Detail modulu Zoohygiena a prevence chorob

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Zoohygiena a prevence chorob

Kód modulu

41-m-4/AI63

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Nemoci skotu

Obory vzdělání - poznámky

41-41-M/01 Agropodnikání

41-43-M/02 Chovatelství

41-51-H/01 Zemědělec - farmář

43-41-M/01 Veterinářství

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

absolvování modulu Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat nebo Složení těla hospodářských zvířat

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul Zoohygiena a prevence chorob navazuje na znalosti z modulu Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat a biologické vzdělávání. Modul se zabývá hodnocením zdravotního stavu zvířat, významnými chorobami jednotlivých druhů hospodářských zvířat a prevencí v chovech zvířat.

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z RVP 41-41-M/01 Agropodnikání:

 • vysvětlí zásady zacházení se zvířaty včetně ochrany zvířat proti týrání (welfare)
 • zhodnotí podmínky ustájení a prostředí chovů zvířat
 • navrhuje vhodná preventivní opatření v chovech zvířat
 • posoudí zdravotní stav zvířat, rozpozná a charakterizuje důležité nemoci hospodářských zvířat

Očekávané výsledky učení:

Žák:

 1. popíše znaky zdravého zvířete, kontrolu zdravotního stavu zvířat, vysvětlí podstatu odchylek od normálního fyziologického stavu zvířete
 2. vyjmenuje a určí významné nemoci různých druhů hospodářských zvířat
 3. popíše možnosti léčby 
 4. popíše a provede preventivní zákroky a opatření v chovech zvířat
 5. během manipulace se zvířaty dbá na ochranu zvířat proti týrání, řídí se platnými legislativními předpisy
 6. popíše a případně navrhne úpravu prostředí tak, aby byly v souladu s pravidly welfare

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Zdraví
 • Trias
 • Metabolismus
 • Onemocnění virového původu
 • Onemocnění bakteriálního původu
 • Onemocnění způsobující parazité
 • Metabolické poruchy
 • Léčba
 • Manipulace s jednotlivými druhy a kategoriemi zvířat a fixace zvířat při zákrocích
 • Očkování
 • Desinfekce
 • Deratizace
 • Dezinsekce
 • Provozní slepota
 • Sanitace
 • Asanace
 • Zákon 243/1992 Sb. Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání
  • Část třetí – ochrana zvířat při přepravě
  • Část čtvrtá – ochrana hospodářských zvířat
 • Ovzduší
  • Teplota
  • Vlhkost
  • Proudění
  • Sluneční záření
  • Plyny
  • Prach, mikroorganizmy
 • Voda
  • Napájecí voda
  • Způsoby napájení
 • Výživa
  • Technologické linky – metabolické poruchy

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad),
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse),
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování pracovní činnosti učitele,
 • předvádění (fixace, manipulace),
 • demonstrace obrazů statických.

Metody praktické:

 • nácvik pracovních dovedností,
 • pracovní činnosti (práce se zvířaty),
 • grafické činnosti.

Žák v rámci teoretické a praktické výuky:

Žák:

 1. popíše znaky zdravého zvířete, kontrolu zdravotního stavu zvířat, vysvětlí podstatu odchylek od normálního fyziologického stavu zvířete
 • srovnává fyziologický a nefyziologický stav, srovnává projevy zdravého a projevy nemocného zvířete,
 • měří hodnoty triasu zvířete a srovná je s fyziologickými hodnotami
 • popisuje pojem metabolismus
 1. vyjmenuje a určí významné nemoci různých druhů hospodářských zvířat
 • vytváří si výpisky z výkladu učitele
 • popisuje původce a příznaky onemocnění hospodářských zvířat,
 • zpracovává referát na zadané téma vybraného onemocnění.
 1. popíše možnosti léčby 
 • manipuluje se zvířaty
 • popisuje možnosti léčby a popisuje možnosti asistence při zákrocích veterinárního lékaře
 1. popíše a provede preventivní zákroky a opatření v chovech zvířat
 • popisuje a provádí preventivní zákroky v chovu hospodářských zvířat
 1. během manipulace se zvířaty dbá na ochranu zvířat proti týrání, řídí se platnými legislativními předpisy
 • na základě samostudia a diskuse ve třídě popíše zákon na ochranu zvířat proti týrání,
 • během manipulace se zvířaty tento zákon aplikuje.
 1. popíše a případně navrhne úpravu prostředí tak, aby byly v souladu s pravidly welfare
 • popíše stávající prostředí ve cvičném objektu pro hospodářská zvířata,
 • při zjištění nedostatků navrhne změnu pro zlepšení prostředí v objektu pro hospodářská zvířata

Zařazení do učebního plánu, ročník

Modul se doporučuje zařadit do čtvrtého ročníku. V případě předmětového uspořádání ŠVP je vhodné ho zařadit do vyučovacího předmětu zaměřeného na chov zvířat nebo veterinární prevenci a do předmětu praxe, případně odborný výcvik.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné a ústní zkoušení

Samostatná práce žáků: referát popisující jednotlivá onemocnění

Praktické zkoušení – bezpečná a správná manipulace a fixace hospodářských zvířat

Ověřování probíhá ústně a písemně v rámci teoretické výuky.

Hodnoceno je využívaní odborné terminologie, odborná správnost odpovědí a schopnost aplikace poznatků z výuky příbuzných vyučovacích předmětů z oblasti chovu zvířat a biologie

Důraz je kladen na odbornou správnost a samostatnost.

Hodnoceny jsou také dovednosti organizace práce a správná manipulace a kladný vztah ke zvířatům.

Kritéria hodnocení

popíše znaky zdravého zvířete, kontrolu zdravotního stavu zvířat, vysvětlí podstatu odchylek od normálního fyziologického stavu zvířete

výborně: Srovná fyziologické projevy zdravého a nemocného zvířete, samostatně posoudí zdravotní stav zvířete.

chvalitebně: 89-75% odpovědí bude správných

dobře: 74-60% odpovědí bude správných

dostatečně: 59-46% odpovědí bude správných

vyjmenuje a určí významné nemoci různých druhů hospodářských zvířat

výborně: Žák samostatně popíše jednotlivá onemocnění hospodářských zvířat

chvalitebně: 89-75% odpovědí bude správných

dobře: 74-60% odpovědí bude správných

dostatečně: 59-46% odpovědí bude správných

popíše možnosti léčby 

výborně: Žák samostatně vyjmenuje možnosti léčby jednotlivých onemocnění. Při manipulaci se zvířaty pracuje samostatně a klidně.

chvalitebně: 89-75% odpovědí bude správných

dobře: 74-60% odpovědí bude správných

dostatečně: 59-46% odpovědí bude správných

popíše a provede preventivní zákroky a opatření v chovech zvířat

výborně: Vysvětlí možnosti vedení zákroků, provádí je samostatně a dbá na BOZP

chvalitebně: 89-75% odpovědí bude správných

dobře: 74-60% odpovědí bude správných

dostatečně: 59-46% odpovědí bude správných

během manipulace se zvířaty dbá na ochranu zvířat proti týrání, řídí se platnými legislativními předpisy

prospěl: Dbá na své bezpečí a bezpečí ostatních při manipulaci se zvířaty, dbá naplňování legislativních předpisů na ochranu zvířat proti týrání.

popíše a případně navrhne úpravu prostředí tak, aby byly v souladu s pravidly welfare

výborně: Žák samostatně popíše prostředí ve stáji, navrhne řešení nevhodných podmínek.

chvalitebně: 89-75% odpovědí bude správných

dobře: 74-60% odpovědí bude správných

dostatečně: 59-46% odpovědí bude správných

Doporučená literatura

KONRÁD, Jan. Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat: učební text pro střední zemědělské školy. Praha: Credit, 1994. Učební texty pro střední zemědělské školy. ISBN 80-901645-1-X.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Mičková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné