Detail modulu Vodorovné nosné konstrukce

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Vodorovné nosné konstrukce

Kód modulu

36-m-3/AI50

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

E (tříleté, EQF úroveň 3)

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Skupiny oborů

36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie

Komplexní úloha

Vodorovné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce

Obory vzdělání - poznámky

36-67-E/01 Zednické práce

36-51-E/01 Dlaždičské práce

36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

36-59-E/01 Podlahářské práce

36-62-E/01 Sklenářské práce

36-64-E/01 Tesařské práce

36-67-E/02 Stavební práce

36-69-E/01 Pokrývačské práce

36-67-H/01 Zedník

36-52-H/01 Instalatér

36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení

36-54-H/01 Kameník

36-56-H/01 Kominík

36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací

36-59-H/01 Podlahář

36-62-H/01 Sklenář

36-63-H/01 Štukatér

36-64-H/01 Tesař

36-65-H/01 Vodař

36-66-H/01 Montér suchých staveb

36-67-H/02 Kamnář

36-69-H/01 Pokrývač

39-41-H/01 Malíř a lakýrník

23-55-H/01 Klempíř

36-44-L/51 Stavební provoz

Délka modulu (počet hodin)

8

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Předpokladem zdárného zvládnutí tohoto modulu jsou znalosti získané ve vzdělávacích modulech Železobeton, Cihlářské výrobky; Doplňkové stavební materiály - dřevo, kovy, plasty; Svislé nosné konstrukce.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE přinese žákům odborné znalosti a vědomosti potřebné pro vlastní realizaci vodorovných nosných konstrukcí – stropů s využitím znalostí modulů z oblasti materiálů. Modul VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE rovněž propojuje poznatky z ostatních vzdělávacích modulů z oblasti výstavby pozemních staveb.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • orientuje se v základních konstrukčních systémech staveb
 • orientuje se v jednotlivých typech stropů
 • orientuje se ve vlastnostech stropních konstrukcí a v materiálech
 • rozlišuje jednotlivé typy stropních konstrukcí
 • orientuje se v tepelných a zvukových izolacích
 • pracuje s pojmy trám, deska, průvlak, uložení, podepření
 • rozlišuje druhy stropů z železobetonových plných desek a dutinových stropních desek
 • rozlišuje prefa – monolitické stropy
 • rozlišuje hřibové stropy
 • rozlišuje trámové stropy a stropy žebrové
 • rozlišuje trámové stropy bez průběžných tlačených desek
 • orientuje se v konstrukci stropů s ocelovými nosníky
 • orientuje se ve stropech s využitím profilovaných plechů
 • rozlišuje druhy dřevěných stropů v závislosti na skladbě konstrukce
 • popíše jednotlivé konstrukce a prvky stropů
 • orientuje se ve výkresu a dokáže popsat zachycenou konstrukci stropů
 • orientuje se ve výkresu vodorovných nosných konstrukcí, dokáže rozlišit rozdíl mezi trámem, průvlakem deskou
 • vyhledává potřebné technické informace pro stropní konstrukce na internetu
 • popíše BOZP při pracích ve výškách

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

 1. Princip skladby stropů v závislosti na podporách
 2. Konstrukční prvky stropů
 3. Klenby – cihelné, železobetonové skořepiny
 4. Dřevěné stropní konstrukce – spalné, polospalné
 5. Železobetonové stropy – monolitické, bednění
 6. Železobetonové stropy – prefabrikované, montované
 7. Stropy „spřažené“ – filigránové
 8. Stropy sklobetonové
 9. Stropy systémové keramické – (Heluz, Porotherm)
 10. Stropy systémové – lehký beton (Ytong, Xella…)
 11. Nové typy stropních konstrukcí  - nové technologie – princip skrytého (ztraceného) bednění
 12. Stropy do válcovaných profilů
 13. Spřažené stropy s trapézovými plechy

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad),
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse),
 • metody práce s učebnicí, odborným textem, odborným časopisem, výkresovými podklady

Metody názorně demonstrační:

 • čtení stavebních výkresů různých formátů a měřítek
 • použití dataprojektoru a podkladů v elektronické verzi
 • využití názorných příkladů z praxe

Výkladová a teoretická část:

 • Sleduje výklad
 • Pracuje s obrazem
 • Kreslí druhy stropů, způsoby uložení a ztužení objektu
 • Pracuje s materiálem, umí spočítat spotřebu materiálu na řešené stropy
 • Pracuje s OOP

Procvičení, osvojení:

 • Orientuje se ve výkresu, schématu vodorovných nosných konstrukcí
 • Rozlišuje a kreslí druhy čar – chápe roviny řezu, skladbu stropních desek, osazení trámových (nosníkových) prvků
 • Dodržuje formáty výkresů v závislosti na velikosti objektu
 • Zpracovává popisové pole
 • Orientuje se ve výkresech dle způsobu pohledu, řezu

Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá ve vyučovacím předmětu stavební konstrukce, průřezový modul pro obory vzdělání ze skupiny 36 stavebnictví, ideálně v 1. nebo 2. ročníku. Ve 3. ročníku pak ověřit čtením dokumentace její pochopení a porozumění tak, aby mohlo být realizováno v praxi.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Žák v rámci teoretické výuky pracuje s výkresy a náčrty, správně určuje a vyhledává zadané úkoly. Výsledky žáků se kontrolují a hodnotí průběžně. Slovním rozborem a následnou známkou jsou hodnoceny výkresy vodorovných nosných konstrukcí, na kterých žáci samostatně pracují.

U žáků jsou dále hodnoceny vědomosti i dovednosti prostřednictvím dalších grafických prací, práce s výkresovou dokumentaci, technickými listy výrobců, ČSN. Na grafických pracích je hodnocena stránka obsahová i estetická.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení vycházejí z platných RVP rozpracovaných do ŠVP.

Hodnotí se známkou:

Stupeň 1 (výborný)

Žák pracuje s požadovanými termíny, znaky a symboly uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy a zákonitosti mezi nimi.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák pracuje s požadovanými termíny, znaky a symboly v podstatě uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy a zákonitosti mezi nimi.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných termínů, znaků, symbolů a zákonitostí nepodstatné mezery

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných termínů, znaků, symbolů a zákonitostí závažné mezery.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované termíny, znaky, symboly a zákonitosti neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery.

Do celkového hodnocení žáka učitel zahrne:

aktivitu na vyučování

správnost používané terminologie

samostatnost

věcná správnost plnění zadaných úkolů

správnost výběru norem

vhodnost výběru podkladů k vypracování

dodržování technologických postupů

dodržování časového plánu vypracování zadání

estetické zpracování zadání

Doporučená literatura

FLEISS, GANGL, GRAF, a kol. Stavební nauka. schváleno MŠMT – ČR, ISBN 80-902110-6-3

Elektronické učebnice učiliště Bosonohy – volně k dispozici na stránkách školy

PODLENA, Václav. Zednické práce Technologie 1. ročník OU, Praha, Parta 2001

Poznámky

Doporučené rozvržení hodin:

 • teoretické vyučování: 8 hodin
 • praktické vyučování: 8 hodin

Vlastní výkresové podklady

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jaroslava Lorencová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné