Detail modulu Technologie pěstování okopanin

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Technologie pěstování okopanin

Kód modulu

41-m-4/AI62

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Okopaniny

Profesní kvalifikace

Agronom pro okopaniny (kód: 41-096-M)

Platnost standardu od

01. 12. 2015

Obory vzdělání - poznámky

 • 41-41-M/01 Agropodnikání
 • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Moduly Meteorologie a životní prostředí rostlin, Půda a její zpracování, Osivo a sadba, Výživa a hnojení rostlin

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul poskytuje základní vědomosti a dovednosti týkající se pěstování okopanin. Učivo vytváří prostor pro aplikaci přírodovědných poznatků. Poznání zákonitostí vztahů mezi biotickými a abiotickými procesy umožní pochopit smysl základních opatření uplatňovaných při technologických procesech při pěstování okopanin.

Modul navazuje na získané poznatky v modulech uvedených ve vstupních požadavcích. Využívány jsou také poznatky z ekonomiky. Žáci budou připravováni pro složení zkoušky z profesní kvalifikace 41-096-M Agronom pro okopaniny.

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z kompetencí definovaných v profesní kvalifikaci Agronom pro okopaniny (kód: 41-096-M).

Žák:

 • Charakterizuje okopaniny a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky
 • Charakterizuje výživu a hnojení okopanin s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj okopanin
 • Navrhuje technologický postup pěstování okopanin
 • Charakterizuje škodlivé činitele v okopaninách a ošetřování proti nim
 • Charakterizuje sklizeň a posklizňové úpravy okopanin

Kompetence ve vazbě na NSK

41-096-M Agronom pro okopaniny:

 • Charakteristika okopanin a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky
 • Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj okopanin
 • Návrh technologického postupu pěstování okopanin
 • Diagnostika škodlivých činitelů v okopaninách a ošetřování proti nim
 • Organizace sklizně a posklizňové úpravy okopanin

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • současná situace pěstování okopanin v ČR a ve světě,
 • význam a biologické vlastnosti okopanin
 • plán hnojení a ochrany okopanin před chorobami a škůdci
 • základní zpracování půdy pro okopaniny
 • předseťová příprava pro okopaniny
 • hnojení okopanin
 • setí a sázení okopanin
 • ošetřování porostů okopanin
 • sklizeň okopanin
 • posklizňová úprava okopanin
 • skladování okopanin

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, odborný výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetovými zdroji

Metody názorně demonstrační:

 • sledování výukových prezentací
 • práce s interaktivní tabulí
 • sledování výukového videa

Metody dovednostně praktické:

 • během praktické výuky aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech

Učební činnosti

Žák:

1. Charakterizuje okopaniny a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky

 • sleduje odborný výklad a prezentaci učitele věnující se charakteristice a poznávání jednotlivých druhů okopanin pěstovaných v ČR
 • vyjmenovává druhy okopanin a přiřazuje jejich možné využití
 • připravuje se na poznávání okopanin s využitím vzorků semen, herbářových položek, obrázků a fotografií
 • určuje semena a rostliny v různých vývojových fázích
 • porovnává nároky jednotlivých okopanin na stanoviště
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)

2. Charakterizuje výživu a hnojení okopanin s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj okopanin

 • seznámí se s požadavky na živiny okopanin
 • seznámí se se vzorky hnojiv a jejich použitím v rámci pěstování okopanin
 • spolupracuje na přípravě plánu hnojení pro konkrétní pozemek - při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)

3. Navrhuje technologický postup pěstování okopanin

 • sleduje prezentaci a odborný výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text se zásadami zemědělské praxe, prezentace, pracovní listy k pěstování okopanin)
 • pracuje se získanými informacemi, pracuje na návrhu technologického postupu se spolužáky
 • prezentuje technologický postup a zdůvodní řešení před třídou

4. Charakterizuje škodlivé činitele v okopaninách a ošetřování proti nim

 • seznamuje se, popisuje a určuje základní škodlivé činitele v porostech jednotlivých druhů okopanin (s využitím obrázků, fotografií, atlasů chorob a škůdců, v porostu)
 • posuzuje stav porostu okopanin na konkrétním pozemku, vyjmenovává a navrhuje možná opatření v ochraně rostlin, včetně mechanických zásahů
 • podle pokynu provádí zadané zákroky v porostu

5. Charakterizuje sklizeň a posklizňové úpravy okopanin

 • seznámí se s termíny sklizně vybraných okopanin a jejich výnosem
 • vyhodnotí dosahované výnosy okopanin
 • popíše technologii sklizně okopanin s využitím obrázků a textů
 • vykonává určené sklizňové práce a učí se je organizovat

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučuje se vyučovat ve druhém nebo třetím ročníku. Výuka probíhá ve vyučovacích předmětech pěstování rostlin a praxe nebo odborný výcvik (v případě předmětového uspořádání ŠVP). Doporučuje se vyučovat ve druhém nebo třetím ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení:

Žáci píší průběžné didaktické testy s otevřenými nebo uzavřenými otázkami.

 

Ústní zkoušení:

Každý žák musí být z tohoto modulu minimálně 1 x ústně vyzkoušen. Ověřování probíhá ústně a písemně v rámci teoretické výuky ve vyučovacím předmětu pěstování rostlin. Hodnoceno je využívaní odborné terminologie, odborná správnost odpovědí a schopnost aplikace poznatků.

V rámci výuky praxe jsou ověřovány především praktické dovednosti formou praktického předvedení žáky. Důraz je kladen na odbornou správnost, samostatnost. Hodnoceny jsou také dovednosti organizace práce při zajišťování činností v rostlinné výrobě a vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu.

Kritéria hodnocení

 • Žák vyjmenuje 5 druhů okopanin a vysvětlí jejich využití
 • Žák rozpozná okopaniny v různých vývojových fázích
 • Žák popíše nároky jednotlivých druhů okopanin na stanoviště včetně vlivu na životní prostředí
 • Žák vysvětlí vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci okopanin
 • Žák navrhne sortiment hnojiv pro základní hnojení s ohledem na plánovaný výnos a výsledek AZP
 • Žák popíše přihnojení okopanin za vegetace včetně listových hnojiv a stanoví vhodnou vývojovou fázi dané rostliny k přihnojení
 • Žák popíše vhodnost aplikace organického hnojení k okopaninám
 • Žák navrhne plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace a růst a vývoj okopanin na konkrétním pozemku
 • Žák popíše technologii pro založení porostů a pěstování zadaných okopanin
 • Žák popíše zařazení okopanin do osevního postupu
 • Žák popíše zásady správné zemědělské praxe pro pěstování okopanin
 • Žák popíše vhodnost a podmínky pro ekologickou produkci okopanin
 • Žák popíše a určí základní škodlivé činitele v porostech jednotlivých druhů okopanin
 • Žák posoudí stav porostu okopanin na konkrétním pozemku a navrhne opatření v ochraně rostlin, včetně mechanických zásahů a zadá pokyn k provedení konkrétního zákroku v porostu
 • Žák popíše systém integrované ochrany pro okopaniny
 • Žák stanoví systém ochrany rostlin proti danému škůdci s ohledem na ochranu včel
 • Žák uvede vhodný termín sklizně brambor, cukrovky a krmné řepy a odhadne jejich výnos
 • Žák popíše technologii sklizně okopanin a zadá instrukce k provedení sklizně
 • Žák popíše kontrolu kvality provedených sklizňových prací
 • Žák popíše posklizňovou úpravu okopanin
 • Žák popíše požadavky na skladování okopanin
 • Žák vyjmenuje povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin, provede záznam aplikace přípravku na ochranu rostlin do předložené evidence
 • Žák charakterizuje vedení evidence hnojiv
 • Žák vyhledá zadaný blok/díl půdního bloku ve veřejném registru půdy (LPIS)
 • Žák charakterizuje klady a zápory pěstování okopanin v rámci různých typů hospodaření
 • Žák určí jednotlivé nákladové položky pěstování okopanin
 • Žák uvede výkupní požadavky na okopaniny

Pro splnění modulu je vyžadována úspěšnost minimálně 50 %.

Doporučená literatura

KUCHTÍK, František. Pěstování rostlin 2: celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Třebíč: FEZ, 1995. ISBN 80-901789-1-X.

Pěstování rostlin I., 1999, Credit, 80-902295-7-3

Poznámky

(16 hodin teorie, 16 hodin praxe)

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Kudrna. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné