Detail modulu Vnitrofiremní komunikace a týmová práce

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Vnitrofiremní komunikace a týmová práce

Kód modulu

63-m-4/AA69

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

78 - Obecně odborná příprava

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování modulů Podnikáme, Jsme zaměstnanci.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je teoreticky i prakticky seznámit žáky se základy komunikačních dovedností – verbální, neverbální komunikací, pozitivní komunikací, typologií osobnosti z pohledu komunikace, přenosy informací, naslouchání, dotazování a komunikace v týmu, což bude uvedeno na konkrétních případech z praxe.

Cílem modulu je prohloubení odborných kompetencí směřujících k pracovnímu uplatnění, podnikatelským aktivitám a prohloubení odborných znalostí žáků v oblasti efektivní komunikace, což má přímý vliv na uplatnitelnost absolventů na trhu práce a začlenění do pracovních kolektivů. Po ukončení modulu žák bude schopen využít principů komunikačních dovedností ke zvýšení výkonnosti a synergie v týmu, podpořit týmovou spolupráci a toto převést do praxe, bude obeznámen s nástroji efektivní komunikace a podle osobnostní typologie bude vědět, kde má své úskalí v komunikaci a co může a jak vědomě uplatňovat ve své vlastní komunikaci i v komunikaci v týmu. Vědomě bude schopen pracovat s různými typy osobností v komunikační rovině v kombinaci se svým osobnostním typem. Tyto dovednosti  bude připraven optimálně využít v pracovním i osobním životě, tak aby se co nejlépe uplatnil na trhu práce.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • Pochopení svého základního komunikačního typu a komunikačních úskalí v komunikaci s druhými lidmi
 • Seznámí se s existencí základních osobnostních typů, které se projevují v komunikaci a potřebou vědomého přizpůsobování komunikace různým osobnostním typům pro zlepšení pochopení mezi lidmi
 • Bude schopen vnímat individuální odlišnosti členů týmu
 • Seznámí se s technikami rozhodování v konfliktní situaci a především technikám, jak takovým situacím co nejefektivněji předcházet
 • Zvládne podpořit vzájemné pochopení a porozumění, spolupráci a sdílení zkušeností mezi členy týmu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Verbální a neverbální komunikace
 • Typologie osob v komunikaci a jak jim přizpůsobit taktiku jednání
 • Předcházení konfliktům a zásady asertivního jednání
 • Základní procesy v týmu
 • Budování důvěry v týmu
 • Týmové role a jejich využití pro výsledek

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • vzájemná komunikace mezi žáky a učitelem a žáky
 • jednoduché testy pro sebepoznání svých silných a slabých stránek v komunikaci
 • problémové úlohy – tematicky zaměřené
 • simulace pracovních situací
 • výklad
 • beseda s odborníkem
 • řešení závěrečné případové studie

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník, případně 4. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • průběžné, formativní hodnocení žáků (slovní)
 • písemné ověření
 • vzájemné hodnocení žáky
 • zpracování závěrečné studie, hodnoceno slovně

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení:

 • komplexnost řešení problematiky
 • schopnost týmové spolupráce

Celkové hodnocení – uspěl – neuspěl

Uspěl – absolvoval písemnou práci, osobně se účastnil 75 % problémových úloh a simulací, zpracoval závěrečnou případovou studii (lze v týmu)

Doporučená literatura

Umění úspěšné komunikace (autoři Andreas Basu, Faust Liane, nakladatelství Grada)

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Klínský. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné