Detail modulu Chovatel včel – posuzování stavu a kvality včelstva a včelích produktů

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Chovatel včel – posuzování stavu a kvality včelstva a včelích produktů

Kód modulu

41-m-4/AI60

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Chovatel včel (kód: 41-035-H)

Platnost standardu od

29. 04. 2019

Obory vzdělání - poznámky

 • 41-41-M/01 Agropodnikání
 • 41-43-M/02 Chovatelství
 • 41-51-H/02 Včelař
 • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář
 • 43-41-M/01 Veterinářství

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Žáci se naučí posoudit stav a kvalitu včelstva a včelího produktu a na základě zjištěných skutečností navrhnout, popř. provést potřebná opatření. Tento modul částečně připravuje pro složení zkoušky z profesní kvalifikace 41-035-H Chovatel včel.

Očekávané výsledky učení

Tento kvalifikační modul vychází z kompetence uvedené v profesní kvalifikaci 41-035-H Chovatel včel:

Posuzování stavu a kvality včelstva a včelích produktů

Konkretizované výsledky učení pro tento modul:

Žák:

 • Provede základní prohlídku včelstva
 • Navrhne a provede potřebná opatření na základě zjištěného stavu
 • Posoudí stav a kvalitu včelího produktu vizuálně a organolepticky
 • Posoudí stav a kvalitu včelího produktu laboratorně

Kompetence ve vazbě na NSK

41-035-H Chovatel včel:

 • Posuzování stavu a kvality včelstva a včelích produktů

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Prohlídka včelstva
 • Opatření
 • Stav a kvalita včelího produktu
 • Laboratorní rozbor včelího produktu

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, odborný výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetovými zdroji

Metody názorně demonstrační:

 • sledování výukových prezentací
 • práce s interaktivní tabulí
 • sledování výukového videa

Metody dovednostně praktické:

 • během praktické výuky aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech

 

Učební činnosti

Žák:

 1. Provede základní prohlídku včelstva - stanoví rozsah prohlídky dle ročního období, přítomnost matky, množství zásob, množství plodu, obsednutí včelami, matečníky - zužitkování, stav díla, zdravotní stav
 2. Navrhne a provede potřebná opatření na základě zjištěného stavu
 3. Stanoví rozsah zákroku a opatření dle ročního období, podletí - loupež, příprava na zimu, podzim - množství zásob, spojování včelstev, ochrana před škůdci
 4. Provede odběr vzorků, kontrolu česen, přípravu rámků, nástavků, zatavování mezistěn
 5. Provede v předjaří poslech, zhodnotí kritéria pro výběr snůškových včelstev
 6. Doplní zásoby, provede výběr chovných včelstev
 7. Provede protirojová opatření a rozšiřování včelstev
 8. Posoudí stav a kvalitu včelího produktu - barvu, vůně, tuhost, teplotu, chuť, konzistenci, přítomnost nečistot
 9. Porovná různé druhy medů
 10. Odhadne původ medu
 11. Posoudí stav a kvalitu včelího produktu laboratorně
 12. Používá refraktometr      

Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá v případě předmětového uspořádání ŠVP ve vyučovacích předmětech chov zvířat a praxe, případně v předmětu odborný výcvik (v případě využití v oboru vzdělání kategorie H). Doporučuje se vyučovat ve třetím ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • Písemné a ústní zkoušení
 • Samostatná práce žáků: referát, projekt (doporučení, nepovinné)
 • Praktické zkoušení zvládnutí činností

Ověřování probíhá ústně a písemně v rámci teoretické výuky ve vyučovacím předmětu chov zvířat. Hodnoceno je využívaní odborné terminologie, odborná správnost odpovědí a schopnost aplikace poznatků.

V rámci výuky odborné praxe (nebo odborného výcviku v případě oboru vzdělání kategorie H) jsou ověřovány především praktické dovednosti formou praktického předvedení žáky. Důraz je kladen na odbornou správnost, samostatnost. Hodnoceny jsou také dovednosti organizace práce

Kritéria hodnocení

 • Žák provede základní prohlídku včelstva
 • Žák navrhne vhodné opatření a správně provede potřebná opatření na základě zjištěného stavu
 • Žák posoudí stav a kvalitu včelího produktu vizuálně a organolepticky
 • Žák posoudí stav a kvalitu včelího produktu laboratorně

Pro splnění tohoto modulu je vyžadována úspěšnost minimálně 50%.

Doporučená literatura

http://www.elearning-sshlfrydlant.cz

REJNIČ, J., HARAGSIN, K., REKOŠ, K. Včelařství. Praha: Institut výchovy a vzdělávání, MZVž ČSSR, 1987

VESELÝ, Vladimír. Včelařství. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Brázda, 2003, 270 s. ISBN 80-209-0320-8.

VESELÝ, Vladimír, František KAMLER a Dalibor TITĚRA. Produkce kvalitního medu. VÚVč: Dol, 2006.

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH [online]. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2011 [cit. 2013-06-22]. Dostupné z: http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace/Cizorode_latky_final.pdf

BUREŠOVÁ, Alena. CHEMPOINT. Fyzikálně-chemické vlastnosti medu [online]. [cit. 2013-06-22]. Dostupné z: http://www.chempoint.cz/fyzikalne-chemicke-vlastnosti-medu

Včelí med, výroba a prodej medu. In: JSG med a.s. [online]. [cit. 2013-06-22]. Dostupné z: http://www.jsgfood.cz/cz/

http://www.beedol.cz/

http://www.svscr.cz/

http://www.vcelky.cz

Poznámky

(10 hodin teorie, 10 hodin praxe)

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Kudrna. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné