Detail modulu Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat

Kód modulu

41-m-4/AH69

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Pohlavní soustava

Obory vzdělání - poznámky

 • 41-41-M/01 Agropodnikání
 • 41-43-M/02 Chovatelství

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Žáci se seznámí s významným anatomickým názvoslovím, s popisem a funkcí orgánových soustav savců i ptáků. Učivo tohoto modulu je předpokladem pro další výuku – např. modul Obecná zootechnika, modul Výživa a krmení hospodářských zvířat a pro výuku modulů specializovaných chovů hospodářských zvířat (Chov skotu, Chov prasat atd.)

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • vysvětlí základní anatomické názvosloví a popíše krajiny těla koně, skotu, prasete
 • rozezná jednotlivé tkáně, vyjmenuje orgány a uvede, kde se nacházejí
 • popíše stavbu a vysvětlí funkci kosterní soustavy skotu, koně, prasete
 • popíše stavbu a vysvětlí funkci svalové soustavy
 • popíše stavbu a vysvětlí funkci dýchací soustavy
 • popíší trávicí soustavu všežravců a přežvýkavců
 • popíše stavbu a vysvětlí funkci oběhové soustavy
 • popíše stavbu a vysvětlí funkci močové soustavy
 • popíše stavbu a vysvětlí funkci kožní soustavy
 • popíše stavbu a vysvětlí funkci í nervové soustavy
 • popíše stavbu a vysvětlí funkci smyslové soustavy
 • vysvětlí význam hormonů a charakterizuje soustavu žláz s vnitřní sekrecí
 • popíše stavbu a vysvětlí funkci pohlavní soustavy samců a samic
 • popíše stavbu a vysvětlí funkci mléčné žlázy samic hospodářských zvířat
 • vysvětlí rozdíly mezi ptáky a savci

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1.  Základní anatomické názvosloví
 • roviny a směry na těle zvířat
 1. Krajiny těla hospodářských zvířat
 • krajiny těla koně, skotu, prasete
 1. Tkáně 
 • tkáně epitelové
 • tkáně budovací
 • tkáně trofické
 • tkáně svalové
 • tkáň nervová
 1. Kosterní soustava
 • význam
 • kostra krávy, koně, prasete
 1. Svalová soustava

 • význam
 • významné svaly hospodářských zvířat
 • práce svalů 
 1. Dýchací soustava
 • význam
 • popis a funkce orgánů
 1. Trávicí soustava 
 • význam
 • popis a funkce orgánů
 • rozdíl trávení mezi monogastrickými a polygastrickými zvířat, vliv na krmení hospodářských zvířat
 • trávicí žlázy
 1. Oběhová soustava
 • význam
 • složení krve a lymfy
 • krevní a lymfatický oběh
 1.  Močová soustava
 • význam
 • ledvina - popis, funkce
 • odvodné cesty močové
 1. Kožní soustava

 • význam
 • stavba kůže
 • kožní útvary
 1. Nervová soustava
 • význam, části nervové soustavy
 • reflexy, reflexní oblouk
 1. Smyslová soustava
 • ústrojí zrakové
 • ústrojí sluchové
 • ústrojí čichové
 • čich (trávicí soustava), hmat (kožní soustava)
 1. Soustava žláz s vnitřní sekrecí
 • význam
 • orgány, hormony
 1. Pohlavní soustava
 • samčí pohlavní soustava
  • význam, orgány, hormony
 • samičí pohlavní soustava
  • význam, orgány, hormony
  • říje
  • způsoby připouštění
  • proces oplodnění
  • březost (délka u jednotlivých druhů hospodářských zvířat)
  • plodové obaly
  • typy placenty
 1. Mléčná žláza
 • význam, popis, proces spouštění mléka
 1. Rozdíl mezi ptáky a savci
 • trávicí soustava
 • pohlavní soustava
 • dýchací soustava
 • peří

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, odborný výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetovými zdroji

Metody názorně demonstrační:

 • sledování výukových prezentací
 • práce s interaktivní tabulí
 • sledování výukového videa

Metody dovednostně praktické:

 • poskládání modelu hospodářského zvířete
 • poskládání modelu trávicí soustavy
 • během praktické výuky aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech

Učební činnosti žáků

Žák:

 1. Vysvětlí základní anatomické názvosloví a popíše krajiny těla koně, skotu, prasete
 • sleduje odborný výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • ve spolupráci s učitelem ukáže na anatomickém modelu zvířete rovinu mediální, horizontální, příčnou
 • ve spolupráci s učitelem ukáže na obrázku nebo anatomickém modelu směr aborální, orální, proximální, distální, laterální, mediální
 • ve spolupráci s učitelem na obrázku nebo anatomickém modelu zvířete vyjmenuje a popíše krajiny koně, skotu a prasete
 • pracuje se získanými informacemi, které využívá při popisu zadaného úkolu na obrázku nebo anatomickém modelu
 • prezentuje a zdůvodní své výsledky před třídou
 • zkontroluje si správnost výsledků
 1. Rozezná jednotlivé tkáně, vyjmenuje orgány a uvede, kde se nacházejí
 • sleduje odborný výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • ve spolupráci s učitelem vyjmenuje orgány a na anatomickém modelu skotu (koně, prasete) ukáže, kde se nacházejí
 • vysvětlí postup své práce s mikroskopem
 • s využitím mikroskopu rozezná tkáně a popíše:
  • epitely krycí: jednovrstevné (plíce, ledviny, střevo) a vícevrstevné (kůže, jazyk); epitely žlázové (exokrinní a endokrinní)
  • budovací tkáně: vaziva, chrupavky kosti
  • trofické tkáně: krev, mízu
  • svalovou tkáň: hladkou, žíhanou, srdeční svalovinu
  • nervovou tkáň: stavbu neuronu
 • pracuje se získanými informacemi
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu
 1. Popíše stavbu a vysvětlí význam kosterní soustavy skotu, koně, prasete
 • sleduje výklad učitele o významu kosterní soustavy (opora těla, tvar těla, ochrana orgánů)
 • pracuje s učebním materiálem a vybírá si podstatné informace
 • na základě získaných informací na anatomickém modelu nebo obrázku popíše kostru koně, kostru skotu a kostru prasete
 • ve spolupráci s učitelem vyhodnotí správnost svého rozhodnutí a opraví si chyby
 1. Popíše stavbu a vysvětlí funkci svalové soustavy
 • sleduje výklad učitele
 • v souladu s výkladem učitele a práce s učebním textem vysvětlí význam svalové soustavy
 • vyjmenuje a na anatomickém modelu nebo obrázku najde nejdůležitější svaly na hlavě, krku, trupu a končetinách hospodářských zvířat
 • popíše práci svalů
 • vysvětlí fyziologii pohybu (tvorba energií, pohyb na místě, z místa)
 • své výsledky prezentuje před třídou a ve spolupráci s učitelem si zkontroluje správnost svých výsledků
 1.  Popíše stavbu a vysvětlí funkci dýchací soustavy
 • sleduje výklad učitele
 • v souladu s výkladem učitele a prací s učebním textem vysvětlí význam dýchací soustavy           
 • na anatomickém modelu popíše jednotlivé orgány dýchací soustavy za sebou
 • pracuje samostatně nebo ve skupině žáků a vysvětlí činnost plic a graficky znázorní výměnu plynů v plicních alveolách
 • podle obrázku nebo na anatomickém modelu vyjmenuje a popíše plicní svaly
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu
 1.  Popíše stavbu a vysvětlí funkci trávicí soustavy všežravců a přežvýkavců
 • sleduje výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • v souladu s výkladem učitele a prací s učebním textem vysvětlí význam trávicí soustavy
 • vysvětlí pojmy trávení, vstřebávání, látkový metabolismus
 • na modelu nebo obrázku najde, vyjmenuje a popíše orgány trávicí soustavy všežravců (monogastrů)
 • na modelu nebo obrázku najde, vyjmenuje a popíše orgány trávicí soustavy přežvýkavců (polygastrů)
 • pracuje samostatně nebo ve skupině žáků a vysvětlí rozdíl v trávení mezi všežravci a přežvýkavci s návaznosti na krmení hospodářských zvířat
 • popíše a vysvětlí význam trávicích žláz
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu
 1.  Popíše stavbu a vysvětlí funkci oběhové soustavy
 • sleduje výklad učitele
 • pracuje s učebním materiálem a vybírá si podstatné informace
 • v souladu s výkladem učitele a prací s učebním textem vysvětlí význam krevní a mízní soustavy
 • popíše krev a mízu
 • nakreslí a popíše krevní oběh
 • na modelu nebo obrázku najde nejdůležitější mízní uzliny
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu
 1. Popíše stavbu a vysvětlí funkci močové soustavy

 • sleduje výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • v souladu s výkladem učitele a prací s učebním textem vysvětlí význam močové soustavy
 • na obrázku nebo modelu popíše, nebo graficky znázorní složení a funkci ledviny
 • graficky znázorní a popíše nefron
 • vyjmenuje a popíše odvodné cesty močové
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu
 1. Popíše stavbu a vysvětlí funkci kožní soustavy

 • sleduje výklad učitele
 • pracuje s učebním materiálem a vybírá si podstatné informace
 • v souladu s výkladem učitele a práce s učebním textem vysvětlí význam kožní soustavy
 • na obrázku nebo modelu popíše nebo graficky znázorní složení průřezu kůže
 • vyjmenuje kožní útvary, vysvětlí jejich význam
 • na modelu nebo obrázku vyjmenuje a popíše části paznehtu a kopyta
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu
 1. Popíše stavbu a vysvětlí funkci nervové soustavy
 • sleduje odborný výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • v souladu s výkladem učitele a prací s učebním textem vysvětlí význam nervové soustavy
 • charakterizuje části nervové soustavy (centrální nervová soustava - mozek, mícha; obvodová a vegetativní nervová soustava)
 • popíše princip reflexního oblouku
 • rozdělí reflexy na podmíněné a nepodmíněné; ze své zkušenosti uvede praktické příklady reflexů
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu
 1. Popíše stavbu a vysvětlí význam smyslové soustavy
 • sleduje odborný výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • v souladu s výkladem učitele a práce s učebním textem vyjmenuje všechny části smyslové soustavy
 • podle obrázku (modelu) popíše a vysvětlí princip fungování zrakového, sluchového, čichového ústrojí, hmatu a chuti
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu
 1. Vysvětlí význam hormonů a charakterizují soustavu žláz s vnitřní sekrecí
 • sleduje odborný výklad učitele
 • vede dialog s vyučujícím; prezentuje dosavadní znalosti a zkušenosti s probíraným učivem (cukrovka, reakce organismu na stres, puberta)
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • v souladu s výkladem učitele a práce s učebním textem charakterizuje sekret endokrinních žláz – hormon
 • vyjmenuje žlázy s vnitřní sekrecí a jejich nejdůležitější hormony
 • na modelu nebo obrázku vyhledá žlázy s vnitřní sekrecí
 • popíše funkci jednotlivých hormonů v organismu
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu
 1. Popíše stavbu a vysvětlí funkci pohlavní soustavy samců a samic
 • sleduje odborný výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • vysvětlí význam samčí pohlavní soustavy
 • vyjmenuje a popíše orgány samčí pohlavní soustavy
 • popíše funkci hormonu testosteron
 • vysvětlí význam samičí pohlavní soustavy
 • vyjmenuje a popíše orgány samičí pohlavní soustavy
 • popíše funkci hormonů estrogen a progesteron
 • definuje pojem říje, vyjmenuje příznaky a zjišťování říje
 • charakterizuje různé způsoby připouštění a popíše výhody a nevýhody jednotlivých typů
 • popíše proces oplodnění
 • definuje pojem březost, vyjmenuje délku, příznaky a způsoby zjišťování březosti
 • popíše a graficky znázorní plodové obaly
 • popíše a graficky znázorní typy placenty
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu
 1. Popíše stavbu a funkci mléčné žlázy samic hospodářských zvířat
 • sleduje odborný výklad učitele
 • pracuje s učebním materiálem a vybírá si podstatné informace
 • v souladu s výkladem učitele a prací s učebním textem vysvětlí význam mléčné žlázy
 • popíše mléčnou žlázu u různých druhů hospodářských zvířat
 • podrobně popíše tvar vemene a struků krávy
 • vysvětlí proces spouštění mléka
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu
 1. Vysvětlí rozdíly mezi ptáky a savci
 • jednotlivě nebo ve skupinách zkusí vyjmenovat co největší množství rozdílů mezi ptáky a savci
 • sleduje odborný výklad učitele
 • pracuje s učebním materiálem
 • na modelu nebo obrázku popíše trávicí soustavu ptáků včetně rozdílů oproti savcům
 • na modelu nebo obrázku popíše pohlavní soustavu ptáků včetně rozdílů oproti savcům
 • na modelu nebo obrázku popíše dýchací soustavu ptáků včetně rozdílů oproti savcům
 • vyjmenuje a popíše typy a složení peří ptáků
 • výsledky své práce prezentuje před třídou a své rozhodnutí zdůvodní
 • ve spolupráci s učitelem si uvědomí chyby a sjedná jejich nápravu 

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník, vyučovací předmět Chov zvířat (v případě předmětového uspořádání ŠVP)

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení:

Žáci píší průběžné didaktické testy s otevřenými nebo uzavřenými otázkami.

Praktické zkoušení:

Každý žák předvede práci s mikroskopem.

Ústní zkoušení:

Každý žák musí být z tohoto modulu minimálně 1 x ústně vyzkoušen.

Kritéria hodnocení

Písemné zkoušení:

V písemné části u testů s otevřenými otázkami dostane žák 4 otázky, může získat maximálně 8 bodů, uspěje při dosažení minimálně 2 bodů; hodnotí se celistvost, správnost a odbornost odpovědí.

V písemné části testů s uzavřenými otázkami dostane žák 20 otázek, zodpovědět správně musí minimálně 6.

Ústní zkoušení:

Při ústním zkoušení žák dostane tři otázky, uspěl při správném zodpovězení alespoň 1 otázky. Při zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, odborná terminologie, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů, samostatnost při prezentaci a schopnost obhajoby výsledku.

Doporučená literatura

ROZMAN, Josef, Jan KONDRÁD a Josef MALINA. Chov zvířat 1: učebnice pro střední zemědělské školy. Praha: Credit, 1999. ISBN 80-902295-8-1

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Míčková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné