Detail modulu Teoretická odborná připravenost k získání řidičského oprávnění skupiny B

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Teoretická odborná připravenost k získání řidičského oprávnění skupiny B

Kód modulu

39-m-4/AH41

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

E (tříleté, EQF úroveň 3)

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

39 - Speciální a interdisciplinární obory

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

37 - Doprava a spoje

41 - Zemědělství a lesnictví

43 - Veterinářství a veterinární prevence

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

39-41-L/01 Autotronik

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Podmínky stanovené v § 13 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

 • písemná žádost (formulář Žádost o přijetí do výuky a výcviku)
 • zahájení nejdříve 2 roky před dosažením věku pro skupinu B
 • způsobilost k právním úkonům (čestné prohlášení je součástí Žádosti o přijetí do výuky a výcviku)
 • zdravotní způsobilost pro skupinu B (formulář Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, praktický lékař)
 • není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel (čestné prohlášení je součástí Žádosti o přijetí do výuky a výcviku)

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

 • prohlubuje a rozvíjí znalosti a dovednosti žáků a jejich vyjadřovací a komunikační schopnosti, zejména s ohledem na praktické užívání
 • učí žáky logickému myšlení, předvídavosti, řešení možných problémů, získávání, třídění a vyhodnocování informací
 • vytváří základ pro další vzdělávání

Očekávané výsledky učení

Žák po absolvování modulu:

 • ovládá předpisy o provozu na pozemních komunikacích
 • ovládá dopravní značky a vysvětlí jejich význam
 • vysvětlí jednotlivé dopravní situace a správně je řeší podle pravidel
 • ovládá podmínky pro získání event. pozbytí odborné i zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • uvědomuje si svoji zodpovědnost při účasti na silničním provozu v roli různých účastníků provozu (chodec, cyklista, řidič)
 • vysvětlí rozdíl v kvalifikaci přestupku a trestného činu na úseku dopravy, způsoby jejich řešení a postihy za jejich spáchání
 • orientuje se v problematice bodového systému, popř. je schopen vyhledávat v seznamu jednotlivé přestupky a sankce za ně udělované
 • popíše pracoviště řidiče osobního automobilu
 • správně nastaví a seřídí všech prvky potřebné k ovládání vozidla
 • popíše správné ovládání vozidla při jednotlivých řidičských úkonech (rozjezd vozidla na rovině, do svahu a ze svahu, zastavení vozidla, řazení jednotlivých převodových stupňů)
 • vysvětlí význam přiměřené rychlosti vzhledem k ostatním účastníkům provozu
 • vysvětlí pojem „brzdná dráha“ a vlivy, které na ni působí
 • popíše jednotlivé elektronické systémy používané v moderních automobilech a vysvětlí jejich význam pro bezpečnost provozu
 • vysvětlí rozdíl mezi aktivní a pasivní bezpečností a vyjmenuje prvky těchto systémů
 • vysvětlí jednotlivé druhy zádržných systémů, způsob jejich použití a vysvětlí jejich význam pro bezpečnost provozu
 • chápe souvislost mezi užíváním alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek a bezpečností provozu
 • vyjmenuje zásady pro správné uložení nákladu a jeho zajištění proti nežádoucímu pohybu
 • vysvětlí vliv nepříznivých klimatických podmínek na jízdu
 • vysvětlí základní pravidla pro dodržování bezpečnosti práce při různých úkonech údržby vozidla a manipulace s ním
 • vysvětlí funkční celky osobního automobilu
 • popíše základní kontrolu vozidla před jízdou
 • vysvětlí základní postupy při odhalování běžných závad a jejich odstraňování
 • vyjmenuje možné následky na zdraví při zraněních způsobených při dopravních nehodách
 • rozpozná příznaky jednotlivých stavů ohrožujících život
 • vysvětlí postup při poskytování první laické (předlékařské) pomoci a při obnovování důležitých životních funkcí
 • vyjmunje obsah běžné autolékárničky a dokáže vysvětlit způsob použití jejích jednotlivých částí

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. Předpisy o provozu na pozemních komunikacích
  • Základní pojmy
  • Základní podmínky účasti na provozu, povinnosti účastníků provozu
  • Jízda v jízdních pruzích
  • Jízda ve zvláštních případech
  • Rychlost jízdy
  • Obecná a místní úprava provozu
  • Dopravní značení, druhy, umístění, platnost
  • Řízení provozu světelnými signály a pokyny policisty
  • Řešení dopravních situací
  • Zastavení a stání
  • Železniční přejezd
  • Vlečení vozidel
  • Provoz na dálnici, v obytné, pěší a cyklistické zóně
  • Dopravní nehoda
  • Skupiny vozidel, podmínky udělení a držení řidičského oprávnění, věk
  • Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
  • Technická způsobilost vozidel, pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla
  • Přestupky a trestné činy v dopravě
 2. Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy
  • Seznámení s vozidlem (konstrukční uspořádání vozidla, přístup do jednotlivých prostor), nastupování, vystupování
  • Přizpůsobení pracoviště řidiče, seřízení jednotlivých prvků (sedadlo, opěradlo, opěrka hlavy, volant, zpětná zrcátka, bezpečnostní pás)
  • Hlavní ovládací prvky a správná manipulace s nimi (volant, řadicí páka, parkovací brzda, pedály, páčky pod volantem, ostatní ovladače)
  • Startování motoru (spínací skříňka), řazení rychlostních stupňů (základní řadicí schémata)
  • Manévrování s vozidlem (rozjezd na rovině, do svahu, ze svahu, zastavení, couvání, parkování kolmé, šikmé, podélné)
  • Přiměřená rychlost, bezpečná vzdálenost, brzdná dráha, adheze, aquaplaning, defenzivní jízda
  • Aktivní a pasivní bezpečnost vozidla (stabilita a ovladatelnost, výhled z vozidla, viditelnost, pohodlí, zádržné systémy, deformační zóny), elektronické systémy motorových vozidel (ABS, ASR, ESP...)
  • Vliv povětrnostních podmínek na bezpečnost jízdy (jízda za tmy, mlhy, deště, sněžení, na kluzkém povrchu)
  • Přeprava osob a nákladu (jízda s prázdným a naloženým vozidlem, přeprava nákladu v zavazadlovém prostoru, na střeše, na nosičích, přečnívající náklad)
  • Psychologické aspekty řízení motorových vozidel (význam odpočinku, biorytmů člověka, vliv alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek a léčiv, věk, zkušenost, agresivita)
  • Řešení krizových situací v provozu na pozemních komunikacích
 3. Ovládání a údržba vozidla
  • Kontrola vozidla před jízdou (vnější obhlídka vozidla, kontrola provozních kapalin, osvětlení vozidla, přístrojová deska před a po nastartování)
  • Základní funkční celky osobního automobilu, projevy nejběžnějších poruch a jejich případné odstranění
 4. Zdravotnická příprava
  • Anatomie člověka, nejčastější druhy poranění při dopravních nehodách, život ohrožující stavy
  • Právní důsledky neposkytnutí pomoci, obsah a použití autolékárničky
  • Praktické poskytování první pomoci při úrazech a dalších životu ohrožujících situací

Učební činnosti žáků a strategie výuky

1. popíše a vysvětlí jednotlivé části předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích:

 • žák po výkladu jednotlivých paragrafů zákona svými slovy stručně zopakuje vždy v závěru výkladu nejdůležitější data a normy
 • žáci řeší ve skupinách jednotlivé dopravní situace, zdůvodní své rozhodnutí před celou třídou, každá skupina má jinou dopravní situaci a další skupiny hodnotí správnost řešení
 • žák řeší jednotlivé krizové situace v provozu na pozemních komunikacích, zdůvodní své rozhodnutí
 • žáci ve skupinách seznámí ostatní žáky s jednotlivými skupinami dopravních značek; co daná skupina určuje a rozebere význam jednotlivých dopravních značek
 • každý žák samostatně testuje jednotlivé části předpisů

2. popíše jednotlivé úkony kontrolní prohlídky a vyjmenuje povinnou výbavu vozidla skupiny B:

 • žák si během výkladu zaznamená úkony KP a povinnou výbavu
 • na závěr ve skupinách zdůvodní význam a obsah KP a povinné výbavy vozidla v návaznosti na situace v provozu
 • žáci předvedou po skupinách postup v případě závady na vozidle, každá skupina jinou závadu

3. popíše postup poskytování první pomoci dle standardů první pomoci:

 • žáci popíší a prakticky předvedou poskytování první pomoci při jednotlivých úrazech a dalších životu ohrožujících situací; každá skupina si připraví jiný druh úrazu a poskytování první pomoci, ostatní skupiny hodnotí a stanoví chyby v postupu

4. je teoreticky připraven na absolvování teoretické části zkoušky odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění skupiny B (test na PC na příslušném správním úřadě):

 • žák se samostatně připravuje formou testů z jednotlivých částí

 

Žák je postupně formou případových studií připravován k řešení konkrétních situací z provozu na pozemních komunikacích s důrazem na řešení krizové situace v provozu na pozemních komunikacích.

Důraz je kladen na samostatné studium jednotlivých částí vyhlášek souvisejících s provozem na pozemních komunikacích.

Žáka formou průběžného hodnocení rovněž připravovat i na prostředí v PC, ve kterém bude prováděno přezkoušení na závěr modulu; a po absolvování modulu praktického, rovněž i na příslušném správním úřadu.

Zařazení do učebního plánu, ročník

Modul je doporučen k zařazení do předposledního ročníku vzdělávání, zkrácení výuky v posledním ročníku tak nemá vliv na jeho kompletní absolvování.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Žák po absolvování modulu:

 • popíše a vysvětlí jednotlivé části předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích;
 • popíše jednotlivé úkony kontrolní prohlídky a vyjmenuje povinnou výbavu vozidla skupiny B;
 • popíše postup poskytování první pomoci dle standardů první pomoci;
 • je teoreticky připraven na absolvování teoretické části zkoušky odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění skupiny B (test na PC na příslušném správním úřadě).
 1. popíše a vysvětlí jednotlivé části předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích:

Ověření provést formou dílčích testů z těchto jednotlivých oblastí:

1. dílčí test - zákon 361/2000 – pojmy a povinnosti, 119 otázek;  2. dílčí test – zákon 361/2000 – jízda vozidly, 141 otázek; 3. dílčí test – zákon 361/2000 – ostatní ustanovení, 103 otázek;  4. dílčí test – dopravní značky, 156 otázek; 5. dílčí test – řešení dopravních situací, 61 otázek; 6. dílčí test – zásady bezpečné jízdy, 57 otázek; 7. dílčí test – související předpisy, 23 otázek.

 1. popíše jednotlivé úkony kontrolní prohlídky a vyjmenuje povinnou výbavu vozidla skupiny B:

Ověření provést formou dílčího testu z této oblasti: 8. dílčí test – podmínky provozu vozidel, 37 otázek.

 1. popíše postup poskytování první pomoci dle standardů první pomoci:

Ověření provést formou dílčího testu z této oblasti: 9. dílčí test – zdravotnická příprava, 35 otázek.

 1. je teoreticky připraven na absolvování teoretické části zkoušky odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění skupiny B (test na PC na příslušném správním úřadě):

Ověření provést formou závěrečného testu v modulu.

V průběhu výuky provádět kontrolu znalostí formou opakovacích dílčích testů na PC (mdcr.cz – jednotlivé oblasti).

Závěrečné ověření znalostí z modulu provádět výhradně formou testů (mdcr.cz) na PC, čímž připravit žáka na prostředí ve kterém se provádí závěrečná zkouška na příslušném správním úřadě.

Kritéria hodnocení

Kritéria výsledku pro splnění modulu:

 1. účast na modulu při "standardním způsobu výuky" musí být 100 %, tj. absence na výuce modulu  musí být 0%
 2. splnit všechny průběžné hodnotící testy (celkem 9 dílčích testů, každý min. na 75%)
 3. splnění závěrečného testu v modulu; totožný dle kritérií (skladba otázek, doba trvání testu a počet minimálně stanovených bodů) u závěrečné zkoušky o získání řidičského oprávnění (minimálně 43 bodů z 50 možných) 43 - 44 b – hodnocení 4; 45 - 46 b – hodnocení 3; 47 - 48 b – hodnocení 2; 49 - 50 b – hodnocení 1; čas na provedení testu 30 minut.

Kritéria hodnocení v návaznosti na očekávané výsledky učení:

Hodnocení ústní:

 • Výborný - ovládá výborně problematiku odborné připravenosti k řízení vozidel, chápe souvislosti mezi jednotlivými prvky a dokáže je vysvětlit.
 • Chvalitebný - ovládá dobře problematiku odborné připravenosti k řízení vozidel, ovládá s chybami detaily, chápe podstatné souvislosti mezi jednotlivými prvky a dokáže je vysvětlit.
 • Dobrý - ovládá látku odborné připravenosti k řízení vozidel, ovládá některé detaily problematiky, byť s možnými chybami, chápe souvislosti mezi jednotlivými jevy, ale nedokáže je vysvětlit.
 • Dostatečný - látku příliš neovládá, dopouští se chyb, byť ne zásadního charakteru. Chápe podstatu problému, není si však vědom souvislostí a detailů.
 • Nedostatečný - látku neovládá.

Kritéria hodnocení s ohledem na očekávané výsledky učení (v praktickém ověřování):

 • Výborný - diagnostikuje i složitější postupy, je schopen samostatné práce, odvedenou práci dokáže zkontrolovat a zhodnotit.
 • Chvalitebný - ovládá dobře stanovené postupy, postupuje s chybami detaily problematiky, chápe podstatné souvislosti mezi jevy a dokáže je vysvětlit, je schopen pracovat samostatně s dozorem pedagoga.
 • Dobrý - ovládá látku, ovládá některé detaily problematiky, byť s možnými chybami, dopouští se chyb, je schopen práce pod dozorem pedagoga v jednodušších případech pracuje samostatně.
 • Dostatečný - látku příliš neovládá, dopouští se chyb. Chápe podstatu problému, není si však vědom souvislostí a detailů. Pracuje správně pouze pod dozorem pedagoga.
 • Nedostatečný - látku neovládá, není schopen práce ani pod dohledem.

Doporučená literatura

 • Zákon o provozu na pozemních komunikacích (č.361/2000 Sb.)
 • Učebnice pro autoškoly
 • Standardy poskytování první pomoci
 • Webové stránky: etesty2.mdcr.cz

Poznámky

 1. Nutné vybavení PC a on line přístup na dané webové stránky k ověření teoretických znalostí.    
 2. Doporučený postup návaznosti jednotlivých modulů: modul teoretický B, modul praktický B, zkouška z odborné způsobilosti /B/, modul teoretický C, modul praktický C, zkouška z odborné způsobilosti /C/
 3. Na daný modul navazuje modul pro praktickou přípravu řidičského oprávnění skupiny B a dále následuje (v dalším popř. stejném ročníku oboru vzdělání) modul pro teoretickou a praktickou přípravu k rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C.
 4. Moduly teoretické i praktické jsou realizované v rámci odborného vzdělávacího okruhu v RVP Řízení motorových vozidel. Praktické moduly (jízdy s vozidly příslušné skupiny ŘO) jsou realizovány výhradně formou individuálního výcviku.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Chvílíček. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné