Detail komplexní úlohy Korouhvička

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Korouhvička

Kód úlohy

82-u-3/AF80

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Broušení

Stříhání

Řezání

Pilování

Měření a orýsování kovu

Nýtování

Svařování plamenem

Základy ručního kování

Pěchování

Protepávání za tepla

Škola

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260, Studničkova, Jaroměř

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

04. 12. 2019 18:37

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

20

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Navrhnout a vyrobit korouhvičku

Cílem je komplexní ověření získaných znalostí a dovedností při vytvoření vlastního výtvarného návrhu uměleckořemeslného předmětu v daném slohovém pojetí:

 • navrhnout korouhvičku
 • vyrobit ji podle vlastního zpracovaného technologického postupu včetně provedení povrchové úpravy.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • zvolí vhodný postup při zhotovení návrhu korouhvičky
 • vytvoří kresebnou dokumentaci
 • zvolí vhodný technologický postup výroby korouhvičky  
 • připraví pracoviště k výrobě korouhvičky
 • aplikuje vhodný technologický postup při výrobě korouhvičky s dodržením časového harmonogramu
 • vyhodnotí případné chyby při její výrobě
 • řídí případného pomocníka při výrobě korouhvičky
 • vyhodnotí rizika při práci a dodržuje hygienu práce

Komplexní úloha má vazbu na tyto profesní kvalifikace:

 • 82-004-H Umělecký zámečník
 • 82-003-H Umělecký kovář

Vazba na odborné způsobilosti:

 • Orientace v technických a výtvarných podkladech pro výrobu uměleckořemeslných předmětů z kovů
 • Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého kovářství
 • Samostatné zpracování výtvarného záměru pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého kovářství
 • Obsluha kovářských výhní a pecí
 • Zhotovování výrobků uměleckého kovářství, např. klik a štítů, mříží, vrat, plastik, točitých schodišť, ozdobných klíčů apod.
 • Povrchové úpravy výrobků uměleckého kovářství cínováním, chemickým barvením a nátěrovými barvami

 

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

 • vytvoření požadovaného kresebného návrhu korouhvičky v učebně výtvarné výchovy (prvotní náčrty velikosti A4, následný návrh v měřítku 1:1) 
 • stanovení technologického postupu zhotovení korouhvičky
 • učení kvality a možných závad při návrhu a realizaci korouhvičky
 • práce s vhodnými pomůckami a nářadím 
 • seznámení se s možnými riziky při práci
 • realizace korouhvičky s dodržením časového harmonogramu 
 • na odborném pracovišti výroba korouhvičky dle svého vlastního návrhu vhodnými technologickými postupy a technikami včetně provedení povrchové úpravy
 • výpočet ceny navržené a zhotovené korouhvičky

Navržený časový rozvrh je uveden v příloze, která se týká příkladu stanovení technologického postupu.

Metodická doporučení

Žáci vypracují ve výtvarné učebně kresebný návrh korouhvičky (prvotní náčrty velikosti A4, následný návrh v měřítku 1:1).

V dílně praktického vyučování vyrobí korouhvičku dle svého vlastního návrhu vhodnými technologickými postupy včetně provedení povrchové úpravy.

Dále žáci zpracují a vypočítají cenu navržené a zhotovené korouhvičky.

Před započetím práce na výtvarném návrhu učitel frontálně zopakuje se žáky teoretické znalosti kresby výtvarných návrhů, předvede ukázky zhotovených a realizovaných zakázek tematicky souvisejících s komplexní úlohou. Seznámí žáky se zadáním komplexní úlohy.

V průběhu zhotovování vlastních návrhů žáky učitel s nimi diskutuje o vhodnosti a proveditelnosti jejich řešení, vede je ke vzájemné řízené diskuzi o návrzích spolužáků, o jejich možnosti proveditelnosti, technologických postupech apod.

V průběhu tvorby výtvarných návrhů žáci stanoví technologický postup zhotovení uměleckořemeslného výrobku, který v bodech zaznamenají na pracovní list.

V dílně odborného výcviku předmět zhotoví.

Provázanost uvedené úlohy spočívá v rámci předmětů týkajících se výtvarné přípravy, dějin umění, technologie, materiálů, odborného výcviku, popř. ekonomie.

Metodická doporučení, formy výuky a práce s žáky:

 • frontální zopakování učiva řízené vyučujícím
 • individuální práce žáků nad návrhem
 • řízená diskuze
 • individuální stanovení pracovního postupu pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku
 • individuální práce žáků při realizaci výrobku dle vlastního návrhu
 • dohled učitele nad jednotlivými žáky
 • hodnocení vlastních prací žáky
 • hodnocení prací žáků spolužáky
 • hodnocení prací učitelem

Způsob realizace

organizační forma výuky – praktická

komplexní úloha bude řešena na odborném pracovišti

Pomůcky

Vybavení výtvarné učebny:

 • kreslicí pomůcky a papír

Vybavení pracoviště praktického vyučování:

 • zařízení kovárny – výhně, kovadliny, brusky
 • ruční nářadí – kladiva, sekáče, sedlíky, průbojníky, babky, kovářské kleště
 • pomůcka – borax
 • osobní ochranné pomůcky – pracovní oděv a obuv, kožená zástěra, kožené rukavice, brýle, přikrývka hlavy

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žáci navrhnou konkrétní věc dle kritérií zadání.

Výrobek, který žáci zhotoví, musí odpovídat požadavkům zadání a vlastnímu návrhu žáka.

Kritéria hodnocení

 • správnost zvolené technologie kování
 • zvolení vhodných pomůcek, přípravků, nástrojů
 • samostatnost
 • organizace pracoviště
 • kvalita provedené práce
 • rozměrová a tvarová správnost porovnáním s výkresovou dokumentací
 • dodržení BOZP a PO

Hodnocení:

 • Výborný – žák splnil všechna požadovaná kritéria bez připomínek a korouhvička odpovídá tvarem a rozměry výkresu
 • Chvalitebný – žák splnil všechna požadovaná kritéria, práce vykazuje nepodstatné nedostatky
 • Dobrý – žák splnil všechna požadovaná kritéria, práce vykazuje drobné nedostatky
 • Dostatečný – žák splnil všechna požadovaná kritéria, ale práce vykazuje nedostatky, ale je použitelná
 • Nedostatečný – žák nesplnil dané požadavky  

Doporučená literatura

GOŇA, Karel. Technologie pro II. a III. ročník. Praha, 1976.

GOŇA, Karel, HLUCHÝ, Miroslav. Umělecké kovářství a zámečnictví pro I. až IV. ročník umělecko-průmyslových škol. Praha, 1984.  

Poznámky

Požadovaná vstupní úroveň vědomostí a dovedností:

 • základní dovednost kresby
 • orientace v dodávaných profilech materiálů
 • ohřev materiálu
 • prodlužování, osazování, sekání, stáčení, svařování  v ohni
 • povrchová úprava

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeněk Vítek. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.