Detail modulu Technologie – CNC frézování – pokročilé programování

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Technologie – CNC frézování – pokročilé programování

Kód modulu

23-m-4/AG70

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Technologie- CNC frézování

Obory vzdělání - poznámky

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování 2. ročníku uvedeného oboru, dovednosti čtení výkresů, získávání a využívání znalostí základů normalizace, základy obrábění a programování CNC strojů.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je prohloubit znalosti a dovednosti žáků v pokročilých metodách programování CNC frézek s důrazem na produkční řídicí systémy. Klade si za cíl dovést žáka k zodpovědnému přístupu při práci se simulačními programy s ohledem na CNC obráběcí stroje. Modul směřuje k dosažení řady znalostí a dovedností: dokonale porozumět programům pro CNC stroje. Správně řešit technologické postupy a řezné podmínky.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • dodržuje stanovená pravidla určená pro odbornou učebnu
 • dodržuje zásady správného použití simulačních softwarů
 • zařadí programovací funkce do příslušných skupin
 • popíše programovací frézovací funkce, cykly a používá je
 • popíše a dodržuje zásady aplikace řezných podmínek
 • rozlišuje řídicí systémy
 • programuje CNC frézovací stroje pokročilými metodami
 • klasifikuje výhody a nevýhody pokročilých řídicích systémů
 • přenáší zhotovené programy ze simulačních SW do frézovacích obráběcích strojů.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Technologie – CNC frézování – pokročilé programování:

 • pravidla správného používání simulátorů CNC
 • pracovní prostředí simulátoru frézování
 • ovládací panely simulátoru frézování
 • programovací funkce
 • programovací cykly
 • zásady pro definování řezných podmínek pro obrábění na CNC frézkách
 • programování složitějších součástí na CNC frézkách
 • přenos NC programů na produktivní stroje

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Teoretická část:

 • odborný výklad a samostudium na téma:
  • BOZP na pracovišti, základními právními předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, zásadami poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem.
  • pravidla správného používání simulátorů CNC, pracovním prostředím simulátoru frézování a ovládacími panely simulátoru frézování
  • struktura programu pro frézování,  základní funkce, podprogramy a speciální funkce a programování složitějších součástí na CNC frézkách
  • prezentace ukázka seřízení stroje, příprava stroje k provozu a přenosu NC programů na produktivní stroje
  • problematika CNC frézování představena pomocí video-prezentace, iPad a Apple TV
  • diskuse k vybraným problémům

Praktická výuka:

Uskutečňuje se v odborných dílnách nebo na pracovišti firmy

 • žák čte technickou dokumentaci a vyhledá v ní potřebné údaje
 • žák zvolí vhodný druh materiálu a velikost polotovaru
 • žák vyhledá ve strojnických tabulkách potřebné údaje
 • žák zpracuje CAD výkres zadané strojní součásti
 • žák provede volbu řezných podmínek na druh materiálu
 • žák správně upne nástroj a polotovar
 • žák použije vhodná měřidla a provede měření  
 • žák samostatně sestaví program pro CNC frézování
 • žák seřizuje a připravuje stroj pro frézování a přenese NC program na produktivní stroj
 • žák klasifikuje výhody a nevýhody pokročilých řídicích systémů
 • žák dodržuje BOZP

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Závěrečná modulová práce - kontrolní práce k prověření znalostí a dovedností žáků v pokročilých metodách programování CNC frézek s důrazem na produkční řídicí systémy. Vypracování závěrečné modulové práce na výrobu zadané součásti, samostatné sestavení program pro CNC frézování, seřizení a připravení stroje pro frézování a přenesení NC programu na produktivní stroj a uvedení výhody a nevýhody pokročilých řídicích systémů.

Kritéria hodnocení

Závěrečná modulová práce – kontrolní práce vypracování programu CNC frézky a jeho přenesení na produktivní stroj, max 100 %, min 50 %

Klasifikace převodem z bodového nebo procentuálního hodnocení:

 • 90 – 100 % … 1
 • 84 –   90 % … 2
 • 69 –   83 % … 3
 • 50 –   68 % … 4
 •   0 –   49 % … 5

Doporučená literatura

OPLATEK, František, et al. Automatizace a automatizační technika IV. Brno: COMPUTER PRESS, 2000. 166 s. ISBN 80-7226-249-1.

FRISCHHERZ, Adolf, PIEGLER, Herbert, PRAGAČ, Jaromír. Technologie zpracování kovů 2 : odborné znalosti. 4. vyd. Praha: SNTL, 2001. 280 s.ISBN 80-902655-1-0.

Sandvik Coromat. Příručka obrábění. 1. české vydání. Praha 6 : Scientia s. r. o., 1997. 800 s. ISBN 91-972299-4-6

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otakar Raulím. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné