Detail modulu Pracujeme (H)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Pracujeme (H)

Kód modulu

SV-m-3/AG93

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Vzdělávací oblasti

SV - Člověk a svět práce

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je absolvování modulu Chceme pracovat.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul pokrývá obsahový okruh Práce.

Modul směřuje k prohloubení kompetencí směřujících k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám.

Cílem modulu je osvojení základních znalostí a dovedností v oblasti pracovně právních vztahů, orientace žáka v právní úpravě těchto vztahů, porovnání výhod a nevýhod zaměstnání a podnikání.

Po absolvování modulu je žák schopen vyhledávat příslušné právní předpisy a pracovat s nimi, zná povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, provádí základní mzdové výpočty. Žák je schopen vytvořit si reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, posoudí přínosy a rizika podnikání. Získané znalosti žák aplikuje při porovnání zaměstnání a podnikání.

Očekávané výsledky učení

Žák:

a) prokáže porozumění legislativním podkladům zaměstnání / podnikání;

b) porovná zaměstnání a soukromé podnikání;

c) provede jednoduché výpočty mzdy, pojištění a daní;

d) prokáže orientaci na trhu práce.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Modul zahrnuje témata:

 • trh práce, kvalifikace, profesní mobilita;
 • právní předpisy v oblasti pracovního práva;
 • získávání a výběr zaměstnanců;
 • vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 • pracovní doba, přestávky v práci, dovolená;
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance;
 • péče o zaměstnance;
 • ukončení pracovního poměru;
 • odměňování zaměstnanců, formy a složky mzdy, sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmů ze závislé činnosti;
 • porovnání podnikání a zaměstnání.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • Výklad;
 • řešení vzorových příkladů pod vedením vyučujícího;
 • samostatné procvičování příkladů;
 • používání ukázek formulářů – ukázky vzoru pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, výpovědi, dohody o rozvázání pracovního poměru;
 • řešení problémové úlohy, lze využít skupinové výuky;
 • využití internetové kalkulačky při výpočtu čisté mzdy zaměstnanců;
 • využití internetu při práci s právními předpisy;
 • práce s weby tematizujícími svět práce a kariérových možností (www.infoabsolvent.cz aj.);
 • exkurze/návštěvy poradenských pracovišť / veletrhů

Součástí učebních činností žáků je domácí příprava a procvičování.

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je prováděno hodnocení s využitím prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení.

Výsledky učení a) a d) jsou ověřovány v závěru modulu ústní a písemnou zkouškou. Ústní zkouška je zaměřena na ověření znalostí teoretických podkladů daných výsledků učení. Úlohy ověřující výsledek učení d) se doporučuje orientovat na lokální trh práce.

Výsledek učení b) je ověřován prostřednictvím pracovních listů se zadáním problémových situací směřujících k porovnání zaměstnání a podnikání. Práce žáků probíhá ve skupinách.

Výsledek učení c) je ověřován prostřednictvím písemné zkoušky, orientované na práci s výpočty v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění a daní.

Kritéria hodnocení

Výsledek ústní zkoušky je vyjádřen známkou.  

Výsledek písemné zkoušky / písemných zkoušek je vyjádřen procentuální úspěšností:

Mezní hranice úspěšnosti je stanovena na 40 %. V písemné zkoušce / písemných zkouškách uspěl každý žák, který dosáhl úspěšnosti 40 % a více. Neuspěli žáci, kteří dosáhli nižší než 40% úspěšnosti.

Pracovní listy se zadáním problémových situací jsou hodnoceny následovně:

70% váhu v hodnocení má vlastní řešení úlohy, 10% váha připadá na přesnost zpracování, 20% váhu má schopnost zapojení do skupinové práce a komunikace ve skupině. Na této části hodnocení se mohou podílet žáci. Mezní hranice úspěšnosti je stanovena na 40 %.

Celkové hodnocení:

Žák v modulu uspěl v případě, že splnil každý se způsobů ověřování výsledků učení a)–d). Tzn. žák uspěl alespoň na stupeň dostatečný u ústní zkoušky, dosáhl minimálně 40% úspěšnosti v písemné práci / písemných pracích a minimálně 40% úspěšnosti při řešení pracovního listu / pracovních listů se zadáním problémových situací.

Doporučená literatura

Internetové stránky např.: www.infoabsolvent.cz

Výběr studijní literatury je v kompetenci vyučujícího v závislosti na konkrétních podmínkách školy.

Poznámky

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jaroslava Hánová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné