Detail modulu Základy 3D tisku

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Základy 3D tisku

Kód modulu

23-m-4/AG72

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

3D tisk

Obory vzdělání - poznámky

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

 

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování 2.ročníku strojírenských oborů, grafické znalosti návrhových systémů využívajících u 2D grafiky.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu  je nabýt kompetence a dovedností žáků v oboru základy 3D tisku.

Očekávané výsledky učení

Žák:  

 • dodržuje BOZP při tisknutí na 3D tiskárnách
 • využívá práci s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií včetně základního a aplikačního programového vybavení
 • orientuje se v základních metodách 3D tisku
 • obsluhuje 3D tiskárnu
 • tvoří model pomocí skeneru
 • ovládá software
 • generuje Gcode pro tiskárnu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Základy 3D tisku:

 • BOZP při tisknutí na 3D tiskárnách
 • základní metody 3D tisku
 • obsluha 3D tiskárny
 • obsluha skeneru
 • software 3D tisku
 • výrobní postupy vybraných součástí či sestav
 • technologické operace pro vybrané prvky pomocí CAM

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Teoretická část:

Odborný výklad a prezentace na téma:

 • BOZP při tisknutí na 3D tiskárnách
 • ukázka vytvoření prvotního 2D návrhu, konstrukce náčrtů pomocí geometrických vazeb a parametrických kót
 • ukázka zpracované realizace úkolu pomocí 3D systému s využitím CA technologií
 • modelování součástí pomocí parametrických náčrtů a konstrukčních prvků a adaptivní modelování součástí řízených geometrií sestavy
 • efektivní postupy tvorby a generování variantních součástí a sestav pomocí parametrického a adaptivního modelování s minimalizací matematických vztahů;
 • obsluha 3D tiskárny a obsluha skeneru
 • prezentace, animace a kinematika montážních postupů pro řešení složitých a problematických montážních uzlů a metody konečných prvků;

 

Praktická část:

 • žák čte a vytváří výkresy součástí, výkresy sestavení, schémata a jiné produkty grafické a technické komunikace používané ve strojírenství
 • žák orientuje se v jednoduchých výkresech a jednoduchých elektrotechnických schématech;
 • žák zpracovává k výkresům součástí a sestavení další navazující konstrukční dokumentaci
 • žák řeší úlohy s využitím odborných aplikačních software pro počítačovou podporu projektové a konstrukční přípravy výroby
 • žák obsluhuje 3D tiskárnu, tvoří model pomocí skeneru a ovládá software 3D tiskárny
 • žák generuje Gcode pro tiskárnu
 • samostatná práce žáků na zadané seminární práci na téma dle zadaného úkolu

Exkurze:

 • exkurze žáků do výrobního podniku

 

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

1. ústní zkoušení - prověření odborných znalosti z oblasti jednotlivých okruhů v oboru základních metod 3D tisku

2. praktické testování  - prověření  získaných odborných kompetencí k práci s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií včetně základního a aplikačního programového vybavení a  BOZP

Kritéria hodnocení

Hodnotí se známkou:

Ad1. ústní přezkoušení:

Stupeň 1 (výborný)

Žák operuje s požadovanými termíny, znaky a symboly uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy a zákonitosti mezi nimi.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák operuje s požadovanými termíny, znaky a symboly v podstatě uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy a zákonitosti mezi nimi.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných termínů, znaků, symbolů a zákonitostí nepodstatné mezery.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných termínů, znaků, symbolů a zákonitostí závažné mezery.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované termíny, znaky, symboly a zákonitosti neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery.

Ad 2. praktické testování získaných kompetencí, BOZP

Hodnocení v %

 • 88 – 100 % … 1
 • 75 –   87 % … 2
 • 63 –   74 % … 3
 • 50 –   62 % … 4
 •        < 50 % … 5

Žák splnil modul na 51% a více.

Do celkového hodnocení žáka učitel odborného výcviku zahrne:

 • aktivitu na odborném výcviku
 • správnost používané terminologie
 • samostatnost
 • správnost výběru norem

Doporučená literatura

Elektronické příručky – vlastní výroba.

ZÁKLADY 3D TISKU

PRUSA3D.CZ

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vladimír Špicar. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné