Detail modulu Těsto a hmoty na přípravu moučníků E

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Těsto a hmoty na přípravu moučníků E

Kód modulu

65-m-2/AH23

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

E (tříleté, EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Výroba restauračních moučníků (kód: 29-012-H)

Platnost standardu od

29. 04. 2019

Obory vzdělání - poznámky

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/02 Práce ve stravování

Délka modulu (počet hodin)

8

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Předpokladem úspěšného řešení úlohy jsou základní teoretické znalosti a dovednosti získané z absolvování předchozích modulů BOZP, HACCP a hygienické předpisy v gastronomii, Předběžná příprava potravin a Základní tepelné postupy.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je poskytnout žákům teoretické základní znalosti v oblasti druhů těst a hmot vhodných na přípravu moučníků, přehled o jejich výrobě při použití různých technologií.

Po absolvování modulu budou žáci seznámeni s různými druhy těst a hmotami na přípravu moučníku, o jejich správném podávání, zpracování, výrobě a výběru moučníků.

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z kompetencí definovaných v profesní kvalifikaci Výroba restauračních moučníků (kód: 29-012-H)

 • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro přípravu restauračních moučníků
 • Charakterizuje poznatky o základních surovinách, pomocných látkách, přísadách, jejich vlastnostech a použití
 • Zpracování těsta a hmot
 • Ovládá technologické postupy
 • Skladování a uchování těst a hmot
 • Tvarování těst a hmot

Kompetence ve vazbě na NSK

29-012-H Výroba restauračních moučníků

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Základní druhy těst:
 • Charakteristika a jejich zpracování a použití:
  • Bramborové
  • Kynuté polotuhé, tuhé, slané, bramborové
  • Linecké
  • Listové
  • Kynuté lité
  • Odpalované
  • Piškotové
  • Plundrové kynuté
  • Třené
  • Tvarohové

Korpusy, náplně, polevy, pudinky, krémy

Skladování a uchování těst a hmot

Tvarování těst a hmot

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Vhodnou formou výuky je výklad učitele doplněný prezentacemi na jednotlivá témata a pracovními listy. Pro dosažení výsledků je vhodná práce s odbornou literaturou. Výuka probíhá s využitím informačních a komunikačních technologii (dataprojektor, PC).

K úspěšnému dosažení výsledků je doporučeno řízené procvičování (kladení vhodných otázek), práce s chybou a pravidelné opakování učiva.

Žák:

 • Sleduje odborný výkladu učitele
 • Při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • Prezentuje a zdůvodní své výsledky před vyučujícím a spolužáky
 • Vysvětlí charakteristiku a použití těst

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Výsledky žáků jsou ověřovány ústním a písemným zkoušením.

Písemné zkoušení je realizováno formou testu.

Kritéria hodnocení

U ústního zkoušení jsou hodnoceny odborné znalosti a vědomosti, vztahy mezi probraným obsahovými okruhy, srozumitelnost, plynulost projevu.

Při hodnocení testů je posuzována věcná správnost odpovědi.

Přepočet mezi procenty správných odpovědí a známkou:

 • Správně je méně než 35 % známka 5
 • Správně je alespoň 35 a méně než 50 % známka 4
 • Správně je alespoň 50 a méně než 70 % známka 3
 • Správně je alespoň 70 a méně než 85 % známka 2
 • Správně je alespoň 85% známka 1

Za splněný se považuje modul při dosažní následujících kritérií:

Žák je povinen splnit 80 % docházky do výuky,

 • 1 x písemné ověření znalostí
 • 1 x ústní zkoušení znalostí za dobu realizace modulu

Doporučená literatura

ŠINDELKOVÁ, A., ČERMÁKOVÁ, L., VYBÍRALOVÁ, I. Kuchařské práce, technologie, učebnice pro odborná učiliště. 3. vyd. Praha: Parta, 2010, ISBN 978-80-7320-152-4.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Procházková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné