Detail modulu Technická zařízení budov

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Technická zařízení budov

Kód modulu

36-m-3/AI47

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

36-47-M/01 Stavebnictví

36-67-H/01 Zedník

36-66-H/01 Montér suchých staveb

36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

36-52-H/01 Instalatér

36-44-L/51 Stavební provoz

 

Délka modulu (počet hodin)

8

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Jde o vstupní modul bez nutnosti vazby na předcházející moduly

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Ve vzdělávacím modulu Technická zařízení budov se žák seznámí s problematikou rozvodů vnitřních instalací - vodovodu, kanalizace a plynovodu. Naučí se správně volit materiály pro provedení vnitřních instalací. Získá přehled o zásadách dimenzování vnitřních rozvodů vody, plynu a odvodu dešťových a splaškových vod.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • orientuje se v základních principech úpravy vody
 • popíše zásady provedení vodovodní přípojky
 • popíše zásady návrhu vnitřního vodovodu zjednodušenou metodou a podle ČSN 75 54 55
 • orientuje se v problematice dimenzování velikosti hygienických zařízení
 • popíše zásady návrhu vnitřní dešťové kanalizace a možnosti využívání dešťových vod
 • popíše hlavní zásady při návrhu a provedení vnitřní kanalizace
 • orientuje se ve způsobech čištění odpadních vod i v platné legislativě v této oblasti
 • rozlišuje jednotlivé typy stokových sítí
 • charakterizuje jednotlivé druhy plynů z hlediska fyzikálních a chemických vlastností a použitelnosti
 • orientuje se v právních předpisech a požadavcích na plynové zařízení
 • uvede zásady bezpečného připojených plynových spotřebičů na spalinovou cestu
 • orientuje se v problematice technických norem a problematice přejímání technických předpisů upravujících požadavky na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví lidí a životní prostředí

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Technická zařízení budov

 • základní charakteristika vody
 • vnitřní vodovody
 • dimenzování potrubí
 • sanitární technika a zařizovací předměty
 • vnitřní dešťová kanalizace
 • kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace
 • žumpy, septiky, čistírny odpadních vod
 • kanalizace pro veřejnou potřebu
 • recyklace odpadních vod
 • vlastnosti plynných paliv
 • základních zákony, normy a vyhlášky z oblasti vyhrazených plynových zařízení
 • navrhování, provádění a připojování plynových spotřebičů a zařízení na spalinovou cestu
 • technické požadavky na výrobky dle zákona 22/1997 Sb.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad),
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse),
 • metody práce s učebnicí, odborným textem, odborným časopisem, výkresovými podklady

Metody názorně demonstrační:

 • čtení stavebních výkresů TZB
 • použití diaprojektoru a podkladů v elektronické verzi
 • využití názorných příkladů řešení vnitřních instalací z praxe

Při výkladové a teoretické části výuky žák:

 • sleduje výklad
 • zakresluje a čte TZB v projektové dokumentaci
 • navrhuje vhodný materiál pro konkrétní vnitřní rozvod a spočítá spotřebu materiálu
 • popíše zásady BOZP při provádění vnitřních rozvodů

Při procvičení a osvojení učiva se žák:

 • orientuje ve výkresu TZB, v rozvodu vnitřních instalací
 • samostatně vyhledává v katalozích výrobců zařizovací vhodné zařizovací předměty
 • pracuje s internetem, kde vyhledá a doporučí vhodný materiál pro zadanou část TZB

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučení k zařazení do učebního plánu pro 3. ročníky oborů vzdělání

36-47-M/01 Stavebnictví

36-67-H/01 Zedník

36-66-H/01 Montér suchých staveb

36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

36-52-H/01 Instalatér

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Výsledky žáků se kontrolují a hodnotí průběžně. Hodnoceny jsou výkresy TZB na kterých žáci samostatně pracují a to slovním rozborem a následnou známkou. U žáků jsou hodnoceny vědomosti i dovednosti prostřednictvím grafických prací, práce s výkresovou dokumentaci TZB, technickými listy výrobců TZB a znalostí základních ČSN. Na grafických pracích je hodnocena stránka obsahová i estetická.

Kritéria hodnocení

Hodnocení:

 • Výborně: vzorná úprava samostatnost i správnost řešení
 • Chvalitebně: pěkná úprava a drobné nedostatky řešení
 • Dobrý: správnost řešení, ale nevzhledná úprava, s dopomocí, více chyb v řešení
 • Dostatečný: nepěkná úprava neúplné řešení, chyby, zakreslování s dopomocí
 • Nedostatečný: nečitelné, nevzhledné, podstatné chyby

Doporučená literatura

TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie I: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 6., přepracované vydání Praha: Sobotáles, 2005, 123 s. ISBN 80-86817-09-1.

Výkresy zdravotních instalací pro 1. a 3. Racek Josef, Novák Vítězslav, Antuška Jaroslav

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Štuknerová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné