Detail komplexní úlohy Výpočet rozměrů ozubení

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Výpočet rozměrů ozubení

Kód úlohy

23-u-4/AD44

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

Návrh ozubeného kola

Škola

VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy, Budějovická, Sezimovo Ústí

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Matematické kompetence, Digitální kompetence

Datum vytvoření

28. 06. 2019 22:49

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

4. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Žáci v komplexní úloze vypočítají základní rozměry hnaného/ hnacího ozubeného kola.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • používá odborný aplikační software pro počítačovou podporu konstruování;
 • aplikuje základní výpočty z technické mechaniky;
 • uplatňuje zásady technické normalizace a standardizace;
 • využívá při řešení technických úloh normy, strojnické tabulky.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žák:

 • používá základní výpočty
 • navrhuje vhodný materiál pro výrobu ozubeného kola
 • zpracuje výkresovou dokumentaci
 • modeluje ozubené kolo

Metodická doporučení

Komplexní úloha je tvořena zadáním samostatné práce na téma výpočet rozměrů ozubení..

Způsob realizace

Praktická výuka v odborné učebně;

 • řešení úloh s využitím odborných aplikačních software pro počítačovou podporu projektové a konstrukční přípravy výroby;
 • individuální práce žáků;
 • prezentace dosažených výsledků;
 • diskuse k vybraným problémům.

Pomůcky

Výpočetní technika (PC, NB)

Program pro 2D a 3D konstruování

Strojnické tabulky

Prospekty, manuály

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žáci na základě zadaných parametrů vypočítají základní rozměry ozubeného kola potřebné pro jeho výrobu

Kritéria hodnocení

Hodnocení:

 • návrhy řešení podoby budoucího díla (50%);
 • podrobné rozpracování vybrané varianty (25%);
 • průběžná kontrola postupu (10%),
 • konzultace (5%);
 • hodnocení a prezentace výsledků práce (10%).

Klasifikace převodem z bodového nebo percentuálního hodnocení:

 • 90 – 100 %       1
 • 80 – 89 %         2
 • 66 – 79 %         3
 • 40 – 65 %         4
 • 0 – 39 %           5

Doporučená literatura

KOVÁŘ, J. BLAŽEK, O. Konstrukční cvičení – převodovka. SNTL1982

KŘÍŽ, R. a kol. Stavba a provoz strojů – sbírka úloh pro 2. a 3.ročník SPŠS. SNTL1981 – 105-122 (Převody)

KŘÍŽ, R. Konstrukční cvičení II. SNTL1986, str.96-121 (čelní soukolí s přímými a šikmými zuby)

KŘÍŽ, R. a kol. Konstrukční cvičení III. SNTL1988, str.11-46 (Návrh a konstrukce kuželočelní, šnekové nebo planetové převodovky)

Strojírenská příručka – svazek 6R. SCIENTIA pedagogické nakladatelství, str. 123-204 (Ozubené převody)

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeněk Kašpar. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.