Detail modulu Centra umění

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Centra umění

Kód modulu

UK-m-3/AH17

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Vzdělávací oblasti

UK - Umění a kultura (včetně literatury)

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

8

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je osvojení odpovídajících očekáváných výstupů RVP ZV ve vzdělávacích oblastech literární výchova, umění a kultura a člověk a společnost.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul spadá do obsahových okruhů Projevy umění a Kultura. Žáci si v průběhu modulu osvojují znalosti a dovednosti o základních kulturních centrech historie i současnosti s důrazem na Českou republiku a region, ve kterém žijí. Získávají orientaci v uměleckých směrech a obdobích ve vztahu k místům jejich rozvoje, vyhledávají informace potřebné k jejich rozlišení. Při vyhledávání informací pracují s tištěnými i elektronickými zdroji. Pro moduly spadající do vzdělávací oblasti Umění a kultura je charakteristická vysoká míra vzájemné provázanosti všech modulů.

Očekávané výsledky učení

Žák:

a) porovná projevy umění v různých uměleckých obdobích a směrech;

b) lokalizuje s využitím informačních zdrojů důležitá centra umění historie i současnosti;

c) rozezná významné kulturní památky, kulturní instituce a centra umění v České republice i regionu;

d) vyhledává a zpracovává informace o umění a kultuře s aktivním využitím informačních technologií.  

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

  • Vybrané etapy vývoje umění a kultury s akcentem na literaturu;
  • světové – evropské – národní – regionální umění.

Modul je věnován základním centrům kultury a umění v dějinách lidstva, je zaměřen především na euroamerický civilizační okruh (křesťanství, židovská a islámská kultura). Zvláštní pozornost je věnována umění v České republice a regionu, kde se škola nachází.

Vzhledem k potenciálně širokému obsahovému záběru modulu je potřeba vybrat základní nepodkročitelný obsah vzdělávání v závislosti na podmínkách a potřebách konkrétní školy.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

  • práce s pracovními listy k textům / fotografiím / jiným obrazovým materiálům v tištěné i elektronické formě;
  • práce s historickými i současnými mapovými materiály;
  • práce s videoukázkami v televizním archivu;
  • práce s pracovními listy, úlohami (individuálně i ve skupinách);
  • rozpoznání základních kulturních památek na základě ukázek;
  • identifikace uměleckých směrů a období na základě ukázek;
  • exkurze;
  • práce s informačními technologiemi, vyhledávačem, webovými stránkami nejvýznamnějších kulturních institucí

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je prováděno hodnocení s využitím prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení.

a) porovná projevy umění v různých uměleckých obdobích a směrech;

v průběhu modulu ověřováno prostřednictvím pracovních listů

b) lokalizuje s využitím informačních zdrojů důležitá centra umění historie i současnosti;

v průběhu modulu ověřováno prostřednictvím pracovních listů

c) rozezná významné kulturní památky, kulturní instituce a centra umění v České republice i regionu;

v průběhu modulu ověřováno prostřednictvím pracovních listů

d) vyhledává a zpracovává informace o umění a kultuře s aktivním využitím informačních technologií;

v průběhu celého modulu hodnoceno prostředky formativního hodnocení

Výsledky učení a)–c) ověřovány v závěru modulu souhrnným testem / pracovním listem, jehož specifikací jsou předmětné výsledky učení. Základní nastavení specifikace testu je přibližně třetinové zastoupení každého výsledku učení a)–c). Toto nastavení lze měnit podle potřeb jednotlivých vyučujících, přičemž zastoupení jednotlivých výsledků učení nesmí klesnout pod 20 %. Procentuální zastoupení výsledku učení je odvozeno od maximálního získatelného počtu bodů za daný výsledek učení (nikoli tedy od počtu úloh – může se jednat o dramatický rozdíl). Výsledek učení d) je hodnocen formativně.

Kritéria hodnocení

Při průběžném hodnocení dosahovaných jednotlivých výsledků učení je využíváno pracovních listů (souborů úloh), které zaručují vysokou objektivitu hodnocení – hodnocení na úrovni stanovení mezní hranice úspěšnosti a od ní odvozených bodových rozmezí pro případné vyjádření výsledku žáka známkou nebo jiným číselným či slovním způsobem je u jednotlivých výsledků učení v kompetenci vyučujícího. Zároveň se doporučuje souběžně využít prvků formativního hodnocení.

Při závěrečném ověřování dosažených výsledků učení souhrnným pracovním listem / testem jsou doporučená kritéria nastavena následovně:

Mezní úroveň úspěšnosti je stanovena na 40 %.

Převodník dosažené úspěšnosti na známku

úspěšnost žáka v testu pod 40 % = nedostatečný

úspěšnost žáka v testu od 40 do 55 % = dostatečný

úspěšnost žáka v testu od 56 do 70 % = dobrý

úspěšnost žáka v testu od 71 do 85 % = chvalitebný

úspěšnost žáka v testu od 86 do 100 % = výborný

Nastavená obtížnost testu musí odpovídat dovednostem žáků kategorie vzdělání H, tzn. doporučuje se používat úlohy s průměrnou a nižší úrovní obtížnosti. Zařazení obtížných úloh by vyvolávalo potřebu snižovat mezní hranici úspěšnosti a použitý evaluační nástroj (test) by vykazoval nevyhovující psychometrické charakteristiky.

Doporučená literatura

učebnice a další výukové materiály dle výběru a potřeb vyučujícího

Poznámky

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Richard Rejthar. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné