Detail komplexní úlohy Posuzování jatečných zvířat pro nákup masa v živém

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Posuzování jatečných zvířat pro nákup masa v živém

Kód úlohy

29-u-3/AF68

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (tříleté, EQF úroveň 3)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

29 - Potravinářství a potravinářská chemie

Vazba na vzdělávací modul(y)

Nákup jatečných zvířat

Škola

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, Bělíkova, Frýdlant

Klíčové kompetence

Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence, Kompetence k pracovnímu uplatnění

Datum vytvoření

14. 11. 2019 13:02

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Žákovský projekt – monitoring hospodářských zvířat pro jatečné zpracování: fotodokumentace, porovnávání evidenčních dokumentů zvířat, prezentace získaných a zpracovaných výsledků.

Úloha má přesah do H oboru řezník – uzenář

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

V RVP pro obor vzdělání 29-51-E/01 Potravinářská výroba jsou tyto výsledky vztahující se k modulu:

 • vyjmenuje a charakterizuje druhy jatečných zvířat, na příkladech osvětlí odlišnost jednotlivých druhů a plemen;
 • uvede zásady nákupu jatečných zvířat;
 • vysvětlí pojmy: přeprava, ustájení, ošetření jatečných zvířat, welfare;
 • uvede způsoby hodnocení jatečných zvířat;

Žák:

 • rozlišuje druhy hospodářských zvířat pro jatečné zpracování
 • uvede způsoby hodnocení jatečných zvířat
 • popíše smyslové posuzování kvality pomocí řeznických hmatů

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci:

 • zdokumentují pomocí fotografie chovaná hospodářská zvířata na farmě a u smluvních partnerů (2 h)
 • spolupracují ve skupině při vyhledávání jednotlivých znaků zvířat pro přiřazení k plemenům pod vedením učitele (2 h)
 • porovnávají údaje v evidenčních listech získaných od chovatelů s požadovanými údaji z teoretické výuky a zpracovávají pracovní listy v podobě evidenčních dokumentů hospodářských zvířat, popisují jednotlivé řeznické hmaty vhodné pro stanovení jakosti na maketě skotu (2 h)
 • kompletují elektronickou prezentaci ze získaných fotografií a doplňují ji komentářem a otázkami pro interaktivní spolupráci ve výuce (2 h)
 • prezentují svou práci před ostatními spolužáky a odpovídají na jejich otázky (2 h)

Metodická doporučení

 1. Žáci si zvolí zařízení, ve kterém budou provádět fotodokumentaci.
 2. Žáci budou proškoleni v rámci BOZP dotčených provozů.
 3. Žáci utvoří 2-3 členné skupiny.
 4. Skupina žáků si vybere z hospodářských zvířat skupinu skotu a prasat a připraví materiály pro prezentaci.
 5. Fotodokumentaci použijí k přípravě elektronické prezentace. Zpracované dokumenty doplní vhodnými komentáři a otázkami.
 6. Žáci vyplní prázdné evidenční listy a porovnají je s evidencí skutečnou, spolupracovat ve skupinách pod vedením učitele
 7. Žáci na maketě skotu provedou ukázku hmatů pro zjišťování kvality a jakosti skotu
 8. Jednotlivé skupiny si připraví vhodné otázky ze svého zadaného úkolu
 9. Skupiny prezentují své výsledky

Způsob realizace

Organizační forma výuky je teoreticko-praktická, úloha bude probíhat v odborné učebně školy, případně v domácím prostředí žáků a u smluvních partnerů školy.

Zpracování teoretické části – příprava prezentace, výroba pracovních karet může probíhat v počítačové učebně, odborné učebně nebo v domácím prostředí žáků.

Žákovský projekt bude zpracováván postupně v rámci realizace modulu Nákup jatečných zvířat.

Pomůcky

K řešení komplexní úlohy je potřeba spolupráce se smluvními partnery.

Pomůcky vhodné pro fotodokumentaci – fotoaparát nebo mobilní telefon.

Odborná publikace o plemenech hospodářských zvířat – skotu a prasat.

Čtvrtky, lepidla, nůžky a odborné časopisy pro výrobu pracovních listů.

Výtisky evidenčních listů hospodářských zvířat.

Maketa skotu pro posuzování kvality a jakosti řeznickými hmaty

Odborná ICT učebna pro zpracování prezentace.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žáci vytvoří elektronickou prezentaci a pracovní listy pro vybraná plemena hospodářských zvířat.

Kritéria hodnocení

Aktivita při vyhledávání a fotodokumentaci vhodných hospodářských zvířat na farmě a u smluvních partnerů za účelem jatečného zpracování

Dodržování BOZP na pracovištích

Zpracování pracovních karet pro doplňování evidenčních údajů o zvířatech

Doplnění makety skotu kontrolními řeznickými hmaty pro kontrolu jakosti

Zpracování a představení prezentace

Doporučená literatura

SAMBRAUS, H.H., (2014), Atlas plemen hospodářských zvířat. Praha: Brázda

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavla Sedláčková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné

Stáhnout všechny přílohy