Detail modulu Účtování finančního majetku a bankovních úvěrů

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Účtování finančního majetku a bankovních úvěrů

Kód modulu

63-m-4/AA84

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

Komplexní úloha

Vedení pokladny - pracovní cesty

Cizí měny v účetnictví

Obory vzdělání - poznámky

63-41-M/02 Obchodní akademie

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul navazuje na modul:

 • Základní účtování běžných účetních případů

Modul je vhodné zařadit za moduly:

 • Co stojí finanční služby. Placení,
 • Cenné papíry.

Základní znalost pojmů:

 • peněžní prostředky, ceniny,
 • hotovostní a bezhotovostní platební styk,
 • majetkové a úvěrové cenné papíry,
 • valuty, devizy, kurz měny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je teoreticky i prakticky seznámit žáka s účtováním krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů.

Modul směřuje k prohloubení kompetencí směřujících k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám a prohloubení odborných kompetencí žáků v provádění typických činností.

Po ukončení modulu je žák schopen účtovat příjmy a výdaje v pokladně a na bankovním účtu v tuzemské a cizí měně, nákup a výdej cenin, úhrady platební kartou, poskytnutí, použití a splátku úvěru, nákup a prodej krátkodobých cenných papírů.

Je připraven prakticky vést evidenci krátkodobého finančního majetku a používat informace vyplývající z této evidence.

Absolvováním modulu je žák připraven optimálně využít svých znalostí k profesnímu uplatnění ve světě práce.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • používá aktivní a pasivní účty ve 2. účtové třídě,
 • používá účet Peníze na cestě,
 • účtuje příjmy a výdaje v pokladně,
 • vystaví a používá pokladní doklady,
 • vede analytickou evidenci v pokladní knize,
 • stanoví a zaúčtuje inventarizační rozdíly v pokladně,
 • účetně vyřeší pracovní cesty zaměstnanců,
 • vede evidenci ve valutové pokladně,
 • používá denní a pevné kurzy ČNB, provádí přepočet měny,
 • účtuje nákup a výdej cenin do spotřeby,
 • vede evidenci cenin,
 • účtuje výdej stravenek zaměstnancům dle zákona o dani z příjmů,
 • rozčlení druhy bankovních účtů podnikatele a korporace,
 • účtuje příjmy a výdaje na bankovním a devizovém účtu,
 • orientuje se ve výpisech z bankovních účtů,
 • účtuje přijaté platby platební kartou od zákazníků,
 • účtuje provedené úhrady platební kartou při nákupech,
 • účtuje čerpání, použití a splátku úvěrů,
 • rozliší krátkodobé a dlouhodobé bankovní úvěry,
 • rozčlení krátkodobé cenné papíry,
 • ocení cenné papíry a podíly,
 • rozliší majetkové a dluhové cenné papíry
 • účtuje o majetkových a dluhových cenných papírech.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • charakteristika finančních účtů,
 • účtování v korunové pokladně,
 • účtování ve valutové pokladně,
 • ceniny,
 • peněžní prostředky na bankovních účtech v tuzemské a cizí měně,
 • přijaté a provedené úhrady platební kartou,
 • účtování na úvěrových účtech,
 • krátkodobé cenné papíry.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Základní strategií výuky je výklad (vysvětlování) látky, řešení účetních modelových situací, řešení vzorových příkladů a praktické metody při procvičování probírané látky. Výuka je doplněna pracovními listy nebo sbírkou příkladů, při jejich řešení lze využít samostatnou a skupinovou práci žáků.

Ve výuce se prolíná teoretická a praktická část modulu, je vhodné klást důraz na nácvik pracovních činností a dovedností (pracovat s doklady, určit účetní případy, zaúčtovat do účetních knih, vést evidenci, provádět přepočty cizích měn).

Výuka probíhá v odborné učebně, kde je vhodné využití dataprojektoru či interaktivní tabule (schémata účtování účetních případů, příklady). Pro zjišťování kurzů ČNB je možné žákům povolit mobilní telefony (přístup na internet).

Žáci si zopakují pojmy ze vstupních předpokladů, znalost těchto pojmů průběžně používají.  Řeší modelové situace z běžného praktického života, příklady na pracovních listech nebo ve sbírce, pracují buď společně, samostatně nebo ve skupině (dvojice - lepší a slabší žák).

Součástí učebních činností žáků je domácí příprava a procvičování.

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ověrování dosažených výsledků:

 • ústní nebo frontální zkoušení,
 • písemné zkoušení,

Ústní individuální zkoušení a frontální zkoušení je zaměřeno na ověření teoretických znalostí.

Písemné zkoušení je zaměřeno na ověření praktických činností a skládá se ze dvou testů:

 • účtování v korunové a valutové pokladně,
 • účtování na korunovém, devizovém a úvěrovém účtu.

Kritéria hodnocení

Hodnocení ústního individuálního nebo frontálního zkoušení: hodnocení znalosti teorie a účtování, kromě znalostí je hodnocena souvislost ústního projevu, uvádění příkladů, rychlost reagování.

Hodnocení písemného zkoušení (testů): % úspěšnosti: 100 % – 51 % - žák uspěl, 50 % - 0 % - žák neuspěl.

Celkové hodnocení:

Žák splnil všechny požadované výstupy modulu v případě, že ústní nebo frontální zkoušení není hodnoceno prospěchem nedostatečným a současně uspěl v písemných testech.

Doporučená literatura

Pavel Štohl, Učebnice účetnictví - 2. díl

Pavel Štohl, Sbírka příkladů k učebnici účetnictví -2. díl

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Libuše Čechová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné