Detail modulu Technologie pěstování obilovin

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Technologie pěstování obilovin

Kód modulu

41-m-4/AI61

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Charakteristiky obilovin

Profesní kvalifikace

Agronom pro obiloviny (kód: 41-070-M)

Platnost standardu od

26. 04. 2016

Obory vzdělání - poznámky

 • 41-41-M/01 Agropodnikání
 • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Moduly Meteorologie a životní prostředí rostlin, Půda a její zpracování, Osivo a sadba, Výživa a hnojení rostlin

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul poskytuje základní vědomosti a dovednosti týkající se pěstování obilovin. Učivo vytváří prostor pro aplikaci přírodovědných poznatků. Poznání zákonitostí vztahů mezi biotickými a abiotickými procesy umožní pochopit smysl základních opatření uplatňovaných při technologických procesech při pěstování obilovin.

Modul navazuje na získané poznatky z modulů uvedených ve vstupních požadavcích. Využívány jsou také poznatky z ekonomiky. Žáci budou připravováni pro složení zkoušky z profesní kvalifikace 41-070-M Agronom pro obiloviny.

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z kompetencí definovaných v profesní kvalifikaci Agronom pro obiloviny (kód: 41-070-M).

Žák:

 1. Charakterizuje obiloviny a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky
 2. Charakterizuje výživu a hnojení obilovin s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj obilovin
 3. Navrhuje technologický postup pěstování obilovin
 4. Charakterizuje škodlivé činitele v porostech obilovin a ošetřování proti nim
 5. Charakterizuje sklizeň a posklizňové úpravy obilovin
 6. Vede prvotní evidenci v zemědělském podniku
 7. Posoudí ekonomiku pěstování obilovin
 8. Zajišťuje vedení pracovníků v zemědělském podniku

Kompetence ve vazbě na NSK

41-070-M Agronom pro obiloviny:

 • Charakteristika obilovin a jejich nároků na půdní a povětrnostní podmínky
 • Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj obilovin
 • Návrh technologického postupu pěstování obilovin 
 • Diagnostika škodlivých činitelů v obilovinách a ošetřování proti nim
 • Organizace sklizně a posklizňové úpravy u obilovin
 • Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku 
 • Zjišťování ekonomických ukazatelů produkce obilovin
 • Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • současná situace,
 • význam a biologické vlastnosti obilovin
 • plán hnojení a ochrany rostlin
 • základní zpracování půdy
 • předseťová příprava
 • hnojení
 • setí
 • ošetřování porostů během vegetace
 • sklizeň
 • posklizňová úprava
 • skladování obilovin, úprava zrna

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, odborný výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetovými zdroji

Metody názorně demonstrační:

 • sledování výukových prezentací
 • práce s interaktivní tabulí
 • sledování výukového videa

Metody dovednostně praktické:

 • rozpozná 10 předložených vzorků obilovin
 • během praktické výuky aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech

Učební činnosti

Žák:

1. Charakterizuje obiloviny a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky

 • sleduje odborný výklad a prezentaci učitele věnující se charakteristice a poznávání jednotlivých druhů obilovin pěstovaných v ČR
 • vyjmenovává druhy obilovin a přiřazuje jejich možné využití
 • připravuje se na poznávání obilovin v různých vývojových fázích s využitím vzorků semen, herbářových položek, obrázků a fotografií
 • určuje semena a rostliny v různých vývojových fázích
 • porovnává nároky jednotlivých obilovin na stanoviště
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)

2. Charakterizuje výživu a hnojení obilovin s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj luskovin

 • seznámí se s požadavky na živiny u obilovin
 • seznámí se se vzorky hnojiv a jejich použitím v rámci pěstování obilovin
 • spolupracuje na přípravě plánu hnojení pro konkrétní pozemek - při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)

3. Navrhuje technologický postup pěstování obilovin

 • sleduje prezentaci a odborný výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text se zásadami zemědělské praxe, prezentace, pracovní listy k pěstování obilovin)
 • pracuje se získanými informacemi, pracuje na návrhu technologického postupu se spolužáky
 • prezentuje technologický postup a zdůvodní řešení před třídou

4. Charakterizuje škodlivé činitele v porostech obilovin a ošetřování proti nim

 • seznamuje se, popisuje a určuje základní škodlivé činitele v porostech jednotlivých druhů obilnin (s využitím obrázků, fotografií, atlasů chorob a škůdců, v porostu)
 • posuzuje stav porostu obilnin na konkrétním pozemku, vyjmenovává a navrhuje možná opatření v ochraně rostlin, včetně mechanických zásahů
 • podle pokynu provádí zadané zákroky v porostu

5. Charakterizuje sklizeň a posklizňové úpravy obilovin

 • seznámí se s termíny sklizně vybraných obilovin a jejich výnosem
 • vyhodnotí dosahované výnosy obilovin
 • popíše technologii sklizně obilovin s využitím obrázků a textů
 • vykonává určené sklizňové práce a učí se je organizovat

6. Vede prvotní evidenci v zemědělském podniku

 • charakterizuje vedení evidence přípravků na ochranu rostlin a hnojiv, pomocných látek
 • pracuje s evidencí a vyhledává informace ke konkrétnímu pozemku, zaznamenává aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin do předložené evidence
 • seznámí se s Veřejným registrem půdy (LPIS) a vyhledává v něm zadaný blok/díl půdního bloku

7. Posoudí ekonomiku pěstování obilovin

 • vyjmenuje jednotlivé výnosové a nákladové položky týkající se pěstování obilovin
 • na zadaných příkladech hodnotí rentabilitu pěstování obilovin

8. Zajišťuje vedení pracovníků v zemědělském podniku

 • s využitím poznatků z ekonomiky vyjmenuje a vysvětlí hlavní druhy dokumentů používaných v pracovně právní oblasti
 • popíše a vysvětlí využití vnitropodnikových kalkulací prací v rostlinné výrobě
 • seznámí se s právními předpisy týkajícími se BOZP a požární ochrany, dodržuje je a kontroluje jejich dodržování u pracovníků v podniku
 • seznámí se se základními povinnostmi pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu
 • popíše postup poskytnutí první pomoci v případě zadaného úrazu nebo ohrožení zdraví

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučuje se vyučovat ve druhém nebo třetím ročníku. Výuka bude v případě předmětového uspořádání ŠVP probíhat ve vyučovacích předmětech pěstování rostlin a praxe.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • Písemné a ústní zkoušení
 • Samostatná práce žáků: referát, projekt (doporučení, nepovinné)
 • Praktické zkoušení zvládnutí činností

Ověřování probíhá ústně a písemně v rámci teoretické výuky ve vyučovacím předmětu pěstování rostlin. Hodnoceno je využívání odborné terminologie, odborná správnost odpovědí a schopnost aplikace poznatků.

V rámci výuky praxe jsou ověřovány především praktické dovednosti formou praktického předvedení žáky. Důraz je kladen na odbornou správnost, samostatnost. Hodnoceny jsou také dovednosti organizace práce při zajišťování činností v rostlinné výrobě a vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu.

Kritéria hodnocení

 • Žák vyjmenuje druhy obilnin pěstovaných v ČR a jejich využití
 • Žák rozpozná minimálně 4 druhy semen a minimálně 4 druhy rostlin obilnin v dané vývojové fázi
 • Žák popíše nároky jednotlivých druhů obilnin na stanoviště
 • Žák vysvětlí vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci obilnin
 • Žák popíše jednotlivé fenofáze obilovin (vzcházení, sloupkování, metání, kvetení, zralost)
 • Žák navrhne sortiment hnojiv s ohledem na danou obilninu
 • Žák popíše vhodnost aplikace organického hnojení k obilovinám
 • Žák popíše přihnojení obilovin za vegetace včetně listových hnojiv a stanoví vhodnou vývojovou fázi k přihnojení
 • Žák navrhne plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace a růst a vývoj obilovin na konkrétním pozemku
 • Žák popíše orebnou a bezorebnou technologii pro pěstování obilovin a jejich využití
 • Žák popíše technologii pro založení porostů obilovin
 • Žák popíše zařazení obilovin do osevního postupu
 • Žák popíše zásady správné zemědělské praxe pro pěstování obilovin
 • Žák popíše vhodnost a podmínky pro ekologickou produkci
 • Žák navrhne odrůdu a vhodný technologický postup pro pěstování zadané obilniny do určené lokality
 • Žák popíše a určí základní škodlivé činitele v porostech jednotlivých druhů obilovin a na předložených vzorcích nebo na obrazové dokumentaci
 • Žák popíše systém integrované ochrany rostlin pro obiloviny
 • Žák posoudí stav porostu obiloviny na konkrétním pozemku a navrhne případná opatření v ochraně rostlin, včetně mechanických zásahů a zadat pokyn k provedení konkrétního zákroku v porostu
 • Žák stanoví podmínky pro minimalizaci eroze půdy při pěstování kukuřice
 • Žák určí vhodný termín sklizně obilovin
 • Žák popíše technologii sklizně obilovin a zadá instrukce k provedení sklizně
 • Žák popíše ukazatele kvality provedení sklizně obilovin
 • Žák popíše posklizňovou úpravu obilovin
 • Žák popíše požadavky na skladování obilovin
 • Žák popíše záznam aplikace přípravků na ochranu rostlin do předložené evidence
 • Žák vyhledá zadaný blok/díl půdního bloku ve Veřejném registru půdy (LPIS)
 • Žák vyjmenuje kladné a záporné vlastnosti obilovin v rámci různých typů hospodaření
 • Žák určí jednotlivé nákladové položky pěstování obilovin a objasní možnosti jejich ovlivnění
 • Žák prokáže znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržuje je a kontroluje jejich dodržování u podřízených pracovníků v provozu

Pro splnění modulu je vyžadována úspěšnost minimálně 50%.

Doporučená literatura

KUCHTÍK, František. Pěstování rostlin 2: celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Třebíč: FEZ, 1995. ISBN 80-901789-1-X.

Pěstování rostlin I., 1999, Credit, 80-902295-7-3

Poznámky

délka modulu (16 hodin teorie, 16 hodin praxe)

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Kudrna. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné