Detail komplexní úlohy Luskoviny

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Luskoviny

Kód úlohy

41-u-3/AF45

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Pěstování luskovin

Technologie pěstování luskovin

Škola

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, Bělíkova, Frýdlant

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence, Personální a sociální kompetence

Datum vytvoření

30. 10. 2019 10:28

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

8

Charakteristika/anotace

Materiál obsahuje pracovní list, který navazuje na učivo modulu technologie pěstování luskovin. Realizace komplexní úlohy probíhá v učebně, případně i v terénu.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Komplexní úloha přispívá k dosažení očekávaných výsledků učení stanovených v modulech Technologie pěstování luskovin nebo Pěstování luskovin.

  • charakterizuje luskoviny a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky
  • charakterizuje výživu a hnojení luskovin s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj luskovin
  • navrhuje technologický postup pěstování luskovin
  • charakterizuje škodlivé činitele v luskovinách a ošetřování proti nim

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

4 vyučovací hodiny – výklad, charakteristika významu luskovin; pěstování hrachu setého

1 vyučovací hodina – ukázka jednotlivých luskovin

1 vyučovací hodina – pracovní list

2 hodiny – domácí příprava žáků

Metodická doporučení

Úloha je využitelná v teoretickém vyučování, může sloužit ve skupinové výuce, počet žáků v jedné pracovní skupině je variabilní (8 až 12 žáků). Tato komplexní úloha může být využita v oborech vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec – farmář i 41-41-M/01 Agropodnikání, stejně tak i u oboru vzdělání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů.

Způsob realizace

teoreticko-praktická

Pomůcky

Jednotlivé druhy – obrázky luskovin, PC s připojením na internet a běžným textovým editorem, tiskárna, dataprojektor, psací potřeby, papír

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žák vyjmenuje 5 druhů luskovin a vysvětlí jejich využití.

Žák rozpozná luskoviny v různých vývojových fázích.

Žák popíše nároky hrachu setého na stanoviště včetně vlivu na životní prostředí.

Žák popíše technologii pro založení porostu základních luskovin.

Žák uvede vhodný termín sklizně hrachu setého.

Kritéria hodnocení

Žáci správě určí a charakterizuje základní druhy luskovin.

Žáci správně objasní význam technologie pěstování hrachu setého.

Žáci správně vysvětlí nároky hrachu setého na stanovišti.

Doporučená literatura

Pěstování rostlin I., 1999, Credit, 80-902295-7-3

KUCHTÍK, František. Pěstování rostlin 2: celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Třebíč: FEZ, 1995. ISBN 80-901789-1-X.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Kudrna. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.