Detail komplexní úlohy Konfigurace směrovacích protokolů na Cisco IOS

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Konfigurace směrovacích protokolů na Cisco IOS

Kód úlohy

18-u-4/AC23

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Vazba na vzdělávací modul(y)

Dynamické směrování

Škola

Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská, Praha 5

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Digitální kompetence

Datum vytvoření

11. 06. 2019 12:06

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

16

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník, 3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem úlohy je seznámit žáky s konfigurací směrovacích protokolů.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

 1. vysvětlí podstatu dynamického směrování
 2. osvojí si znalosti se správou dynamického směrování na praktických příkladech

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Strategie učení:

 • frontální vyučování
 • konfigurace směrovacích protokolů

Učební činnosti:

 • odborný výklad s prezentací
 • vlastní činnost žáků při studiu doporučené odborné literatury a studijních materiálů
 • studium standardů – algoritmy směrovacích protokolů
 • konfigurace jednotlivých směrovacích protokolů v simulačním prostředí
 • řešit vzorové příklady konfigurace pro danou infrastrukturu
 • vizualizace činnosti dynamického směrování v simulačním prostředí

Metodická doporučení

 • Datové sítě
 • Počítačové sítě

Způsob realizace

 • Praktická: propojení routerů dle zadání, nastavení adres a Clock Rate, nastavení a zabezpečení přístupu, použití dynamického směrování, ověření dostupnosti a funkčnosti
 • školní laboratoř
 • PC učebna

Pomůcky

 • Počítač – program Cisco Packet Tracer
 • Aktivní prvky – Cisco Router, Switch

Vše je nezbytné pro žáka i vyučujícího.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

 1. Propojit routery s PC dle přiložených schémat.
 2. Nastavit IP adresy a u DCE routeru Clock Rate.
 3. Nastavit hesla pro přístup na konzolu, přes Telnet a do privilegovaného módu.
 4. Místo statického nastavení cest do vzdálených sítí nastavit protokol RIP a OSPF.
 5. Prohlédnout si směrovací tabulku.
 6. Vyzkoušet funkčnost příkazu Ping.

Změnit verze protokolů.

Kritéria hodnocení

Hodnocení je individuální.

Splnění úlohy znamená:

 • Správné propojení routerů a PC dle zadání.
 • Správné nastavení IP adres a Clock Rate.
 • Správné nastavení hesel.
 • Správné nastavení směrovacích protokolů.
 • Funkčnost příkazu Ping.

Kritéria hodnocení:

Prospěl na výborný:

 • Bezchybné propojení routerů dle zadání.
 • Bezchybné nastavení IP adres a Clock Rate.
 • Bezchybné přiřazení hesel.
 • Bezchybné nastavení směrovacích protokolů.
 • Ověření funkčnosti příkazem Ping.

Prospěl na chvalitebný:

 • Bezchybné propojení routerů dle zadání.
 • Bezchybné nastavení IP adres a Clock Rate.
 • Bezchybné přiřazení hesel.
 • Drobné nedostatky v nastavení směrovacích protokolů.
 • Ověření funkčnosti příkazem Ping.

Prospěl na dobrý:

 • Drobné nedostatky v propojení routerů dle zadání.
 • Drobné nedostatky v nastavení IP adres a Clock Rate.
 • Drobné nedostatky v přiřazení hesel.
 • Drobné nedostatky v nastavení směrovacích protokolů.
 • Ověření funkčnosti příkazem Ping.

Prospěl na dostatečný:

 • Nedostatky v propojení routerů dle zadání.
 • Nedostatky v nastavení IP adres a Clock Rate
 • Nedostatky v přiřazení hesel.
 • Nedostatky v nastavení směrovacích protokolů.
 • Nemožnost ověření funkčnosti příkazem Ping.

Prospěl na nedostatečný:

 • Nedostatečná nebo žádná konfigurace dle zadání.

Doporučená literatura

LAMMLE, Todd. Cisco Certified Network Associate. Computer Press, Brno. ISBN 978-80-251-2359-1.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Soňa Kaněrová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.