Detail komplexní úlohy Vejce

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Vejce

Kód úlohy

65-u-2/AB63

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Vzdělávací oblasti

Ano je možné též využít v modulu Potraviny živočišného původu (E), Bezmasé pokrmy 2.

Vazba na vzdělávací modul(y)

Mléko, mléčné výrobky a vejce

Škola

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, Žákovská, Sokolov

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

Datum vytvoření

05. 05. 2019 19:01

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

12

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je poskytnout žákům teoretické základní znalosti o vejcích a pokrmech připravovaných z vajec.

Žák se naučí, jaký význam mají pokrmy z vajec ve výživě a proč je důležité dodržovat jejich správný technologický postup.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání a řešení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák

Ovládá charakteristiku vajec

Popíše přípravu vajec před jejich zpracováním

Popíše použití vajec a jejich tepelné úpravu

Aplikuje získané teoretické poznatky

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žák sleduje prezentaci a výklad

Ovládá charakteristiku vajec

Uvede, jaké má vejce výživové složení

Vyjmenuje druhy vajec používaných v gastronomii

Popíše přípravu vajec před jejich zpracováním

Vysvětlí, proč je důležité dodržovat hygienu pří přípravě vajec

Popíše, jakým způsobem zjistí čerstvost vajec

Vysvětlí, jak lze využit vejce při přípravě pokrmů

Doporučený časový rozvrh činí 2 vyučovací hodiny.

Je doporučena skupinová práce v teorii.

Doporučený časový rozvrh na odborném výcviku činí 12 vyučovacích hodin. Je doporučeno, aby žáci pracovali ve dvojicích.

Žák provede prakticky na odborném výcviku činnosti spojené s přípravou a tepelnou úpravou vajec.

Zjistí čerstvost vajec

Seznámí se inventářem, který využije při teplené úpravě vajec

Seznámí se s dalšími surovinami použitých při tepelném zpracování vajec

Popisuje a manipuluje s vejci při přípravě pokrmů

Metodická doporučení

Komplexní úloha je využita v teoretické výuce i v odborném výcviku výše uvedených oborů a je rozdělena do dílčích částí.

1. dílčí část

prezentace slouží k vysvětlení a procvičení  daného tématu

učitel vede žáky formou diskuse k pochopení tématu 

žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky, doplňují informace získané z vlastní praxe

2. dílčí část

pracovní list slouží ke  krátkému zopakování učiva

učitel vede žáky k samostatné činnosti, objasňuje a zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice

učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje s žáky jejich chyby

učitel zkontroluje správnost výsledků

3. dílčí část

pracovní činnost na odborném výcviku v délce 12 hodin

žák je pod vedením učitele odborného výcviku nebo instruktora na pracovišti

Způsob realizace

Organizační forma výuky  teoreticko-praktická.

Teoretická ve školní učebně.

Praktická na školním odloučeném pracovišti nebo na pracovišti smluvního partnera.

Pomůcky

Technické vybavení:

počítače

MS Word, PowerPoint

Dataprojektor, flipchart

plátno na promítání (interaktivní tabule)

Učební pomůcky učitele teorie:

zadání komplexní úlohy - počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě

Učební pomůcky pro žáka:

učební dokumenty k dané problematice

psací potřeby

Učební pomůcky učitele odborného výcviku (instruktora):

zařízení na pracovišti

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

V rámci teoretické výuky zpracují žáci pracovní list samostatně, který jim bude sloužit jako zpětná vazba dosud získaných znalostí.

V průběhu výuky si žáci povedou zápisky a nákresy, které budou učitelem kontrolovány, ale nebudou součástí hodnocení.

V praktické výuce žáci předvedou dovednosti vedoucí ke kvalitně odvedeným pracovním úkonům nezbytných s plánováním a organizací přípravy pokrmů z vajec.

Kritéria hodnocení

Hodnocení žáka

1. dílčí část

posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů, správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů, způsob formulace, aktivita žáka

předpokládá se spolupráce učitele se žákem

je možné hodnotit aktivitu žáka

Hodnocení výborný

Žák samostatně, věcně a správně popíše téma vejce, jejich složení, význam ve výživě, použití v gastronomii, využití při přípravě pokrmů.

Jeho vyjadřování je logické, projev je kultivovaný a jazykově správný. Orientuje se v problematice, je pohotový, využívá odborné terminologie.

Hodnocení chvalitebný - dobrý

Žák s drobnými chybami a pomocí učitele popíše téma vejce, jejich složení, význam ve výživě, použití v gastronomii, využití při přípravě pokrmů.

Hodnocení dostatečný - nedostatečný

Žák se orientuje v dané problematice se značnými obtížemi, jeho projev vyžaduje neustálé vedení a doplňování učitelem, žák se dopouští chyb i v odborné terminologii.

2. dílčí část

hodnotí se věcná správnost odpovědí, aktivní přístup, samostatnost

žák získá za pracovní list maximálně 4 body, uspěl při získání 2 bodů

3. dílčí část

Hodnocení: výborný

Žák samostatně, věcně a správně vysvětlí všechny pracovní úkony při přípravě pokrmů z vajec. Při pracovní činnosti je samostatný, není nevyžadována pomoc učitele.

Hodnocení: chvalitebný - dobrý

Žák vysvětluje jednotlivé pracovní úkony s drobnými chybami a nepřesnostmi, jeho výkon vyžaduje vedení učitele. Tempo je pomalejší.

Hodnocení: dostatečný - nedostatečný

Žák se orientuje v problematice střediska s velkými potížemi, některé činnosti vynechává, manuálně není zdatný.

Doporučená literatura

SEDLÁČKOVÁ, H. Technologie přípravy pokrmů 2, 2. vyd. Fortuna. Praha 2011. ISBN 978-80-7168-952-2

https://www.kulinarskeumeni.cz

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dagmar Vaďurová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.