Detail modulu Teoretická odborná připravenost k získání řidičského oprávnění skupiny C

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Teoretická odborná připravenost k získání řidičského oprávnění skupiny C

Kód modulu

39-m-4/AH40

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

E (tříleté, EQF úroveň 3)

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

39 - Speciální a interdisciplinární obory

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

37 - Doprava a spoje

41 - Zemědělství a lesnictví

43 - Veterinářství a veterinární prevence

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

39-41-L/01 Autotronik

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

V rámci sdružené výuky a výcviku podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, podání společné žádosti pro skupiny B+C

 • písemná žádost o přijetí do výuky a výcviku pro skupiny B+C (formulář Žádost o přijetí do výuky a výcviku);
 • zahájení nejdříve 2 roky před dosažením věku pro skupinu B a před dosažením snížené věkové hranice pro skupinu C (dle ustanovení § 83 odst. 5 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích), tj. od 16 let;
 • způsobilost k právním úkonům (čestné prohlášení je součástí Žádosti o přijetí do výuky a výcviku);
 • zdravotní způsobilost pro skupinu B+C (formulář Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, praktický lékař);
 • není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel (čestné prohlášení je součástí Žádosti o přijetí do výuky a výcviku);
 • předchozí nebo souběžné absolvování modulu Teoretická odborná připravenost k získání řidičského oprávnění skupiny B

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je napojen na výsledky vzdělávání RVP (oblast řízení motorových vozidel) a reflektuje výsledky učení podle stanoveného užšího odborného základu pro obory vzdělání v autoopravárenství. Cílem modulu je odborně teoreticky připravit žáka pro získání řidičského oprávnění skupiny C. Výuku v modulu (obsah modulu) lze provádět v jakémkoli pořadí. Návaznost tohoto a dalších modulů je popsána v poznámce.

Modul:

 • prohlubuje a rozvíjí znalosti a dovednosti žáků a jejich vyjadřovací a komunikační schopnosti, zejména s ohledem na praktické užívání
 • učí žáky logickému myšlení, předvídavosti, řešení možných problémů, získávání, třídění a vyhodnocování informací
 • vytváří základ pro další vzdělávání

 

Očekávané výsledky učení

Žák po absolvování modulu:

 • ovládá předpisy o provozu na pozemních komunikacích vztahující se k nákladním automobilům s největší povolenou hmotností převyšující 3.500 kg
 • popíše pracoviště řidiče nákladního automobilu
 • popíše správné nastavení a seřízení všech prvků potřebných k ovládání nákladního automobilu
 • vysvětlí správné ovládání nákladního automobilu při jednotlivých řidičských úkonech (rozjezd vozidla na rovině, do svahu a ze svahu, zastavení vozidla, řazení jednotlivých převodových stupňů);
 • vysvětlí odlišnosti ve způsobu jízdy s nákladním automobilem ve srovnání s osobním automobilem
 • vyjmenuje základní pravidla pro nakládání, rozmístění a upevnění nákladu na ložné ploše nákladního automobilu
 • vysvětlí specifika přepravy různých druhů nákladu (pevný, sypký, kapalný, živá a neživá zvířata atd.)
 • vyjmenuje základní druhy záznamových zařízení používaných v nákladních automobilech a je seznámen s jejich obsluhou
 • vysvětlí význam odpočinku a biorytmů na kvalitu výkonu řidiče nákladního automobilu
 • popíše základní funkční celky nákladního automobilu
 • popíše kontrolu nákladního automobilu před jízdou
 • je připraven složit zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy dle ustanovení § 40 zákona č. 247/2000 Sb.
 • je připraven složit zkoušku z ovládání a údržby vozidla dle ustanovení § 41 zákona č. 247/2000 Sb.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. Předpisy o provozu na pozemních komunikacích
  • Povinnosti řidiče nákladního automobilu
  • Odlišnosti předpisů o provozu na pozemních komunikacích vztahujících se k nákladním automobilům
  • Omezení jízdy některých vozidel
  • Přeprava nákladu
 2. Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy
  • Seznámení s nákladním automobilem (konstrukční uspořádání vozidla, přístup do jednotlivých prostor), nastupování, vystupování
  • Odlišnosti v přípravě pracoviště řidiče oproti osobnímu automobilu
  • Hlavní ovládací prvky a správná manipulace s nimi (volant, řadicí páka, parkovací brzda, pomocné brzdy, pedály, páčky pod volantem, ostatní ovladače)
  • Zásady bezpečné jízdy s nákladním automobilem (rozměry vozidla, hmotnost, výhled z vozidla, způsob jízdy, brzdná dráha)
 3. Ovládání a údržba vozidla
  • Kontrola vozidla před jízdou, povinná výbava vozidel
  • Kola a pneumatiky
  • Mazání a dobíjení
  • Kapalinová a vzduchová chladicí soustava
  • Palivová soustava vznětového motoru
  • Sací a výfuková soustava
  • Převodová ústrojí
  • Podvozek a řízení
  • Brzdová soustava
  • Elektrická soustava
  • Jízdní soupravy
  • Tachograf

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Žák je postupně formou případových studií připravován k řešení konkrétních situací z provozu na pozemních komunikacích s důrazem na řešení krizových situací v provozu na pozemních komunikacích.

Důraz je kladen na samostatné studium jednotlivých částí vyhlášek souvisejících s provozem na pozemních komunikacích.

Žáka formou průběžného hodnocení rovněž připravovat i na prostředí v PC, ve kterém bude prováděno přezkoušení na závěr modulu; a po absolvování modulu praktického /C/, rovněž i na příslušném správním úřadu.

 

 1. popíše a vysvětlí jednotlivé části předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích (obsah učiva modulu - Předpisy o provozu na pozemních komunikacích):
 • žák po výkladu jednotlivých paragrafů zákona svými slovy stručně zopakuje vždy v závěru výkladu nejdůležitější data a normy
 • žáci řeší ve skupinách jednotlivé dopravní situace, zdůvodní své rozhodnutí před celou třídou, každá skupina má jinou dopravní situaci a další skupiny hodnotí správnost řešení
 • žáci ve skupinách seznámí ostatní žáky s jednotlivými skupinami dopravních značek; co daná skupina určuje a rozebere význam jednotlivých dopravních značek
 • každý žák samostatně testuje jednotlivé části předpisů
 1. popíše jednotlivé úkony kontrolní prohlídky a vyjmenuje povinnou výbavu vozidla skupiny C (obsah učiva modulu - Ovládání a údržba vozidla) :
 • žák si během výkladu zaznamená úkony kontrolní prohlídky (dále jen KP) a povinnou výbavu
 • na závěr ve skupinách zdůvodní význam a obsah KP a povinné výbavy vozidla v návaznosti na situace v provozu
 • žáci předvedou po skupinách postup v případě závady na vozidle, každá skupina jinou závadu
 1. popíše postup poskytování první pomoci dle standardů první pomoci:
 • žáci prakticky předvedou poskytování první pomoci při jednotlivých úrazech;
 • každá skupina si připraví jiný druh úrazu a poskytování první pomoci, ostatní skupiny hodnotí a stanoví chyby v postupu
 1. je teoreticky připraven na absolvování teoretické části zkoušky odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění skupiny C (test na PC na příslušném správním úřadě) (obsah učiva modulu - Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy):
 • žáci po výkladu a samostudiu samostatně vyjmenují a vysvětlí zásydy bezpečné a defenzivní jízdy; každý žák si připraví jednu určenou zásadu (v rámci samostudia) a tu vysvětlí ostatním žákům
 • žák se samostatně připravuje formou testů z jednotlivých částí

Zařazení do učebního plánu, ročník

Modul je doporučen k zařazení do předposledního ročníku vzdělávání společně s modulem Teoretická odborná připravenost k získání řidičského oprávnění skupiny B, zkrácení výuky v posledním ročníku tak nemá vliv na jeho kompletní absolvování.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

V průběhu výuky provádět kontrolu znalostí formou opakovacích dílčích testů na PC (mdcr.cz – jednotlivé oblasti).

Závěrečné ověření znalostí z modulu provádět výhradně formou testů (mdcr.cz) na PC, čímž připravit žáka na prostředí ve kterém se provádí závěrečná zkouška na příslušném správním úřadě.

 1. popíše a vysvětlí jednotlivé části předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích:

Ověření provést formou dílčích testů z těchto jednotlivých oblastí: 1. dílčí test - zákon 361/2000 – pojmy a povinnosti, 119 otázek;      2. dílčí test – zákon 361/2000 – jízda vozidly, 141 otázek; 3. dílčí test – zákon 361/2000 – ostatní ustanovení, 103 otázek;  4. dílčí test – dopravní značky, 156 otázek; 5. dílčí test – řešení dopravních situací, 61 otázek; 6. dílčí test – zásady bezpečné jízdy, 57 otázek; 7. dílčí test – související předpisy, 23 otázek.

 1. popíše jednotlivé úkony kontrolní prohlídky a vyjmenuje povinnou výbavu vozidla skupiny C:

Ověření provést formou dílčího testu z této oblasti: 8. dílčí test – podmínky provozu vozidel, 37 otázek.

 1. popíše postup poskytování první pomoci dle standardů první pomoci:

Ověření provést formou dílčího testu z této oblasti: 9. dílčí test – zdravotnická příprava, 35 otázek.

 1. je teoreticky připraven na absolvování teoretické části zkoušky odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění skupiny C (test na PC na příslušném správním úřadě):

Ověření provést formou závěrečného testu v modulu. Obsah údržby vozidla se ověřuje dvěma otázkami z celkově předepsaných 45 otázek.

Kritéria hodnocení

Kritéria výsledku pro splnění modulu:

 • absence na výuce modulu nesmí přesáhnout 20% (dle právní normy je povinná účast 12 hodin teorie výuky)
 • splnit všechny průběžné hodnotící testy (celkem 9 dílčích testů, každý min. na 75%)
 • splnění závěrečné části z oblasti údržby vozidla dle stanovených otázek (mdcr.cz), každý žák správně zodpoví a vysvětlí dvě zvolené otázky z celkového počtu 45 otázek
 • splnění závěrečného testu v modulu; totožný dle kritérií (skladba otázek, doba trvání testu a počet minimálně stanovených bodů) u závěrečné zkoušky o získání řidičského oprávnění (minimálně 43 bodů z 50 možných) 43 - 44 b – hodnocení 4; 45 - 46 b – hodnocení 3; 47 - 48 b – hodnocení 2; 49 - 50 b – hodnocení 1; čas na provedení testu 30 minut.

Kritéria hodnocení v návaznosti na očekávané výsledky učení:

Hodnocení ústní:

 • Výborný - ovládá výborně problematiku odborné připravenosti k řízení vozidel, chápe souvislosti mezi jednotlivými prvky a dokáže je vysvětlit.
 • Chvalitebný - ovládá dobře problematiku odborné připravenosti k řízení vozidel, ovládá s chybami detaily, chápe podstatné souvislosti mezi jednotlivými prvky a dokáže je vysvětlit.
 • Dobrý - ovládá látku odborné připravenosti k řízení vozidel, ovládá některé detaily problematiky, byť s možnými chybami, chápe souvislosti mezi jednotlivými jevy, ale nedokáže je vysvětlit.
 • Dostatečný - látku příliš neovládá, dopouští se chyb, byť ne zásadního charakteru. Chápe podstatu problému, není si však vědom souvislostí a detailů.
 • Nedostatečný - látku neovládá.

Kritéria hodnocení s ohledem na očekávané výsledky učení (v praktickém ověřování):

 • Výborný - diagnostikuje i složitější postupy, je schopen samostatné práce, odvedenou práci dokáže zkontrolovat a zhodnotit.
 • Chvalitebný - ovládá dobře stanovené postupy, postupuje s chybami detaily problematiky, chápe podstatné souvislosti mezi jevy a dokáže je vysvětlit, je schopen pracovat samostatně s dozorem pedagoga.
 • Dobrý - ovládá látku, ovládá některé detaily problematiky, byť s možnými chybami, dopouští se chyb, je schopen práce pod dozorem pedagoga v jednodušších případech pracuje samostatně.
 • Dostatečný - látku příliš neovládá, dopouští se chyb. Chápe podstatu problému, není si však vědom souvislostí a detailů. Pracuje správně pouze pod dozorem pedagoga.
 • Nedostatečný - látku neovládá, není schopen práce ani pod dohledem.

Doporučená literatura

 • Zákon o provozu na pozemních komunikacích (č.361/2000 Sb.)
 • Učebnice pro autoškoly
 • Standardy poskytování první pomoci
 • Webové stránky: etesty2.mdcr.cz

Poznámky

 • Nutné vybavení PC a on line přístup na dané webové stránky k ověření teoretických znalostí.    
 • Doporučený postup návaznosti jednotlivých modulů:
 • modul teoretický a praktický pro skupinu B
 • modul teoretický (C)
 • modul praktický (C)
 • zkouška z odborné způsobilosti (C)

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Chvílíček. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné