Detail modulu Technologické postupy

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Technologické postupy

Kód modulu

23-m-3/AH32

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Návrh materiálů pro výrobu součástí

Tvorba postupu pro rotační součást

Obory vzdělání - poznámky

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

23-45-M/01 Strojírenství

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování 1.ročníku ( u H oboru) nebo 2. ročníku (u L a M oboru).

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Seznámit žáky s rozdělením a členěním technologických postupů, podmínkami a způsoby provedení prací a dokumentací související s technologickými postupy.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. vysvětlí základní pojmy technologických postupů
 2. čte technologické postupy dle rozdílných aspektů výroby
 3. sestaví technologický postup
 4. vysvětlí význam automatizace v technologických postupech
 5. stanoví ekonomičnost výroby
 6. ovládá podpůrný software pro plánování technologických postupů

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Technologické postupy:

 • druhy technologických postupů
 • obsah technologických postupů
 • výrobní zařízení, pomůcky a přípravky použité v technologických postupech
 • sled operací v technologickém postupu
 • podklady pro zpracování technologických postupů

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Teoretická část:

 

 • odborný výklad a prezentace na téma:
  • obsah, požadavky a členění technologických postupů
  • druhy obráběcích strojů a nástrojů, výrobní nářadí, přípravky a mechanizačními prostředky
  • informace o podkladech pro zpracování technologických postupů.
  • prezentace se sledem operací v technologickém postupu
  • ukázka zpracování modulového úkolu pro volbu potřebných měřidel, nástrojů, přípravků a zařízení nutných pro výrobu a kontrolu dané součásti

Praktická část:

 • žák zvolí vhodný materiál a polotovar na výrobu zadané součásti
 • žák určí základní složení a značení materiálu a polotovaru podle technických norem
 • žák provede stanovení technologických podmínek a parametrů prováděních jednotlivých operací
 • žák doplní strojní časy pro jednotlivé úseky a úkony
 • žák navrhne potřebná měřidla
 • žák vypracuje  seminární práci na zadané téma výroby součásti

Exkurze:

 • exkurze do výrobního podniku 

 

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník u oborů H

3. ročník u oborů M, L

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ústní ověření teoretických znalostí - otázky z oblasti základních pojmů technologických postupů

Hodnocení přístupu k problematice z dotazů ze významu automatizace v technologických postupech

Písemné zkoušení – sestavení technologického postupu, práce se Strojnickými tabulkami

Závěrečná modulová písemná práce - sestavení technologického postupu se stanovením ekonomičnosti výroby

 

Kritéria hodnocení

 1. Ústní zkoušení – prověření oborných znalostí z oblasti  technologických postupů se zpětnou vazbou
 2. Písemné zkoušení – bodové hodnocení (splněno – více než 40 %)
 3. Závěrečná modulová písemná práce – max 100 %, min 40 %
 4. Klasifikace převodem z bodového nebo procentuálního hodnocení:

90 –100 %    1

80 –  89 %    2

66 –  79 %    3

40 –  65 %    4

  0 –  39 %     5

Doporučená literatura

NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2. vydání. Praha: SNTL, 1982. 320 s.

LEINVEBER, Jan, VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky. 4. vyd. Praha: ALBRA, 2008. 916 s. ISBN 978-80-7361-051-7.

DILLINGER Josef a kolektiv: Moderní strojírenství pro školu i praxi, 2007, Europa-Sobotáles, Praha, ISBN 978-80-86706-19-1.

HLUCHÝ, M.: Strojírenská technologie 2- 1.díl – polotovary a jejich technologičnost, 2001, Scientia, Praha, ISBN 80-7183-244-8

LEINVEBER, VÁVRA: Strojnické tabulky-4 (doplněné vydání); 2008; ISBN: 9788073610517; Albra.

ULRICH FISCHER A KOLEKTIV: Základy strojnictví. Praha, Sobotáles, 2004. 290 s. ISBN 80-86706-09-5.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ladislava Kášková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné