Detail komplexní úlohy Kovářská dílna a její vybavení, BOZP při práci v kovárně

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Kovářská dílna a její vybavení, BOZP při práci v kovárně

Kód úlohy

23-u-2/AC26

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

Tváření kovů – ruční E

Škola

Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská, Jeseník

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů

Datum vytvoření

11. 06. 2019 13:07

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník, 2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha spočívá v seznámení žáků se základním vybavením kovářské dílny, nářadím pro ruční kování a BOZP při práci.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

  1. Vyjmenuje a popíše jednotlivé druhy nářadí
  2. Popíše kovářskou výheň a její obsluhu
  3. Vyjmenuje základní zásady BOZP při práci v kovárně

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci rozlišují základní a pomocné nářadí používané v kovářské dílně, vyjmenují je a popíší. Odborně vysvětlí a popíše obsluhu kovářské výhně, rozlišují paliva používaná při ohřevu a rozlišují jejich výhody a nevýhody. Ovládají základní předpisy BOZP při práci v kovárně.

Metodická doporučení

Žáci si zaznamenávají přednášené poznatky a vědomosti do svých pracovních sešitů, které jim poté slouží k dalšímu vzdělávání a samostudiu.

Způsob realizace

Realizace této komplexní úlohy může probíhat v učebně při použití názorných pomůcek a nářadí v kombinaci s exkurzí do kovárny

Pomůcky

  • odborný výklad učitele
  • pro názornost výuky-ukázky běžného kovářského nářadí
  • průběžné zápisy žáků do svých pracovních sešitů

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Teoretická část:       

  • Ústní zkoušení pro ověření odborných znalostí se zpětnou vazbou 
  • Písemné ověření znalostí-krátké testy (bodové hodnocení: splněno –více jak 40 %)
  • Závěrečná modulová písemná práce, max. 100 %, min. 40 %.

Kritéria hodnocení

Viz. výše

Doporučená literatura

Odborné zápisy žáků ve svých pracovních sešitech

LEINVEBER, Jan, VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Úvaly: ALBRA, 2003. 865 s. ISBN 80-86490-74

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ladislav Šuška. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.