Detail modulu Chov skotu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Chov skotu

Kód modulu

41-m-3/AH55

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Výživa a krmení telat

Plemena skotu chovaná v České republice

Nemoci skotu

Profesní kvalifikace

Chovatel a ošetřovatel skotu (kód: 41-044-H)

Platnost standardu od

29. 11. 2016

Obory vzdělání - poznámky

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-41-M/01 Agropodnikání

41-43-M/02 Chovatelství

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

43-41-M/01 Veterinářství

Délka modulu (počet hodin)

40

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Složení těla hospodářských zvířat (nebo Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat), Výživa a krmivářství (nebo Výživa a krmení hospodářských zvířat), Základy obecné zootechniky (nebo Obecná zootechnika)

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Tento modul je zpracován s využitím profesní kvalifikace Chovatel a ošetřovatel skotu. Tento modul poskytuje žákům základní znalosti a dovednosti v oblasti chovu skotu.

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z kompetencí definovaných v profesní kvalifikaci 41-044-H Chovatel a ošetřovatel skotu a z výsledků vzdělávání z RVP Zemědělec – farmář:

Žák:

 1. Vysvětlí situaci v chovu skotu a jeho význam.
 2. Vysvětlí a dodržuje zásady BOZP a hygienické předpisy v chovu skotu a zacházení se zvířaty dle jednotlivých kategorií a typu ustájení.
 3. Zhodnotí celkový zdravotní stav skotu, popíše denní kontrolu zdraví skotu dle kategorií a typu ustájení skotu.
 4. Popíše a rozpozná jednotlivé druhy krmiva vhodné pro dané kategorie skotu, připraví a podá vhodným způsobem krmiva.
 5. Popíše způsoby napájení skotu dle typu ustájení a na pastvině.
 6. Popíše a prakticky předvede běžné ošetřování skotu s využitím vhodných pomůcek a technologií, při dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce.
 7. Popíše a prakticky předvede ruční dojení skotu, popíše a provede péči o mléčnou žlázu
 8. Popíše a na zvířeti rozpozná příznaky říje, březosti a blížícího se porodu.
 9. Popíše postup při inseminaci
 10. Popíše a prakticky předvede ošetření krávy a telete po porodu. Popíše způsoby a postup při označování skotu.
 11. Vysvětlí rozdíly mezi chovem skotu v režimu ekologického zemědělství a v režimu konvenčního zemědělství.
 12. Vysvětlí a popíše základní veterinární a chovatelské předpisy v chovu skotu, zásady zacházení se zvířaty, zásady pohody zvířat – welfare.

Kompetence ve vazbě na NSK

41-044-H Chovatel a ošetřovatel skotu:

 • Evidence a označování skotu
 • Zacházení se skotem, čištění skotu
 • Příprava a dávkování krmiva pro skot
 • Reprodukce skotu
 • Péče o zdraví skotu
 • Péče o narozená telata a o jejich správný růst
 • Dojení skotu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

1. Vysvětlí situaci v chovu skotu a jeho význam

 • využití v chovu skotu
 • rozdělení skotu dle užitkovosti
 • plemena skotu chovaná v ČR
 • rozdělení skotu dle věkových kategorií a pohlaví

2. Vysvětlí a dodržuje zásady BOZP a hygienické předpisy v chovu skotu a zacházení se zvířaty dle typu ustájení a kategorie zvířat

 • přístup a zacházení se zvířaty dané kategorie
 • přístup a zacházení se zvířaty dle typu ustájení

3. Zhodnotí celkový zdravotní stav skotu, popíše denní kontrolu zdraví skotu

 • obvyklá onemocnění a jejich příznaky
 • zooveterinární opatření

4. Popíše a rozpozná jednotlivé druhy krmiva, připraví a podá vhodným způsobem krmiva

 • jednotlivé druhy krmiva
 • krmné doplňky
 • krmná dávka
 • způsoby podání krmiva

5. Popíše způsoby napájení skotu dle typu ustájení a na pastvině

 • typy napáječek
 • způsoby napájení

6. Popíše a předvede ošetřování skotu s využitím vhodných pomůcek a technologií

 • vyčištění ustájení od znečištěné podestýlky
 • podestlání a příprava ustájení
 • úklid stáje

7. Popíše a prakticky předvede ruční dojení skotu. Popíše a provede péči o mléčnou žlázu

 • ošetření vemene před dojením
 • ruční dojení
 • strojní dojení
 • ošetření vemene po dojení
 • defekty mléka
 • defekty vemene
 • ošetření mléka po dojení

8. Popíše a na zvířeti rozpozná příznaky říje, březosti a blížícího se porodu

 • říje a její příznaky
 • březost a její příznaky
 • blížící se porod
 • příprava krávy na porod
 • fáze porodu

9. Popíše postup při inseminaci

 • příprava na inseminaci
 • postup při inseminaci

10. Popíše a prakticky předvede ošetření krávy a telete po porodu. Popíše způsoby a postup při označování skotu.

 • ošetření krávy po porodu
 • ošetření telete po porodu
 • způsoby označování skotu – legislativa
 • postup při označování skotu

11. Vysvětlí rozdíly mezi chovem skotu v režimu ekologického zemědělství a v režimu konvenčního zemědělství

 • chov skotu v ekologickém zemědělství – legislativa
 • chov skotu v konvenčním zemědělství

12. Vysvětlí a popíše základní veterinární a chovatelské předpisy v chovu skotu, zásady zacházení se zvířaty, zásady pohody zvířat - welfare

 • základní veterinární předpisy v chovu skotu – legislativa (SVS)
 • základní chovatelské předpisy v chovu skotu – legislativa (ČMSCH)
 • zásady zacházení se zvířaty
 • zásady pohody zvířat - welfare

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad),
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse),
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem (např. Náš chov)

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování pracovních činností ve stáji, při ošetřování skotu a při dojení
 • předvádění jednotlivých pracovních operací,
 • demonstrace obrazů statických,
 • projekce statická a dynamická.

Metody praktické:

 • nácvik pracovních dovedností,
 • pracovní činnosti (práce ve stáji, práce v dojírně),
 • grafické činnosti.

Žák v rámci teoretické a praktické výuky:

1. Vysvětlí situaci v chovu skotu a jeho význam.

 • vysvětlí současnou situaci v chovu skotu
 • popíše rozdělení skotu dle užitkovosti, k jednotlivým typům užitkovosti přiřadí a popíše plemena skotu chovaná v ČR
 • popíše a vysvětlí kategorie skotu dle věku a pohlaví.

2. Vysvětlí a dodržuje zásady BOZP a hygienické předpisy v chovu skotu a zacházení se zvířaty dle typu ustájení a kategorie zvířat.

 • popíše správný a bezpečný přístup ke skotu dané kategorie
 • popíše a vysvětlí zásady BOZP v chovu skotu
 • popíše zacházení ze zvířaty s přihlédnutím k typu ustájení a kategorii zvířat

3. Zhodnotí celkový zdravotní stav skotu, popíše denní kontrolu zdraví skotu dle kategorií a typu ustájení skotu.

 • popíše průběh denní kontroly zdravotního stavu dané kategorie skotu
 • popíše projevy zdravého skotu a případné projevy a příznaky skotu nemocného
 • vyjmenuje základní choroby a defekty vyskytující se v chovu skout
 • popíše příznaky jednotlivých chorob a zooveterinární opatření při jejich výskytu

4.  Popíše a rozpozná jednotlivé druhy krmiva vhodné pro dané kategorie skotu, připraví a podá vhodným způsobem krmiva.

 • vyjmenuje, popíše a rozpozná jednotlivé druhy krmiva a krmné doplňky podávané skotu, rozdělí druhy krmiva dle cílové kategorie skotu
 • popíše a vysvětlí úpravu jednotlivých druhů krmiv
 • předvede přípravu krmné dávky dle zadání a vhodným způsobem ji podá zvířatům

5.  Popíše způsoby napájení skotu dle typu ustájení a na pastvině.

 • vysvětlí nutnost pravidelného napájení skotu a popíše nároky na kvalitu vody vhodné k napájení
 • popíše způsoby napájení skotu dle způsobu ustájení
 • popíše způsoby napájení skotu na pastvině

6.  Popíše a prakticky předvede běžné ošetřování skotu s využitím vhodných pomůcek a technologií, při dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce.

 • popíše a prakticky předvede ošetřování jednotlivých kategorií skotu dle typu ustájení
 • vysvětlí dodržování bezpečnosti a hygieny práce při ošetřování skotu
 • předvede vyčištění ustájení od znečištěné podestýlky a exkrementů
 • předvede podestlání ustájení dle daného druhu podestýlky
 • předvede a popíše celkový konečný úklid stáje dle způsobu ustájení

7. Popíše a prakticky předvede ruční dojení skotu, popíše a provede péči o mléčnou žlázu.

 • popíše a předvede ošetření vemene před dojením
 • popíše a předvede ruční dojení skotu
 • popíše strojní dojení skotu
 • popíše a předvede ošetření vemene po dojení
 • popíše možné změny v mléce, vysvětlí způsob manipulace a ošetření defektního mléka
 • popíše možné změny na vemeni, vysvětlí rizika spojená se změnami na vemeni
 • popíše a předvede ošetření mléka po nadojení

8. Popíše a na zvířeti rozpozná příznaky říje, březosti a blížícího se porodu.

 • popíše a na zvířeti rozpozná příznaky říje
 • popíše a na zvířeti rozpozná příznaky březosti
 • popíše a na zvířeti rozpozná příznaky blížícího se porodu
 • popíše přípravu krávy na porod
 • popíše a předvede přípravu na porod
 • popíše jednotlivé fáze porodu

9. Popíše postup při inseminaci.

 • popíše přípravu samice na inseminaci
 • popíše postup pří inseminaci

10. Popíše a prakticky předvede ošetření krávy a telete po porodu. Popíše způsoby a postup při označování skotu.

 • popíše a prakticky předvede ošetření krávy po porodu
 • popíše a prakticky předvede ošetření telete po porodu
 • popíše způsoby označování skotu
 • popíše postup při označování skotu

11. Vysvětlí rozdíly mezi chovem skotu v režimu ekologického zemědělství a v režimu konvenčního zemědělství.

 • popíše podmínky chovu skotu v režimu ekologického zemědělství
 • vysvětlí rozdíly mezi chovem skotu v režimu ekologického zemědělství a režimu konvenčního zemědělství

12. Vysvětlí a popíše základní legislativní předpisy v chovu zvířat.

 • vysvětlí a popíše základní veterinární předpisy v chovu skotu
 • vysvětlí základní chovatelské předpisy v chovu skotu
 • vysvětlí a popíše zásady zacházení se zvířaty dle SVS
 • vysvětlí a popíše zásady pohody zvířat - welfare

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. nebo 3. ročník

V případě předmětového uspořádání ŠVP doporučujeme modul zařadit do vyučovacího předmětu zaměřeného na chov zvířat a do odborného výcviku nebo praxe.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné a ústní zkoušení.

 • Ověřování probíhá ústně a písemně v rámci teoretické výuky ve vyučovacím předmětu zaměřeném na výuku chovu skotu.
 • Hodnoceno je využívání odborné terminologie, odborná správnost odpovědí a schopnost aplikace poznatků z výuky příbuzných předmětů.

Praktické zkoušení zvládnutí činností při práci se zvířaty a při dojení.

 • V rámci výuky odborného výcviku (nebo praxe) jsou ověřovány především praktické dovednosti formou praktického předvedení žáky.
 • Důraz je kladen na odbornou správnost, samostatnost, přístup ke zvířatům a dodržování bezpečnosti a hygieny práce.
 • Hodnoceny jsou také dovednosti organizace práce při ošetřování skotu.

Kritéria hodnocení

Vysvětlí  situaci v chovu skotu a jeho význam

Výborně: Žák samostatně vysvětlí situaci v chovu skotu v současné době. Popíše rozdělení skotu dle užitkovosti k jednotlivým typům užitkovosti. Přiřadí a popíše plemena skotu chovaná v ČR. Popíše a vysvětlí kategorie skotu podle věku a pohlaví, 100–90 % odpovědí bude správných

Chvalitebně: 89–75 % odpovědí bude správných 

Dobře: 74–60 % odpovědí bude správných

Dostatečně: 59–46 % odpovědí bude správných

Vysvětlí a dodržuje zásady BOZP a hygienické předpisy v chovu skotu a zacházení se zvířaty dle jednotlivých kategorií a typu ustájení

Výborně: Žák popíše správný a bezpečný přístup ke skotu dané kategorie. Popíše a vysvětlí zásady BOZP v chovu skotu. Popíše zacházení se zvířaty s přihlédnutím k typu ustájení a kategorii zvířat. 100-90 % odpovědí bude správných

Chvalitebně: 89–75 % odpovědí bude správných 

Dobře: 74–60 % odpovědí bude správných

Dostatečně: 59–46 % odpovědí bude správných

Zhodnotí celkový zdravotní stav skotu, popíše denní kontrolu zdraví skotu dle kategorií a typu ustájení skotu

Výborně: Žák popíše průběh denní kontroly zdravotního stavu dané kategorie skotu. Popíše projevy zdravého skotu a případné projevy skotu nemocného. Vyjmenuje základní choroby a defekty vyskytující se v chovu skotu. Popíše příznaky jednotlivých chorob a zooveterinární opatření při jejich výskytu.100-90 % odpovědí bude správných

Chvalitebně: 89–75 % odpovědí bude správných 

Dobře: 74–60 % odpovědí bude správných

Dostatečně: 59–46 % odpovědí bude správných

Popíše a rozpozná jednotlivé druhy krmiva vhodné pro dané kategorie skotu, připraví a podá vhodným způsobem krmiva

Výborně: Žáka vyjmenuje, popíše a rozpozná jednotlivé druhy krmiva a krmné doplňky podávané skotu, rozdělí druhy krmiva dle cílové kategorie skotu. Popíše a vysvětlí úpravu jednotlivých druhů krmiv. Předvede přípravu krmné dávky dle zadání a vhodným způsobem ji podá zvířatům. 100-90 % odpovědí bude správných

Chvalitebně: 89–75 % odpovědí bude správných 

Dobře: 74–60 % odpovědí bude správných

Dostatečně: 59–46 % odpovědí bude správných

Popíše způsoby napájení skotu dle typu ustájení a na pastvině

Výborně: Žák vysvětlí nutnost pravidelného napájení skotu a popíše nároky na kvalitu vody vhodné k napájení. Popíše způsoby napájení skotu dle způdobu ustájení. Popíše způsoby napájení skotu na pastvině. 100-90 % odpovědí bude správných

Chvalitebně: 89–75 % odpovědí bude správných 

Dobře: 74–60 % odpovědí bude správných

Dostatečně: 59–46 % odpovědí bude správných

Popíše a prakticky předvede běžné ošetřování skotu s využitím vhodných pomůcek a technologií, při dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce

Výborně: Žák popíše a prakticky převede ošetřování jednostlivých kategorií skotu dle typu ustájení. Vysvětlí dodržování bezpečnosti a hygieny práce při ošetřování sktou. Předvede vyčištění ustájení od znečištěné podestýlky a exkrementů. Předvede podestlání ustájení dle daného druhu podestýlky. Předvede a popíše celkový konečný úklid stáje dle způsobu ustájení. 100-90 % odpovědí bude správných

Chvalitebně: 89–75 % odpovědí bude správných 

Dobře: 74–60 % odpovědí bude správných

Dostatečně: 59–46 % odpovědí bude správných

Popíše a prakticky předvede ruční dojení skotu, popíše a provede péči o mléčnou žlázu

Výborně: Žák samostatně popíše a předvede ošeření vemene před dojením, popíše a předvede ruční dojení skotu, popíše strojní dojení skotu, popíše a předvede ošetření vemene po dojení, popíše možné změny v mléce, vysvětlí způsob manipulace a ošetření defektního mléka, popíše možné změny na vemeni, vysvětlí rizika spojená se změnami na vemeni. 100-90 % odpovědí bude správných

Chvalitebně: 89–75 % odpovědí bude správných 

Dobře: 74–60 % odpovědí bude správných

Dostatečně: 59–46 % odpovědí bude správných

Popíše a na zvířeti rozpozná příznaky říje, březosti a blížícího se porodu

Výborně: Žák samostatně popíše příznaky říje, vyhledá plemenici v říji ve stádu, popíše délku a příznaky březosti a popíše příznaky blížícího se porodu a předvede přípravu na porod. 100-90 % odpovědí bude správných

Chvalitebně: 89–75 % odpovědí bude správných 

Dobře: 74–60 % odpovědí bude správných

Dostatečně: 59–46 % odpovědí bude správných

Popíše postup při inseminaci

Výborně: Žák popíše přípravu samice na inseminaci, popíše postup při inseminaci. 100-90 % odpovědí bude správných

Chvalitebně: 89–75 % odpovědí bude správných 

Dobře: 74–60 % odpovědí bude správných

Dostatečně: 59–46 % odpovědí bude správných

Popíše a prakticky předvede ošetření krávy a telete po porodu. Popíše způsoby a postup při označování skotu

Výborně: Žák samostatně popíše a prakticky předvede ošetření telete po porodu, popíše a prakticky předvede způsoby ošetření krávy po porodu. Popíše způsoby označování telete a popíše postup při označování. 100-90 % odpovědí bude správných

Chvalitebně: 89–75 % odpovědí bude správných 

Dobře: 74–60 % odpovědí bude správných

Dostatečně: 59–46 % odpovědí bude správných

Vysvětlí rozdíly mezi chovem skotu v režimu ekologického zemědělství a v režimu konvenčního zemědělství

Výborně: Žák popíše podmínky chovu skotu v režimu ekologického zemědělství, vysvětlí rozdíly mezi chovem skotu v režimu ekologického zemědělství a režimu konvenčního zemědělství. 100-90 % odpovědí bude správných

Chvalitebně: 89–75 % odpovědí bude správných 

Dobře: 74–60 % odpovědí bude správných

Dostatečně: 59–46 % odpovědí bude správných

Vysvětlí a popíše základní veterinární a chovatelské předpisy v chovu skotu, zásady zacházení se zvířaty, zásady pohody zvířat – welfare

Výborně: Žák vysvětlí a popíše základní veterinární předpisy v chovu skotu, vysvětlí základní chvatelské předpisy v chovu skotu, vysvětlí a popíše zásady zacházení se zvířaty dle příslušné legislativy, vysvětlí a popíše zásady pohody zvířat wefare.100-90 % odpovědí bude správných

Chvalitebně: 89–75 % odpovědí bude správných 

Dobře: 74–60 % odpovědí bude správných

Dostatečně: 59–46 % odpovědí bude správných

Doporučená literatura

ROZMAN Josef, KONDRÁD Jan, MALINA Josef, Chov zvířat 1: učebnice pro střední zemědělské školy. Praha: Credit, 1999, ISBN:80-902295-8-1

STUPKA Roman a kol., Chov zvířat. Praha: Powerprint, 2013, ISBN: 978-80-87415-66-5

BOUŠKA, Josef. Chov dojeného skotu. Praha: Profi Press, 2006. ISBN 80-86726-16-9.

ZAHRÁDKOVÁ, Radka a kol.: Masný skot od A do Z, 1. vydání, Praha 2009, ISBN 978-80-254-4229-6

HROUZ, Jiří. Etologie hospodářských zvířat. Vyd. 2., nezměn. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. ISBN 978-80-7375-620-8.

VOŘÍŠKOVÁ, Jarmila. Etologie hospodářských zvířat. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7040-513-9.

PAVLŮ, Vilém. Základy pastvinářství. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, [2001].

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Mičková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné