Detail modulu Mikroprocesorová technika 32 bitů

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Mikroprocesorová technika 32 bitů

Kód modulu

18-m-4/AA76

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Komplexní úloha

Režimy čítače T0 u KL46Z

Komunikační periferie mikrokontroléru KL46Z

Mikrokontrolér ARM - KL46Z

AD a DA převodníky mikrokontroléru KL46Z

Obory vzdělání - poznámky

18-20-M/01 – Informační technologie

26-41-M/01 – Elektrotechnika

Délka modulu (počet hodin)

60

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Úspěšné absolvování modulu Mikroprocesorová technika 8 bitů ve 3. Ročníku. Zvládnutí programovacího jazyka C.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v oblasti mikrokontolérů ARM a jejich historií. Žáci se naučí pracovat s mikrokontroléry s architekturou řady Cortex M, s výběrem a použitím vývojového prostředí a s praktickou tvorbou programu ve vyšším programovacím jazyku podle zadání

Očekávané výsledky učení

Žák získá kompetence k řešení problémů a odborné kompetence. Navázáno v RVP na:

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

- algoritmizovali úlohy a tvořili aplikace v některém vývojovém prostředí

Žák:

 1. charakterizuje mikrokontroléry ARM, např. řadu s jádrem Cortex M
 2. má přehled o dostupných vývojových prostředích a umí pracovat s kritérii pro jejich volbu
 3. popíše výbavu vybraného typu mikrokontroléru
 4. vybere mikrokontrolér podle zamýšleného nasazení
 5. vybere mikrokontrolér podle kritérií v zadání
 6. pracuje s periferií typu port a jeho konfigurací
 7. popíše význam a funkci periferie typu systémový čítač
 8. nastaví konfiguraci systémového čítače dle zadání
 9. popíše význam a funkci periferií typu čítač
 10. nastaví konfiguraci daného čítače v požadovaném módu
 11. popíše význam a funkci periferie typu UART
 12. nastaví konfiguraci periferie UART
 13. popíše význam a funkci periferie typu I2C
 14. nastaví konfiguraci periferie I2C
 15. popíše význam a funkci periferie typu AD převodník
 16. nastaví konfiguraci AD převodníku
 17. popíše význam a funkci periferie typu DA převodník
 18. nastaví konfiguraci DA převodníku
 19. vybere a používá vývojové prostředí
 20. charakterizuje význam a funkci knihoven
 21. vytváří vlastní knihovny
 22. charakterizuje význam a funkci přerušení
 23. prakticky využívá přerušení
 24. vytvoří požadovaný program ve vyšším programovacím jazyku, rozvine jej podle zadání

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy:

 1. mikrokontroléry ARM (např. s jádrem Cortex M)
 2. mikrokontroléry ARM, výběr vhodného typu
 3. standardní a obvyklé typy periferií
 4. výběr a použití vývojového prostředí
 5. tvorba programu, knihoven, obsluhy přerušení, obsluhy periferií ve vyšším programovacím jazyku

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení:

 • frontální vyučování
 • praktické osvojení použití vývojového prostředí
 • samostatná práce se zadáním programu

Učební činnosti:

 • charakterizuje mikrokontroléry ARM dle řady prezentací a předvedením technické dokumentace
 • vybere mikrokontrolér ARM dle zadání s využitím technické dokumentace
 • popíše funkci a konfiguruje standardní a obvyklé typy periferií s využitím technické dokumentace
 • vybere, konfiguruje a použije vývojové prostředí předvedením postupu při založení projektu, jeho tvorbě a ověření
 • vytvoří knihovny a hlavní program včetně obsluhy přerušení a obsluhy periferií podle konkrétního zadání

Zařazení do učebního plánu, ročník

Modul doporučen k využití ve 4. ročníku

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktické zkoušení

vytvoření programu ve vyšším programovacím jazyku

 • s obsluhou portů,
 • s aplikací systémového čítače,
 • využitím čítačů,
 • konfigurací a obsluhou přerušení,
 • komunikací UART,
 • komunikací I2C,
 • AD převodníkem,
 • efektivita-kvalita programu z pohledu spotřeby energie, času nebo jiných zdrojů.

praktické předvedení programu

Kritéria hodnocení

Prospěl na výborný:

Úplný a správný postup při tvorbě programu dle zadání ve vyšším programovacím jazyku. Praktické předvedení programu. 

Prospěl na chvalitebný:

Neúplný, ale správný postup při tvorbě programu dle zadání ve vyšším programovacím jazyku. Chybí řešení jedné předepsané periferie. Praktické předvedení programu. 

Prospěl na dobrý:

Neúplný, ale správný postup při tvorbě programu dle zadání ve vyšším programovacím jazyku. Chybí řešení jedné předepsané periferie. Chybné řešení konfigurace nebo obsluhy přerušení. Praktické předvedení programu. 

Prospěl na dostatečný:

Neúplný, ale správný postup při tvorbě programu dle zadání ve vyšším programovacím jazyku. Vyřešena pouze obsluha portu. Praktické předvedení programu. 

Neprospěl:

Chybné a neúplné řešení programu dle zadání ve vyšším programovacím jazyku nebo nepředvedení programu.

Doporučená literatura

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Král. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné