Detail modulu Speaking

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Speaking

Kód modulu

CJ-m-3/AC01

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Vzdělávací oblasti

CJ - Cizí jazyky

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je osvojení dovednosti mluvení na úrovní A1 podle SERR (CEFR), modul je využíván v součinnosti se vzdělávacími moduly pro ostatní dovednosti: reading, writing, listening.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul pokrývá okruh jazykových dovedností užívaných v cizím jazyce. Modul je orientován na muvený projev. V průběhu modulu si žáci prohlubují znalosti slovní zásoby, správnou výslovnost, schopnost reakce na dané informace v textu a směřují k celkovému pochopení a vyjádření hlavních myšlenek daných situací a vlastní reprodukci textů, rozhovorů a dalších situací.

Očekávané výsledky učení

Žák:

  • produktivně si osvojí nové lexikální prostředky včetně ustálených obratů tak, aby byl schopen zapojit se do komunikace, rozhovorů apod., obsahujících nízké procento neznámých výrazů
  • porozumí specifickým i detailním informacím v jednoduchých rozhovorech či promluvě
  • je schopen vyjádřit hlavní myšlenku komunikační situace

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahem vzdělávacího modulu je mluvení. Pozornost je věnována užití vhodných výrazů, ustálených frází na dané jazykové úrovni. Žák umí postihnout logickou strukturu komunikační situace, pochopí téma a hlavní myšlenku, adekvátně reaguje.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

  • rozhovor v běžné životní komunikační situaci (formální i neformální)
  • používání vybraných lexikálních jednotek odborného tématu v souladu s předmětným oborem vzdělání
  • monologická vystoupení žáků (o vlastní osobě)
  • formální i neformální interakce
  • modelová komunikace v daných situacích
  • aktivní role vyučujícího – vytváření modelových komunikačních situací…

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnocení je prováděno průběžně, závěrečné hodnocení je složeným výsledkem různých způsobů ověřování jednotlivých výsledků učení.

a) produktivně si osvojí nové lexikální prostředky včetně ustálených obratů, včetně nízkého procenta neznámých výrazů

Výsledek učení lze ověřovat analýzou reálného projevu žáka.            

c) vyhledává specifické i detailní informace v různorodých komunikačních situacích

d) je schopen vyjádřit hlavní myšlenky komnunikačních situací     

Kritéria hodnocení

Průběžné hodnocení výsledků učení je realizováno na základě vytvořených komunikačních situací. Stanovená mezní hranice úspěšnosti a výše bodové škály je v kompetenci vyučujícího. Doporučená mezní hranice úspěšnosti je 40 %. Podle úrovně obtížnosti a v návaznosti na tuto úroveň zvyšující se náročnost lze sledovat pokrok každého žáka. K hodnocení výsledku učení bodu je užito formativního hodnocení, rozlišuje se pouze škála uspěl – neuspěl.

Celkové hodnocení modulu:

V modulu uspěl každý žák, který splnil a) a c) na 40 % a v bodě b) a d) uspěl.

Doporučená kritéria pro vyjádření výsledku učení známkou:

Převodník dosažené úspěšnosti na známku

úspěšnost žáka pod 40 % = nedostatečný

úspěšnost žáka od 40 do 55 % = dostatečný

úspěšnost žáka od 56 do 70 % = dobrý

úspěšnost žáka od 71 do 85 % = chvalitebný

úspěšnost žáka od 86 do 100 % = výborný

Žák v modulu uspěl, pokud uspěl v každém výsledku učení.

Doporučená literatura

učebnice a další výukové materiály dle potřeb vyučujícího

Poznámky

Doporučuji vhodný výběr textů vzhledem k danému oboru a ročníku vzdělávání.

Jazyková dovednost speaking úzce souvisí s ostatními jazykovými dovednostmi – reading, writing, listening. Doporučuji absolvování ostatních modulů těchto jazykových dovedností.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alena Foukalová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné