Detail modulu Skladník

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Skladník

Kód modulu

66-m-3/AI35

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

kvalifikační

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

66 - Obchod

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Skladník (kód: 66-002-H)

Obory vzdělání - poznámky

 • 66-51-H/01 Prodavač
 • 66-41-L/01 Obchodník

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Učivo modulu vytváří prostor pro aplikaci praktických dovedností z oblasti evidence a skladování zásob a přispívá k aktivnímu přístupu žáků ke své odborné profesní kariéře. Žáci budou připraveni pro složení zkoušky z profesní kvalifikace 66-002-H Skladník.

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z profesní kvalifikace Skladník (kód:66-002-H).

 • posoudí kvalitu zboží při jeho příjmu od dodavatele
 • vede evidenci o pohybu zásob a připraví podklady pro objednávku
 • provede inventarizaci podle zadaných postupů a kritérií
 • vyskladní zboží zákazníkovi
 • vyplní dokumentaci spojenou s prodejem a odběrem zboží
 • předvede balení zboží způsobem odpovídajícím druhu a vlastnostem zboží
 • provede přejímku zásob
 • vyhotoví a eviduje doklady spojené s manipulací zásob
 • manipuluje se strojovým zařízením a přístroji v obchodně provozní jednotce
 • pracuje s příslušnou oborovou legislativou

Kompetence ve vazbě na NSK

66-002-H Skladník

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Příjem zásob
 • Skladování zásob
 • Evidence zásob
 • Inventarizace zásob

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (vysvětlování, popis, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetem

Metody praktické:

 • aplikace teoretické poznatků na praktických příkladech s odbornou podporou učitele
   

Učební činnosti

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu vyučujícího
 • při své činnosti uplatňuje práci s odborným textem
 • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • konzultuje danou problematiku s vyučujícím
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu
 • zpracované zadání prezentuje před třídou a vyučujícím

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

1) Posoudí kvalitu zboží při jeho příjmu od dodavatele

 • odborně aplikuje získané poznatky do zadaného úkolu
 • samostatně nebo ve skupině žáků posoudí kvalitu zboží od dodavatele
 • ve spolupráci s učitelem sestaví případnou reklamaci vůči dodavateli

2) Vede evidenci o pohybu zásob a připraví podklady pro objednávku

 • samostatně vede evidenci o pohybu zásob
 • vyhledá příslušné dokumenty na internetu
 • ve skupině žáků si připraví podklady pro objednávku
 • prezentuje své výsledky před třídou

3) Provede inventarizaci podle zadaných postupů a kritérií

 • ve skupině žáků si připraví rozhovor, na kterém bude prezentovat profesionální přístup komunikace s dodavatelem
 • ve spolupráci s učitelem vysvětlí proces inventarizace
 • ve skupině žáků provede inventuru na stanoveném vzorku zásob
 • zkontroluje si správnost výsledků
   

4) Vyskladní zboží zákazníkovi

 • samostatně na zvoleném vzorku vyskladní zboží zákazníkovi
 • senzoricky zkontroluje stav neporušenosti obalů
 • ve skupině žáků společně vyplňují příslušnou dokumentaci
 • ve spolupráci s učitelem zkontroluje správnost výsledků

5) Vyplní dokumentaci spojenou s prodejem a odběrem zboží

 • spolupracuje s učitelem při výběru dokumentace
 • na zvoleném příkladu vyplní příslušnou dokumentaci spojenou s prodejem a odběrem zboží
 • spolupracuje ve skupině žáků

6) Předvede balení zboží způsobem odpovídajícím druhu a vlastnostem zboží

 • popíše odpovídající způsob balení zboží
 • samostatně nebo ve skupině žáků předvede vhodný způsob balení pro různé druhy zboží
 • ve spolupráci s učitelem zhodnotí své rozhodnutí

7) Provede přejímku zásob

 • provede kvantitativní, kvalitativní a sortimentní přejímku zboží
 • zkontroluje si správnost svých výsledků

8) Vyhotoví a eviduje doklady spojené s manipulací zásob

 • ve skupině žáků vyplní příslušnou dokumentaci spojenou s manipulací zásob
 • samostatně popíše a vysvětlí použití jednotlivých dokladů
 • své rozhodnutí konzultuje s učitelem

9) Manipuluje se strojovým zařízením a přístroji v obchodně provozní jednotce

 • sleduje prezentaci učitele
 • charakterizuje, jak vhodně používat strojové zařízení a přístroje
 • dle zadání popíše manipulaci se strojovým zařízením a přístroji
 • své rozhodnutí zdůvodní před učitelem
 • při manipulaci s mechanizačním prostředkem respektuje BOZP

10) Pracuje s příslušnou oborovou legislativou

 • samostatně vyhledá oborovou legislativu na internetu
 • ve skupině žáků vysvětlí funkci kontrolních orgánů
 • své rozhodnutí konzultuje s učitelem

Zařazení do učebního plánu, ročník

Tento kvalifikační modul má vazbu na obsahový okruh Technika prodeje uvedený v rámcovém vzdělávacím programu pro obor vzdělání 66-51-H/01 Prodavač a také na obsahový okruh Obchodní provoz v RVP pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník. Doporučujeme zařadit výuku tohoto modulu do druhého nebo třetího ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení: znalosti a jejich aplikace se ověří formou otevřených otázek. Písemné ověřování probíhá v rámci teoretické výuky. Hodnoceno je využívání odborné terminologie, odborná správnost odpovědí a schopnost aplikace poznatků. Zkoušení probíhá na uvedená témata:

 • evidence zásob
 • inventarizace
 • manipulační prostředky a přístroje
 • dokumentace spojená se skladovými zásobami

Praktické předvedení probíhá v rámci výuky odborného výcviku, kdy jsou ověřovány především praktické dovednosti formou praktického předvedení žáky.

 

 

Kritéria hodnocení

Písemné zkoušení: žák získá maximálně 50 bodů, s ohledem na konkrétní témata:

 • evidence zásob – maximálně 10 bodů
 • inventarizace – 10 bodů
 • manipulační prostředky a přístroje – 20 bodů
 • dokumentace spojená se skladovými zásobami – 10 bodů

U písemného zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů, samostatnost při prezentaci a schopnost obhajoby výsledku.

Žák uspěl při dosažení alespoň 20 bodů u písemného zkoušení.

Praktické předvedení: důraz je kladen na odbornou správnost, samostatnost. Hodnoceny jsou také dovednosti organizace práce při zajišťování skladových činností. Žák splnil v případě minimální 50% úspěšnosti.

 

Žák modul nesplní v případě nedosažení požadované minimální bodové hranice.

Další podmínkou splnění modulu je účast ve výši 10 hodin.

 

Doporučená literatura

NOVOTNÝ, Mojmír. Obchodní provoz pro Střední odborná učiliště, 1. vyd. PRAHA: Fortuna, 2007. ISBN 80-7168-845-2

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Prausová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné