefonický rozhovor) s personálním oddělením jednotlivých zaměstnavatelů
 • při schůzce (rozhovoru) zjistit:
  • celkový počet zaměstnanců
  • na jaké pozice aktuálně hledají zaměstnance
  • počet zaměstnanců pracujících na pozici, která odpovídá studovanému oboru žáků
  • požadavky kladené na potenciální zaměstnance
  • jaké benefity jsou zaměstnancům nabízeny

Na základě zjištěných informací zpracovat přehlednou databázi, příp. powerpointovou prezentaci.

Na závěr žáci zpracují vzorový životopis a motivační dopis na míru zjištěným požadavkům zaměstnavatelů a připraví scénku – přijímací pohovor nanečisto.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák

 • vyhledává potřebné informace na internetu
 • vede strukturovaný rozhovor
 • orientuje se v personální oblasti
 • vyhledává v příslušných zákonech práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
 • vytvoří funkční prezentaci
 • na PC vyhotoví životopis a motivační dopis

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

6 h: vyhledávání informací na internetu, sestavení seznamu podniků a domluvení si osobních schůzek

16 h: schůzky u jednotlivých zaměstnavatelů (podniků) a rozhovory s nimi

8 h: zpracování zjištěných informací, vytvoření powerpointové prezentace, tvorba vzorového životopisu a motivačního dopisu, příprava scénky – přijímací pohovor nanečisto

6 h: prezentace výsledků práce skupin před ostatními žáky

Metodická doporučení

Vzhledem k časové náročnosti by žáci mohli zpracovávat tuto úlohu ve skupinkách v rámci např. projektového týdne. Jednotlivé skupinky by si rozdělily buď oblasti nebo přímo jednotlivé podniky, na které by se zaměřily.

Způsob realizace

forma výuky:

 • teoreticko-praktická, částečně v reálném pracovním prostředí

prostory:

 • učebna s výpočetní technikou
 • reálné pracovní prostředí – v konkrétních podnicích

Pomůcky

 • osobní počítače s připojením na internet
 • SW: Excel, Word, PowerPoint
 • dataprojektor

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

 • seznam podniků, které žáci navštíví vč. základních informací o těchto podnicích
 • přehledně zpracované výsledky rozhovorů z jednotlivých podniků
 • powerpointová prezentace
 • životopis a motivační dopis

Kritéria hodnocení

 • prezentace zjištěných informací a jejich odborná úroveň (1–5 bodů)
 • správnost zpracování životopisu a motivačního dopisu (1–5 bodů)
 • správně provedený pracovní pohovor (1–5 bodů)
 • schopnost odborného vyjadřování a kolektivní spolupráce (1–5 bodů)

Výsledná známka:

1 (20–18 bodů)

2 (17–14 bodů)

3 (13–11 bodů)

4 (10–8 bodů)

5 (7–0 bodů)

Doporučená literatura

zákoník práce

Klínský, Münch, Frydryšová, Čechová: EKONOMIKA 1 – pro ekonomické obory SŠ

Poznámky

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Klára Matějovská. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné