Detail modulu Tenkovrstvé omítky

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Tenkovrstvé omítky

Kód modulu

36-m-3/AI34

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

E (tříleté, EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie

Komplexní úloha

Tenkovrstvé omítky

Obory vzdělání - poznámky

36-67-E/01 Zednické práce

36-51-E/01 Dlaždičské práce

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

36-59-E/01 Podlahářské práce

36-67-E/02 Stavební práce

36-69-E/01 Pokrývačské práce

36-67-H/01 Zedník

36-52-H/01 Instalatér

36-54-H/01 Kameník

36-56-H/01 Kominík

36-59-H/01 Podlahář

36-63-H/01 Štukatér

36-66-H/01 Montér suchých staveb

36-67-H/02 Kamnář

36-44-L/51 Stavební provoz

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Předpokladem zdárného zvládnutí tohoto modulu jsou znalosti získané ve vzdělávacím modulu Malty a maltové směsi

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Žáci získají odborné vědomosti z oblasti základních stavebních materiálů a výrobků, především lepidel, maltových směsí a materiálů pro provádění tenkovrstvých omítek, se kterými se budou dále setkávat při studiu i při praktické činnosti v oboru.

Modul směřuje k získání znalostí, vědomostí i praktické zručnosti a vzájemných vztahů mezi stavebními materiály a výrobky, včetně praktického využití a o jejich použití ve stavební výrobě.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • orientuje se v termínech, jako jsou pojiva, stavební lepidla a stěrkové hmoty
 • specifikuje jednotlivé materiály používané pro tenkovrstvé omítky
 • určí jejich možnosti použití a vyjmenuje rozdíly mezi nimi
 • rozlišuje pojiva vzdušná a hydraulická pro použití u tenkovrstvých omítek
 • popíše vlastnosti stavebních lepidel
 • rozlišuje klasická a flexibilní lepidla
 • popíše možnosti použití klasických a flexibilních lepidel a negativní účinek při jejich záměně
 • samostatně pracuje s katalogy a s technickými listy výrobců
 • na internetových stránkách vyhledává hmoty zadaných parametrů pro konkrétní aplikace
 • ovládá technologický postup provádění tenkovrstvých omítek včetně přípravy různorodého podkladu a výběru vhodného materiálu pro jejich provedení
 • volí konečné vrstvy dle požadavků zákazníka (štuková omítka, nátěr) nebo vzhledem k podkladům z technické zprávy stavby

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Tenkovrstvé omítky

 • základní rozdělení pojiv (vzdušná a hydraulická)
 • výroba štukové malty
 • suroviny používané pro výrobu pojiv
 • nářadí pro manipulaci s pojivy
 • BOZP při hašení vápna
 • doprava a skladování pojiv
 • druhy maltových směsí a jejich složení
 • doprava a skladování maltových směsí pytlovaných
 • ruční a strojní příprava maltových směsí
 • hotové maltové směsi již namíchané v nádobě, použití a postup zpracování
 • druhy, použití a zpracování stavebních lepidel
 • uskladnění stavebních lepidel
 • BOZP při práci se stavebními lepidly
 • stavební lepidla nižší třídy, (tzv. klasická lepidla)
 • flexibilní lepidla
 • speciální lepidla pro aplikaci armovací tkaniny
 • technologický postup při provádění tenkovrstvých omítek
 • technické listy lepidel
 • vhodné a nevhodné podklady pro tenkovrstvé omítky
 • BOZP při realizaci tenkovrstvých omítek

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Základní teoretické znalosti jsou prezentovány formou přednášek, práce s učebnicí, doplněné o názorné ukázky jednotlivých stavebních materiálů a výrobků i s pomocí multifunkční tabule a internetu pomoci videí.

Praktické procvičení práce s katalogy a technickými listy výrobců při vyhledávání výrobků zadaných parametrů.

Semináře se zástupci firem, které vyrábí nebo pracují s jednotlivými stavebními materiály. Exkurze do výrobního závodu vyrábějícího pojiva či lepidla a seznámení se s výrobním programem nebo návštěva stavebnin s odbornou přednáškou jak k materiálům používaných u tenkovrstvých omítek, tak i k technologickému postupu provádění tohoto druhu omítky pro různé podklady.

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučení k zařazení do UP pro 2. ročník oborů vzdělání skupiny 36

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ústně – popis vlastností jednotlivých stavebních materiálů, druhy pojiv a jejich získávání, druhy a použití lepidel pro aplikaci armovací tkaniny, technologický postup provádění tenkovrstvých omítek na různé podklady

Písemně – práce s technickými listy výrobců, vyhledání konkrétního výrobku a popis jeho vlastností a použití ať u pojiv, tak i lepidel, BOZP při práci s pojivy a lepidly, technologický postup provádění tenkovrstvých omítek na různých podkladech

Kritéria hodnocení

Při ústní zkoušce správnost a výstižnost formulací odpovědí.

Při zkoušce písemné práce s technickými listy výrobců a správnost odpovědí na dané otázky

Hodnocení:

 • Výborně:     100 - 85 % správných odpovědí
 • Chvalitebně:  84 - 70 % správných odpovědí
 • Dobře:           69 - 50 % správných odpovědí
 • Dostatečně:   49 - 30 % správných odpovědí
 • Nedostatečně: 29 - 0 % správných odpovědí

Doporučená literatura

DĚDEK, M., VOŠICKÝ, F. Stavební materiály pro 1. ročník SPŠ. Praha, Sobotáles 2001

Technické listy výrobců

LIŠKA, J. Materiály, učebnice pro odborná učiliště, obor zednické práce. Parta 2003, ISBN 80-7320-040-6

PODLENA V. Zednické práce. Technologie pro 2. a 3.ročník učebního oboru 36-67-E/001. Parta 2003. ISBN 80-7320-018-X

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Stanislav Vedra. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné