Detail modulu Řez ovocných dřevin

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Řez ovocných dřevin

Kód modulu

41-m-3/AH56

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Ovocnář (kód: 41-005-H)

Platnost standardu od

05. 09. 2018

Obory vzdělání - poznámky

41-52-H/01 Zahradník

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Předpokládají se základní znalosti z obsahového okruhu RVP Pěstování ovoce, zeleniny a skleníkových květin, konkrétně poznávání jednotlivých ovocných druhů.

Modul navazuje na modul Technologie pěstování hlavních ovocných druhů a dále na modul Výsadba ovocných dřevin a jahodníku a ošetření po výsadbě.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Tento kvalifikační modul se věnuje technologii řezu jednotlivých ovocných druhů a aplikaci do praxe. Žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti pro správné odborné provádění řezů ovocných dřevin.

Cílem modulu je získání teoretických znalostí a praktických dovedností při provádění řezu ovocných dřevin.

Součástí modulu je praktický nácvik jednotlivých druhů řezu hlavních tržních druhů ovocných dřevin formou praktických činností v ovocném sadu zařazených do teoretického vyučování, nebo formou odborného výcviku. Důraz je kladen při praktickém vyučování na uplatňování pravidel pro provádění výchovného, udržovacího i zmlazovacího řezu ovocných dřevin.

Žáci budou připraveni pro ověření kompetence Řez ovocných dřevin na trvalém stanovišti dle PK Ovocnář (kvalifikační úroveň 3).

Očekávané výsledky učení

Řez ovocných dřevin na trvalém stanovišti dle PK Ovocnář (kód: 41-005-H).

Žák:

 • vyjmenuje a popíše druhy řezů a uvede jejich význam
 • provede řez ovocných stromů podle druhu, odrůdy a pěstitelského tvaru stromu a provedené zásahy zdůvodní
 • provede řez ovocných keřů a vysvětlí provedené zásahy
 • provede tvarování ovocného stromu v období výchovného řezu s využitím technických pomůcek, slovně doplní a zdůvodní prováděné úkony

Kompetence ve vazbě na NSK

41-005-H Ovocnář

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Výchovný řez (řez v prvním roce po výsadbě, řez ve druhém roce po výsadbě, řez ve třetím roce po výsadbě, řez ve čtvrtém roce po výsadbě, řez v dalších letech)
 • Udržovací řez (doba průklestu, technika průklestu, ošetření ran po průklestu)
 • Zmlazovací řez (doba zmlazování, technika zmlazování, ošetření zmlazených korun)
 • Speciální řez jednotlivých druhů ovocných dřevin (řez jabloní, řez hrušní, řez třešní, řez višní, řez švestek, slív, renklód a mirabelek, řez meruněk, řez broskvoní, řez ořešáku, řez lísky)
 • Přeštěpování
 • Řez tvarů
 • Řez drobného ovoce (rybíz, angrešt, maliník)

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • výklad, popis, vysvětlování
 • řízený rozhovor, diskuse
 • práce s informacemi (s internetem, s odbornou literaturou)

Metody názorně-demonstrační:

 • předvádění praktických činností
 • demonstrace statických obrazů
 • použití audiovizuální techniky

Metody praktické:

 • nácvik pracovních dovedností
 • pracovní činnosti v ovocném sadu
 • grafické činnosti

Učební činnosti žáků

Žáci se v rámci teoretické výuky:

 • seznamují s významem a základy řezu, včetně jeho vlivu na ovocné dřeviny,
 • seznamují se s vlivem ohýbání výhonů a větví na růst a plodnost ovocných dřevin,
 • popisují nářadí používané k řezu,
 • určují nejvhodnější dobu řezu jednotlivých skupin ovocných dřevin,
 • charakterizují jednotlivé druhy řezů – výchovný, udržovací, zmlazovací,
 • seznamují se s technikou tvarování a řezu jednotlivých ovocných druhů – jabloní, hrušní, třešní, višní, slivoní, meruněk, broskvoní, rybízu, angreštu, maliníku,
 • popisují princip a využití jednotlivých motorových pil pro řez a likvidaci větví po řezu,
 • vyhledávají potřebné informace v odborné literatuře.

Žáci v rámci praktické výuky:

 • prakticky předvedou, jaký vliv může mít ohýbání výhonů a větví na růst a plodnost dané ovocné dřeviny,
 • používají motorovou pilu a nářadí pro řez a likvidaci větví po řezu,
 • provádějí výchovný, udržovací a zmlazovací řez jednotlivých stromů ovocných dřevin podle druhu, odrůdy a pěstitelského tvaru v období vegetačního klidu,
 • provádějí výchovný, udržovací a zmlazovací řez jednotlivých keřů ovocných dřevin podle druhu, odrůdy a pěstitelského tvaru v období vegetačního klidu,
 • provádějí řez ovocných stromů v období vegetace (letní řez) s ohledem na druh, odrůdu a pěstitelský tvar,
 • provádějí tvarování ovocného stromu v období výchovného řezu s využitím technických pomůcek (kolíčky, drát, závaží).

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučuje se zařadit do 2. ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • písemné a ústní zkoušení
 • samostatná práce žáků: projekt, referát
 • praktické zkoušení zvládnutí řezu a tvarování ovocných dřevin

Ověřování probíhá ústně a písemně v rámci teoretické výuky. Hodnoceno je používání odborné terminologie, odborná správnost odpovědí, důraz je kladen na porozumění učivu.

V rámci výuky odborného výcviku jsou ověřovány praktické dovednosti formou praktického předvedení zadaného úkolu žákem. Důraz je kladen na odbornou správnost, samostatnost, schopnost aplikovat poznatky do praxe.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení využitelná pro hodnocení v rámci teoretické výuky:

 • vysvětlit specifika jednotlivých druhů řezů ovocných dřevin,
 • vysvětlit základní principy výchovného, udržovacího a zmlazovacího řezu,
 • vysvětlit základní principy tvarování ovocných dřevin s ohledem na druh, odrůdu a pěstitelský tvar,
 • vysvětlit princip řezu ovocných dřevin v období vegetace (letního řezu) s ohledem na druh, odrůdu a pěstitelský tvar.

Kritéria hodnocení pro ověřování v rámci praktické výuky:

 • provést řez ovocných stromů podle druhu, odrůdy a pěstitelského tvaru v období vegetačního klidu,
 • provést řez ovocných keřů v období vegetačního klidu,
 • provést řez ovocných stromů v období vegetace (letní řez) s ohledem na druh, odrůdu a pěstitelský tvar,
 • provést tvarování ovocného stromu v období výchovného řezu s využitím technických pomůcek (kolíčky, drát, závaží).

Žák splnil v případě minimální 50% úspěšnosti.

Doporučená literatura

Jan Blažek a kolektiv: Ovocnictví. Praha, Český zahrádkářský svaz, nakladatelství Květ, 1998. 383 s. ISBN 80-85362-33-3.

Poznámky

Doporučené rozvržení hodin:

 • teoretické vyučování: 16 hodin
 • praktické vyučování: 20 hodin

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeňka Davidová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné