Detail modulu Desetiprstová hmatová metoda III

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Desetiprstová hmatová metoda III

Kód modulu

63-m-4/AI14

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

78 - Obecně odborná příprava

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

78-41-M/02 Ekonomické lyceum

63-41-M/02 Obchodní akademie

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování modulů Desetiprstová hmatová metoda I, Desetiprstová hmatová metoda II.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Obecným cílem modulu je seznámit žáky s klávesovými zkratkami a korekturními značkami.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • upravuje text podle vyznačených korektur,
 • orientuje se v textu pomocí klávesových zkratek.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • klávesové zkratky
 • korekturní značky

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • využití informační a komunikační technologie (výuka probíhá v učebně s výpočetní technikou)
 • používaní textového editoru
 • využití učebnic, odborných časopisů, připravených textů a obchodních písemností s korekturními značkami
 • soutěže

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník nebo 2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Způsob ověřování výsledků:

 • úprava textů s vyznačenými korekturními značkami v časovém limitu,
 • úprava obchodních písemností dle vyznačených korekturních značek.

Kritéria hodnocení

 • provedení korektur v souvislých textech
 • oprava obchodních písemností dle zadaných korektur

Celkové hodnocení uspěl – neuspěl

Uspěl:

 • žák provedl korektury s pomocí klávesových zkratek v zadaném limitu

Celkové hodnocení nesmí být nižší než 50 %.

Doporučená literatura

časopis Rozhledy (NÚV – STÚ)

 Levová, J. – Slavíčková, M. – Valešová, I. Korektura textu – (NÚV – STÚ)

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Milena Bonhardová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné